AktualnościKORONAWIRUSOsoby fizyczne – PDOFPodatek CITPodatek VAT
20.03.2020

Czy to pomoc, czy wielka ściema rządzących?

Na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/rozwiazania-mf-w-pakiecie-dzialan-tarczy-antykryzysowej  opublikowano m.in. 15 propozycji dla przedsiębiorców i jak twierdzi Min. Fin., Tadeusz Kościński, które pozwolą przetrwać ten trudny czas z powodu pandemii koronawirusa. MinisterKościński zawraca uwagę, że mają one charakter nie tylko podatkowy, ale również systemowy.

Powiem tak, z samego faktu, że zostały one opublikowane 20-go a więc w dniu upływu terminu płatności podatku PIT i CIT i są to obecnie nadal deklaracje, wynika jednoznacznie, ten rząd nie chce realnie pomóc przedsiębiorcom, bo sam potrzebuje pomocy finansowej i czyni to na dodatek w sposób cyniczny i bezwzględny. Aby nie być gołosłownym sprawdźmy:  

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r. – ruch pozorny, bo w czerwcu trzeba będzie zapłacić skumulowane zaliczki a powinno być anulowane o ile już!

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Tylko jednak w sytuacji gdy przychody w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku rocznym. Wymagana będzie wówczas korekta zeznań rocznych PIT albo CIT. Od dochodu z 2019 r., będzie można odliczyć stratę do wysokości 5 mln zł, ewentualna nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach – Jak ktoś dotrwa do końca 2020 – to może i pomoże!

 • Wyłączenie regulacji dotyczących złych długów

Dłużnik, który jest obecnie obowiązany do korekt w podatku dochodowym z tytułu niezapłaconych zobowiązań (powyżej 90 dni od upływu terminu płatności), zostanie zwolniony z ich doliczania do swojego dochodu, ale tylko o ile jego przychody w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50 proc., a także ci podatnicy dłużnicy, którzy w 2019 nie mieli przychodów, a teraz ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa. – wg. mnie to albo powinno być umorzone lub Państwo powinno przejąć nie zapłacone faktury a u dłużnika pozostawić jak jest obecnie.  

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek

Kto wybrał możliwości  wyboru płacenia w 2020 r. „uproszczonych zaliczek” na podatek dochodowy, będzie mógł za okres marzec-grudzień 2020 r., płacić zaliczki miesięczne obliczane od bieżących dochodów – Jeden jedyny sensowny ruch z tym, że podatku powinno się nie płacić przez 3 do 6 miesięcy o ile już, lub zredukować o 50%

 • Dłuższy termin na podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych

Dotyczy m.in. galerii handlowych i właścicieli biurowców. Termin na zapłatę za marzec, kwiecień i maj zostanie wydłużony do 20 lipca 2020 r. Trzeba jednak spełnić jeden z dwóch warunków:
a) przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. będą niższe o co najmniej 50 proc.
b) W zeszłym roku taki przedsiębiorca nie osiągał przychodów, ale w okresie marzec–maj ponosi jednak negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Dla mnie skandal cyrk medialny – powinno być anulowane na 6-cy   

 • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 ale tylko dla organizacji pozarządowych.

Skandal – te organizacje są bezpodatkowe – to po co ten cyrk – medialny

 • Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych)

Darowizna pieniężna lub rzeczowa, przekazana na zapobieganie oraz zwalczanie koronawirusa, będzie mogła być odliczona w PIT lub CIT. Dotyczy wsparcia podmiotów świadczących opiekę zdrowotną (w tym transport sanitarny), a także Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Żeby darować trzeba jeszcze mieć!

 • Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego
 • Skandal cyrk medialny – powinno być zawieszone do końca roku  
 • Odroczenie dla dużych podmiotów do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT.

Od lipca zatem będą składać nowe JPK_VAT wszyscy podatnicy a wiec już bez składania deklaracji VAT – jednak co się z tym wiąże, z tym że na razie lepiej abym o tym nie informował, bo to bardzo ważna zmiana ale niestety  niesamowicie skomplikuje systemy magazynowe i księgowe – będzie wymagała dużej precyzji na wszystkich poziomach.

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Przepis absurdalny pozostał.  

 • Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Skoro Gminy same są pod kreską (lub za chwil będą) to jak mają pomóc?  Co do samych Gmina, to i tak jak podejrzewam, więcej one pomogą niż naszą rząd.

 • Większą elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej

Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego – nie wierzę a pożyjemy zobaczymy.Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych – w to na pewno nie uwierzę!

 • Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej – dotyczy jednostek sektora finansów publicznych,

w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. To m.in. zniesienie ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań; dłuższe terminy rozliczania dotacji; uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

 • Utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – do którego środki finansowe mają trafiać w ramach dostępnych w sektorze finansów publicznych pieniędzy – przedsiębiorcy potrzebują pomocy tu i teraz oraz późnej łagodniejszego rygoryzmu w kwestii podatków  

Jak zaznacza minister Kościński rozpoczęły się również działania pomocowe takie jak:

 • wydane zostało np. rozporządzenie, na mocy którego BGK, może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich do 80% wartość kredytu. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%.
 • przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, zawsze mogli i mogą, wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości
 • zniesiono bufor ryzyka systemowego, co pozwoli uwolnić 30 mld kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla MŚP o 40 mld zł. Jak szacuj ministerstwo efektem tego będzie podniesienie PKB Polski o 0,5 % w przeciągu 2,5 lat.

Podsumowując, min. Kościński stwierdza, że jego ministerstwo wsłuchuje się, analizuje i reaguje na sugestie podatników i przedsiębiorców, które pojawiają się na portalu Głos Podatnika. Służy temu specjalnie uruchomiona kategoria „Koronawirus” – Pozostawiam bez komentarza