Porady podatkowe
27.12.2013

Duże zmiany w VAT od 1 stycznia 2014

Doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy – Michał Kaczmarski, prezentuje zmiany w prawie podatkowym w zakresie VAT, które zostaną wprowadzone w życie od 1 stycznia 2014 roku. Zachęcamy do zapoznania się z najistotniejszymi informacjami, które zdaniem naszego pracownika będą przydatne dla każdego.
Poniżej zaprezentowano 14 zmiany w VAT, które obowiązywać będą od nowego roku:

Moment powstania obowiązku podatkowego

Do tej pory, tj. do końca roku 2013, istniała możliwość przeniesienia faktury VAT na inny miesiąc. Przykładowo, podatek VAT za wykonaną usługę lub wydanie towaru, które nastąpiło w grudniu, mógł zostać naliczony na podstawie faktury wystawionej w lutym. Od roku 2014 niezależnie od miesiąca wystawienia faktury, obowiązek podatkowy powstaje wraz z wykonaniem danej usługi, w miesiącu, kiedy ją zrealizowano. Od reguły tej istnieje kilka wyjątków, ale są one nieliczne.

Okres przejściowy między obowiązującym prawem a zmianami od 1 stycznia odnośnie do momentu powstania obowiązku podatkowego

Zmiana druga ściśle łączy się z informacjami podanymi w punkcie pierwszym. Ustawodawca wprowadził okres przejściowy, który ułatwi wdrażanie w życie nowych przepisów. Oznacza to, że czynności zrealizowane od 1 stycznia 2014 r podlegają już nowym ustaleniom. Usługi zrealizowane przed tym dniem mogą być rozliczone na „starych warunkach”, tzn. podatek VAT z faktury za usługę zrealizowaną np. 30 grudnia może być rozliczony w styczniu 2014 – przy czym faktura ta nie może być wystawiona później niż 6 stycznia 2014 roku.
Możliwość rozliczenia VAT w miesiącu zaakceptowania wykonania usługi.

Bez zmian pozostała sama możliwość rozliczenia VAT w miesiącu, w którym kontrahent zaakceptował wykonanie usługi. Sytuacja ta może zaistnieć tylko wtedy, jeśli wynika ona z zapisu umowy między stronami. Jednocześnie niedopuszczalne jest ustalanie momentu wykonania usługi, np. 25 dzień, licząc od dnia realizacji usługi bądź wydania towaru.
Częściowo wykonywane usługi i uznanie ich za zrealizowane w całości.

Jeśli usługa, która rozliczana jest VAT została realizowana w sposób częściowy, to uznanie ją za w pełni wykonaną może nastąpić wtedy, kiedy wykonania zostanie ta część tej czynności/usługi dla której określono zapłatę. Innymi słowy muszą być spełnione dwa warunki: częściowe wykonywanie usług i zapłata za tę część.

Obowiązek podatkowy za usługi rozliczane np. kwartalnie

Podatnik ma możliwość rozliczać się z kontrahentem w sposób kwartalny, np. że termin płatności to 15 dzień miesiąca następującego po rozliczanym kwartale. Jeśli istnieje taka współpraca, a obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych to obowiązek podatkowy dla wszystkich wykonanych usług dla tego kontrahenta w I kwartale 2014 roku powstanie wraz z końcem tego kwartału, tj. 31 marca 2014 roku.

Rozliczanie usługi świadczonej dłużej niż rok

Świadczone usługi mogą być wykonywane np. w okresie czasu dłuższy niż rok, a podczas tego okresu mogą nie istnieć żadne terminy płatności czy rozliczenia.  W przypadku takich sytuacji usługę należy uznać za wykonaną wraz z upływem każdego roku podatkowego, aż do zakończenia świadczenie danej usługi.

VAT od kwoty wpłaconej na poczet wykonania usługi

Nadal obowiązywać będzie zasada, co do rozliczania podatku VAT od każdej otrzymanej wpłaty na poczet wykonania usługi lub wydania towaru – należy go rozliczyć w tym samym miesiącu, w którym wpłata do nas wpłynęła. W przypadku, kiedy zostanie dokonana wpłata, ale na poczet przyszłych, lecz nieskonkretyzowanych świadczeń – przesunie się moment powstania obowiązku podatkowego (tak jak i dotychczas). Obowiązek ten powstanie w miesiącu, w którym zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. Tym samym kwota wpłacona na poczet danej usługi zostanie ukonkretyzowana.

Możliwość wystawienia faktur przed wykonaniem usług/wydaniem towaru

Od 2014 roku będzie istniała możliwość wystawiania faktur na 30 dni przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru. Analogiczna sytuacji powtarza się w przypadku wpłaty zaliczki. Warto zaznaczyć, że moment wystawienia faktury nie jest tożsamy z powstaniem obowiązku podatkowego. Ten zaistnieje w momencie rozpoczęcia wykonywania usługi/wydania towaru. Wyjątki od tej reguły dotyczą głównie usług budowlanych. Należy wiedzieć, że od roku 2014 fakturę można wystawiać nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę a nie (jak obecnie) 7 dni.

Odliczanie podatku VAT z chwilą otrzymania faktury

Od roku 2014 polecamy zwracać większą uwagę podczas odliczania VAT w momencie otrzymania faktury. Jest to istotne, ponieważ prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, powstanie w rozliczeniu za okres w którym w odniesieniu do nabytych lub importowa przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zasada ta odnosi się także do wpłaconych zaliczek. Wszystko to oznacza, że należy znać prawo mówiące o powstaniu obowiązku podatkowego, który dotyczy dostawców naszych towarów. Ponieważ dostawca nie będzie miał możliwości rozliczyć w miesiącu dostawy podatku VAT, to także i nam nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, mimo otrzymanej faktury.

Sprzedaż samochodu ze stawką „zw”

Osoby posiadające pojazd do sprzedania powinny wykonać tę czynność do końca 2013 roku. Tylko wtedy będą mogły one skorzystać ze zwolnienia podatkowego, tzw. faktury bez stawki VAT „zw” (tylko w przypadku, jeśli samochód był użytkowany wcześniej w firmie przez okres 6 miesięcy). Od stycznia 2014 ze stawką „zw” będzie mógł być sprzedawany ten towar, który został zakupiony dla działalności zwolnionej. Ta nowelizacja ustawy nie zawiera okresu przejściowego.

Brak definiowania podstawy opodatkowania podatkiem VAT jako obrotu

Od 1 stycznia 2014 roku podstawą opodatkowania będzie wszystko to, co stanowi zapłatę, którą otrzymuje dostawca towarów lub usługodawca z tytułu sprzedaży. W zapłatę tę wlicza się wszelkie dotacje, subwencje i dopłaty, które w sposób bezpośredni mają wpływ na cenę towarów lub usług, które świadczy podatnik.

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej

W sytuacji, kiedy kontrahentowi zostanie udzielony tzw. skon, czyli upust cenowy związany z wywiązania się z terminów płatności, obowiązywać będą nowe ustalenia w zakresie faktur korygujących. W tym wypadku nie trzeba będzie otrzymywać powiadomienia faktury korygującej. Jest to wyjątek – inne sytuacje związane z fakturami korygującymi pozostają bez zmian.

Zaliczka i stosowanie do niej 0% VAT

W przypadku eksportu towarów i udzielanej wówczas zaliczki będzie można zastosować 0% stawki podatku VAT. Będzie miała ona zastosowanie w odniesieniu do otrzymanej zapłaty. Warunkiem jest, aby eksport towarów nastąpił w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzyma ową zapłatę. Ponadto musi on otrzymać także dokument potwierdzający wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej.

Brak obowiązku wystawiania faktur przy sprzedaży zwolnionej od podatku (zw)

Od 1 stycznia 2014 roku następują zmiany w konieczności wystawiania faktur przy sprzedaży. Brak takiego obowiązku następuje wówczas, jeśli:
nabywcą towaru/usługi będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (te ustalenia są niezmienne w stosunku do roku 2013);
brak obowiązku wystawiania faktury przy sprzedaży zwolnionej od podatku (zw) – zarówno wtedy, kiedy nabywcą będzie osoba fizyczna, jak i przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia itp. (jest to zmiana od roku 2014).

W przypadku wątpliwości w sprawach funkcjonowania prawa podatkowego zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą – Michałem Kaczmarskim. Dokona on dla Państwa interpretacji prawnych odpowiednich dla danych sytuacji, a także wskaże najlepsze rozwiązania. Zachęcamy także do kontaktu z całym personelem biura księgowo-podatkowego Kognitariat w Warszawie, w którym księgowe i inni pracownicy w sposób profesjonalny i zgodny z wszystkimi zmianami prawa podatkowego i gospodarczego poprowadzą kwestie księgowo-finansowe firm, spółek, stowarzyszeń itp. Zapraszamy do Śródmieścia – do naszego biura łatwo dotrzeć z okolic:

  • Mokotowa,
  • Woli,
  • Pragi,
  • Żoliborza.