Aktualności
28.10.2020

Czynny żal przy korygowaniu JPK_V7

Do tej pory nie było wymagane złożenia czynnego żalu przy korygowaniu JPK_VAT (uznawany za informację podatkową) ani też przy poprawianiu deklaracji VAT-7. Wynikało to z art. 16a k.k.s., który wskazuje, że nie trzeba składać czynnego żalu, w razie złożenia korekty deklaracji podatkowej (po wpłacie ewentualnej niedopłaty podatku z odsetkami) – podatnik nie podlega sankcjom.

Co prawda, przepis ten się nie zmienił, ale zmienił się nowy JPK_V7 i doszedł nowy przepis w kodeksie karno-skarbowym (k.k.s.)

Obecnie JPK_V7 (ten wprowadzony z dniem 1 października br.), będący (jak wcześniej informowałem) połączeniem jednolitego pliku kontrolnego z deklaracją VAT, który składa się z dwóch części tej ewidencyjnej i deklaracyjnej co powoduje, że podchodzi on pod art. 61a, k.k.s. – o którym poniżej.

Druga niekorzystana zmiana, to właśnie zmiana w kodeksie karno-skarbowym, gdzie pojawił się (nomem omen z dniem 1 października br.), nowy przepis, ww. art. 61a, który wprowadził sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi.

Co to powoduje, ano tyle, na co z reszta wskazuje samo Min. Fin., iż w tym przypadku dochodzi do kumulatywnego zbiegu przepisów, o którym mowa w art. 7 k.k.s. Jest to sytuacja gdy ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch przepisach – w tym wypadku art. 56 (podanie nieprawdziwych danych w deklaracji) i art. 61a (przesłanie nierzetelnej księgi lub ewidencji)

Nie trzeba zatem  składać czynnego żalu, tylko gdy korekta będzie dotyczyła wyłącznie części deklaracyjnej, bo jak wskazałem nie zmienił się art.16a k.k.s.

Tak więc, obecnie (po 1 października br.), istnieje konieczność zawsze złożenia czynnego żalu przy korygowaniu JPK_V7, w części ewidencyjnej, aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej.

Za naruszenie ww. przepisów (a więc korekta JPK-V7 bez czynnego żalu) grozi grzywna maksymalnie do 240 stawek dziennych a o ile czyn jest mniejszej wagi, grzywna jest taka, jak za wykroczenie skarbowe.

Ministerstwo Finansów potwierdziło jeszcze, że z sankcjami z k.k.s. nie będzie się kumulować kara administracyjna 500 zł za ten sam czyn, którą naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, jeżeli w ewidencji zostanie znaleziony błąd uniemożliwiający weryfikację prawidłowości transakcji. Wynika to z art. 109 ust. 3i ustawy o VAT, zgodnie z którym kara nie będzie dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność z k.k.s.

Kochane jest to nasze ministerstwo i nasi prawodawcy – nieprawdaż?  

Przypominam, że zawiadomienie o czynnym żalu, można już wnosić na piśmie, w utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy (art. 16 par. 4 k.k.s.)