Osoby fizyczne – PDOFPodatek CITUlgi podatkowe
27.12.2018

Ostatni dzwonek na zaoszczędzenie na podatku 2018 r.

Przypominam jedynie, że to ostatni dzwonek w zakresie skorzystania z niedużej, ale zawsze optymalizacji podatkowej, o ile uda się jeszcze dokonać do końca 2018 r., odpowiedniej wysokości wpłat lub darowizn tak pieniężnych jak i rzeczowych, a umożliwi to wówczas skorzystanie z ulg podatkowych w naszych zeznaniach rocznych PIT ewentualnie CIT (w zakresie darowizn) za 2018 r.

1. Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – (tylko osoby fizyczne) – ulga pomniejszającą  dochód w zeznaniu podatkowym rocznym – gdzie maksymalna kwota jaką możemy wpłacić i odliczyć w 2018 r., wynosi 5 331,60 zł.

Każda osoba bez względu na wysokość dochodów, może na IKZE obecnie (od 2014 r) wpłacić pełny obowiązujący w danym roku ww. limit. Powyższe powoduje, że roczna ulga podatkowa z tego tytułu dla osób z:

  • I progu podatkowego (18%) może wynieść 920,80 zł.,
  • z II progu (32%) będzie to max 1 706,11 zł.
  • w przypadku podatników rozliczających się liniowo (19%) – 1 013 zł.

Niestety, jest też tak, że o ile, czy to po zakończeniu okresu oszczędzania, lub w jego trakcie nastąpi (wypłata), zwrot środków zgromadzonych na tym koncie osobie oszczędzającej, tak samo osobie wskazanej na wypadek śmierci, wówczas wypłacone środki podlegają opodatkowaniu wg. skali podatkowej (18 i 32%). Pomimo top mamy tu klasyczne odroczenie płaconego podatku, co też stanowi pewnego rodzaju ulgę. Można i w tym przypadku jeszcze zminimalizować ów podatek, dokonując ratalnych wypłat, max przez 10 lat, a wówczas przy założeniu, że nie ulegnie zmianie skala podatkowa, opodatkowanie może być wg tylko stawki niższej 18% a nie 32%. Z kolei po zakończeniu umowy, a więc osiągnięciu 65 lat przy min. 5 latach wpłat, nastąpi (wypłata) zwrot środków zgromadzonych na tym koncie, lub dokonana zostanie wypłata środków zgromadzonych na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci wówczas, wypłacone środki podlegają jedynie zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10%, co pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych 19%.

2. Wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – tu nie uzyskujemy co prawda na obniżeniu dochodu w zeznaniu rocznym, tylko oszczędzamy przy wypłacie zgromadzonych na tym koncie środków a więc tzw. 19% „podatku belki” Maksymalna kwota wpłaty w 2018 r., na konto IKE to 13 329,- zł. Warunkiem jest jednak, że nie dokonamy wypłaty środków z tego konta, przed uzyskaniem wieku emerytalnego (60 lat) lub uzyskaniu uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 lat przy spełnieniu warunku oszczędzania przez min 5 lat, dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, oraz w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków finansowych zgromadzonych na tym koncie, musimy zapłacić (zostanie nam potrącony), 19% podatek od zysków kapitałowych.

UWAGA:

Zarówno z IKE  i IKZE mogą korzystać osoby fizyczne od ukończenia 16 roku życia. Transfer środków pomiędzy tymi kontami nie podlega opodatkowaniu. W obu przypadkach (IKE i IKZE) zaletą jest niski koszt ich prowadzenia oraz fakt, że zgromadzone na nich środki finansowe można dziedziczyć a spadkobiercy nie zapłacą podatku od spadku i darowizn z tym, że w przypadku IKZE, tylko o ile po śmierci oszczędzającego środki przekazane zostaną na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) osoby uprawnionej. Zaleca się jednak przed podpisaniem umowy zapoznanie się z jej szczegółami, gdyż gromadzenie na nich środków finansowych jak i ich wycofanie jest obwarowane licznymi warunkami, z którymi warto wcześniej się zapoznać.

3. Darowizny na cele organizacji pożytku publicznego – (osoby fizyczne i prawne) o ile dokonają w 2018 r. wpłat na te organizacje mogą odliczyć 6% (osoby fizyczne) a 10% osoby prawne – od wykazanego dochodu, przy czym przekazywać można pieniądze lub rzeczy i oczywiści muszą być przekazane do 31.12.2018 rTu uwaga: jest to zdecydowanie szerszy krąg organizacji pożytku publicznego niż tych, którym przekazujemy 1% naszego podatku w zeznaniach rocznych.

4. Kultu religijnego – (osoby fizyczne i prawne) tu również 6% osoby fizyczne i 10% osoby prawne 10% od wykazanego dochodu – z tym, że łączna kwota odliczeń z tytułów o których mowa (w punk 3 i 4), nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej odpowiednio6% i 10% dochodu oraz oczywiście musi być przekazana do 31.12.2018 r.

5. Na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – tu bez limitu – (osoby fizyczne i prawne), ale warunek to że uzyskamy sprawozdania od kościelnej osoby o wydatkowaniu otrzymanych kwot w okresie 2 lat od przekazania pieniędzy. O ile sprawozdania o wydatkowaniu nie otrzymamy ww. okresie, pozostaje skorygowanie zeznania i odliczenie w ramach limitu 6% lub 10% dochodu. Oczywiście kwoty muszą być przekazane do końca 2018 r.

6. Krwiodawstwa – (130 zł za 1 litr krwi) – (tylko osoby fizyczne) do wysokości 6% wykazanego dochodu – z tym, że przy wyliczaniu limitu sumuje się wszystkie darowizny a krew musi zostać oddana do końca 2018 r.

7. Ulga na internet – 760 zł – można z nniej skorzystać tylko dwukrotnie w kolejno następujących po sobie latach podatkowych i tylko pod warunkiem, że dana osoba nie korzystał z tego odliczenia w latach wcześniejszych. Dotyczy tylko osób fizycznych rozliczających się z podatku PIT na formularzach PIT-36 oraz PIT-37.

8. Ulga rehabilitacyjna – poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, który taką osobę utrzymuje w danym roku podatkowym – maksymalnie 2 280 zł

9. Ulga na zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

10. Ulga za udzielenie informacji – ile osoba otrzyma w 2018 r. wynagrodzenie od służb państwowych takich m.in. jak ABW, Wywiad, Policja Straż Celna itp. (łącznie 9 instytucji) wypłacane z funduszu operacyjnego tych podmiotów – za pomoc w udzielaniu tym służbom informacji, to nie zapłaci już 20% podatku, bo kwoty od nich uzyskane są zwolnione od 2018 r. z opodatkowania.