AktualnościKORONAWIRUS
26.04.2020

Dofinasowanie do pensji pracowników z PUP i czym się różnią od dofinasowań z WUP?

Kontynuując informacje o możliwościach dofinansowania do pensji pracowników tym razem, dofinasowanie przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy (od starosty) tj. PUP z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i lub/ Funduszu Pracy (FP), mając na uwadze zmiany jakie wniosła w piątek (18.04) tzw. ustawa Tarcza 2,0.

To, na co zwracam uwagę, to zastanowienie się czy w przypadku mikro- małych i średnich przedsiębiorców, występować o dofinasowanie w ramach poniżej omawianego programu (dofinasowania od PUP z FP), czy też dofinasowania od WUP z FGŚP (o którym informowałem w wiadomości – “Dofinasowanie dla wszystkich przedsiębiorców”).

Różnica zasadnicza polega na tym, że dofinasowanie od WUP z FGŚP, mogą ubiegać się wszystkie podmioty będące pracodawcą i dotyczy to wynagrodzeń oraz należnych od pracodawcy składek ZUS zatrudnionym pracownikom, przy czym muszą on być objęci przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy (w okresie korzystania z tego rozwiązania). Max kwota na jednego pracownika podczas przestoju ekonomicznego wyniesie 1 300 plus należne składki (a więc 1 533,09 zł.), z uwzględnieniem wymiaru jego czasu pracy. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, max dofinansowanie może wymieść 2 079,43 zł plus należne składki a więc 2 312,52 zł.

Z kolei w przypadku dofinasowania od wynagrodzeń od PUP z FP (nie dotyczy dużych podmiotów), a u pozostałych pracodawców, musi wystąpić spadek ich obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (o czym dalej). Wówczas wsparcie dla jednego pracownika może stanowić (przy spadków obrotów 80 proc i więcej) kwota 2 079,43 zł plus należne składki max 2 573,09 zł., a min. kwota dofinasowania to 1 300 zł plus należne składki a więc 1 533,09 zł., (przy spadków obrotów co najmniej 30 proc).

W obu przypadkach dofinansowanie otrzymuje pracodawca.

Kto i kiedy może skorzystać z dofinasowania przyznawanego przez PUP (od starosty)

Mikro-, Mały i Średni przedsiębiorcy (MŚP) – którzy są jednocześnie pracodawcami a więc zatrudniającymi  pracowników i zleceniobiorców.

Wniosek składa się w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

W Warszawie Dyrektor UP dla m.st. Warszawy ogłosił, że nabór tych wniosków odbywać się będzie w dniach 29.04 -12.05.2020 r.

Na czym polega to dofinasowanie?  

W przypadki MŚP – na możliwości uzyskania dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz należnych od ich wynagrodzenia składek ZUS.

Aby móc ubiegać się o tą formę wsparcia, musi wystąpić spadek obrotów, odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80 proc. a wówczas dofinansowanie odpowiednio do sumy 50, 70 bądź 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem (wraz ze składkami ZUS).

Kwota dofinansowania w odniesieniu do każdego zatrudnionego, nie może jednak przekroczyć odpowiednio – 50, 70 i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (przypomnę 2 600 zł )

Dopłaty będą przysługiwać łącznie przez maksymalnie trzy miesiące i będą należne od miesiąca złożenia wniosku a wypłacane będą co miesiąc.

Warunki jakie musza być spełnione?

Zgodnie z przepisami ustawy i wymienionymi we wniosku łącznie musi nastąpić:

  • spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym); aby go wykazać, porównuje się dowolnie wybrane dwa kolejne miesiące przypadające po 1 stycznia 2020 r. (i przed dniem złożenia wniosku) do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim;
  • utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze starostą przez okres dofinansowania.
  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
  • niezaleganie z płatnością podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP i FP do końca III kwartału 2019 r. (a w razie zalegania – korzystanie z odpowiedniej ulgi, np. odroczenia terminu płatności czy układu ratalnego albo gdy zaległości w ZUS powstały w okresie spadku obrotów – przedstawienie planu spłaty zadłużenia wraz z kopią wniosku o odroczenie płatności lub o rozłożenie na raty). Oznacza to że jak pracodawca zalegał ze składkami ale napisał lub teraz napisze wniosek o układ ratalny, odroczenie płatności lub o rozłożenie na rat – powinien otrzymać wsparcie;  
  • spełnienie warunków do uzyskania pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r., „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, /C(2020)1863 (Dz.U. C 91I, 20.3.2020, s. 1/, oraz kolejny komunikat KE „Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy …” (Dz.U.UE C z dnia 4 kwietnia 2020 r. – 2020/C 112 I/01)
  • brak finansowania tych samych kosztów (aktualnie lub w przyszłości) z innych środków publicznych.

Co do spełnienie warunków do uzyskania pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce zawartych ww. dwóch Komunikatach Komisji Europejskiej, wartość pomocy nie może przekraczać, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 ww. „Tymczasowych ram …”, kwoty 800 000 EUR na jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu str. 6 przepisów unijnych (limit 800 000 EUR jest osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce – beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w wysokości do 200 000 EUR/100 000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 tys. EUR).

W razie niedotrzymania warunku utrzymania zatrudnienia w okresie dofinansowania, środki podlegają zwrotowi – proporcjonalnie do okresu nieutrzymania pracownika w zatrudnieniu, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wniosek wraz z załącznikami znajduje się na www.praca.gov.pl a składamy go do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania prac pracowników. Tu również polecam elektronicznie złożenie wniosku wraz z załącznikami – choć można i w wersji papierowej listem poleconym.