Porady podatkowe
15.02.2016

Co mogę zrobić gdy ZUS wstrzymał świadczenie chorobowe?

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem z przysługującym osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie tak zwanego okresu wyczekiwania, czyli określonego w przepisach okresu ubezpieczenia.

Podstawą do wypłaty zasiłku jest zwolnienie wystawione przez lekarza (potocznie nazywane L4), czyli druk ZUS ZLA, zaświadczający czasową niezdolność do pracy na skutek choroby. Od stycznia bieżącego roku zaświadczenie może być wystawione w formie dokumentu elektronicznego. ZUS ma obowiązek wypłacić świadczenia z tytułu zasiłku chorobowego w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia dokumentów. Jednak w praktyce często okazuje się, że mimo terminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego, ZUS wypłatę zasiłku opóźnia lub wstrzymuje. Co można zrobić, gdy ZUS świadczenie chorobowe wstrzyma?

Ile wynosi świadczenie chorobowe?

Kiedy chorujemy, nie mamy możliwości zarobkowania. Zasiłek chorobowy jest niższy niż nasza normalna pensja (80 proc. wypłaty lub 70 proc., jeśli choroba wymaga pobytu w szpitalu), ale pozwala opłacać rachunki i inne wydatki. Przez pierwszy miesiąc płaci nam zakład pracy, potem wypłacanie zasiłku chorobowego przejmuje ZUS. Ale, uwaga! Wykonywanie w trakcie zwolnienia nawet lekkiej pracy skutkuje utratą prawa do świadczenia chorobowego. Z wstrzymaniem zasiłku trzeba się liczyć, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi kontrolę i stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości. Postępowanie kontrolne kończy się spisaniem protokołu i wydaniem decyzji pokontrolnej. W całym postępowaniu osoba ubezpieczona zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego ma prawa strony, czyli może czynnie w nim uczestniczyć. Często decyzje ZUS są jednak niekorzystne dla ubezpieczonego. Wtedy pozostaje odwołanie.

Jak się odwoływać od niekorzystnej decyzji ZUS w sprawie zasiłku?

Jeżeli osoba ubezpieczona nie zgadza się z decyzją ZUS pozbawiającą ją prawa do zasiłku lub wstrzymującą jego wypłatę, ma prawo się od niej odwołać. Termin na wniesienie odwołania to miesiąc od doręczenia decyzji. Odwołanie składa się formie pisemnej w oddziale ZUS, który może cofnąć decyzję (gdy przyzna ubezpieczonemu rację) lub przekazać sprawę do sądu. Odwołanie musi spełniać wymogi formalne, czyli zawierać poza oznaczeniem sądu, danymi osobowymi, numerem decyzji ZUS również uzasadnienie zarzutów wobec decyzji oraz dowody na ich poparcie. Warto zatem zgromadzić wszelkie dowody potwierdzające nasze stanowisko. Sprawa przebiega jak zwykły proces, więc na wyrok trzeba poczekać czasem nawet kilka miesięcy.