AktualnościKORONAWIRUS
24.04.2020

Dofinansowanie do pensji pracowników – dla wszystkich przedsiębiorców

Dzisiaj o dofinansowaniu do pensji pracowników, przyznawane przez Wojewódzkie Urzędu Pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), mając na uwadze zmiany jakie wniosła w piątek (18.04) tzw. ustawa Tarcza 2,0.

Kto może skorzystać?

Każdy przedsiębiorca będący zarazem pracodawcą a więc zatrudniający pracowników i zleceniobiorców.

Na czym polega to dofinasowanie?  

Na możliwości uzyskania dofinansowanie do wynagrodzeń oraz należnych od pracodawcy składek ZUS z tym, że pracownicy muszą być objęci przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy (w okresie korzystania z tego rozwiązania).

Podczas takiego przestoju, pracodawca wypłaca wówczas obniżone wynagrodzenie maksymalnie do 50 proc., lecz nie mniejsze niż 2 600 zł (wynagrodzenie minimalne)

Dofinansowanie może wynieść 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1 300 zł) plus należne od pracodawcy składki ZUS od przyznanych świadczeń, a wiec łącznie do 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy z kolei, można obniżyć maksymalnie o 20 proc., i nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie, nie może być wówczas być niższe niż płaca minimalna (2 600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie wyniesie do połowy wynagrodzenia i maksymalnie do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału plus składki ZUS (tu niestety kwota za I kw. 2020 r. nie jest jeszcze znana)

Wsparcie (zarówno przy przestoju, jak i przy obniżce etatu), nie przysługuje w odniesieniu do pracowników, których pensja przekracza trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Dofinansowanie przysługuje od miesiąca, (a nie jak wcześniej od dnia złożenia wniosku), łącznie przez trzy miesiące. Nie ma też już nakazu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania, a jedynie w jego trakcie.    

Warunki jakie musza być spełnione?

Zgodnie z przepisami ustawy i wymienionymi we wniosku łącznie musi nastąpić:

  • spadek obrotó gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) na poziomie co najmniej 15 proc. (w stosunku rok do roku) albo 25 proc. (w stosunku miesiąc do miesiąca); w pierwszym przypadku porównuje się obroty z dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. i z analogicznych dwóch miesięcy roku ubiegłego. W tym drugim przypadku porównuje się obroty z dowolnego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. i z miesiąca poprzedniego;
  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
  • niezaleganie z płatnością podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP i FP do końca III kwartału 2019 r. (a w razie zalegania – korzystanie z odpowiedniej ulgi, np. odroczenia terminu płatności czy układu ratalnego albo gdy zaległości w ZUS powstały w okresie spadku obrotów – przedstawienie planu spłaty zadłużenia wraz z kopią wniosku o odroczenie płatności lub o rozłożenie na raty). Oznacza to że jak pracodawca zalegał ze składkami ale napisał lub teraz napisze wniosek o układ ratalny, odroczenie płatności lub o rozłożenie na rat – powinien otrzymać wsparcie;  
  • nieuzyskanie pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy;
  • uprzednie zawarcie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego etatu; kopię porozumienia przekazuje się Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu pięciu dni roboczych od jego zawarcia;
  • załączenie do wniosku kopii porozumienia z załogą, wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń, umowy o wypłatę świadczeń i ewentualnie kopii pełnomocnictwa
  • Wniosek składamy poprzez www.praca.gov.pl do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Tam też znajduje się umowa i wykaz, który po uzupełnieniu należy dołączyć ale polecam elektronicznie złożenie wniosku wraz z załącznikami – choć można i w wersji papierowej listem poleconym.