Aktualności
24.09.2015

Faktura korygująca – kiedy i jak się ją wystawia?

Faktura korygująca to specyficzna odmiana faktury wystawianej w kilku zasadniczych sytuacjach. Te sytuacje w precyzyjny sposób wskazuje art. 106j ustawy o podatku VAT. Artykuł ten określa również, jakie powinny być podstawowe elementy faktury korygującej, która może być wystawiona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Kiedy wystawia się fakturę VAT korygującą?

Faktura korygująca powinna być wystawiona przede wszystkim w sytuacji obniżenia ceny towaru lub usługi, w formie rabatu, opustu bądź obniżki. Ustawa o podatku VAT wskazuje także, że taką fakturę należy wystawić, gdy podatnikowi zostaną zwrócone towary bądź opakowania (np. w związku z reklamacją), a także całość lub część wpłaconej na poczet zakupu towarów lub wykonania usługi zaliczki oraz w sytuacji, gdy cena takiego towaru lub usługi została podwyższona lub też stwierdzona została pomyłka w cenie, stawce podatku lub innej pozycji faktury, która zgodnie z art. 106k ustawy o podatku VAT, nie może zostać poprawiona przez nabywcę, za pomocą noty korygującej.

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT?

Zgodnie z art. 106j, pkt. 2 ustawy o podatku VAT, faktura korygująca powinna zawierać przede wszystkim podstawowe elementy zwykłej faktury VAT, takie jak: data wystawienia, numer kolejny w ramach określonej serii, nazwa podatnika i nazwa nabywcy wraz z numerami, za pomocą których są oni identyfikowani na potrzeby podatku VAT oraz data zakończenia dostawy towarów lub usług lub data otrzymania zapłaty, jeśli różni się ona od daty wystawienia faktury. Oprócz tego określone zostały niezbędne elementy dodatkowe faktury korygującej, takie jak: wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”,  podanie przyczyny korekty (taki obowiązek wprowadzono od 1.01.2014 r.) oraz, o ile taka korekta będzie wpływała na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego, wraz z dokonaniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą w przypadku opustów lub obniżek?

Ustawa o podatku VAT dopuszcza możliwość wystawienia faktury korygującej w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług, które były świadczone na rzecz konkretnego odbiorcy, wyłącznie jeśli miało to miejsce w jednym okresie rozliczeniowym (którym jest zazwyczaj miesiąc kalendarzowy) i jeśli korekta dotyczy opustu bądź obniżki.

Taka faktura korygująca, oprócz standardowych elementów w wymienionych w art. 106j, pkt.2 ustawy o podatku VAT, powinna zawierać dodatkowo okres, którego dotyczy opust lub obniżka. Ustawodawca dopuszcza natomiast możliwość niewskazywania na takiej fakturze numeru, za pomocą którego nabywca jest identyfikowany na potrzeby podatku VAT oraz daty zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi. Nie ma także konieczności wskazywania na takiej fakturze nazwy bądź rodzaju towarów lub usług, które zostały objęte korektą.

Jak nie popełnić błędu przy wystawianiu faktury korygującej?

Przepisy ustawy o podatku VAT w kwestii wystawiania faktur korygujących mogą się wydawać skomplikowane i nieprecyzyjne dla przedsiębiorców, w szczególności gdy mają oni do czynienia z nietypowymi sytuacjami, których konsekwencją jest konieczność wystawienie faktury korygującej. Wątpliwości mogą dotyczyć zarówno sposobu jej wystawienia, elementów, jak i zasad jej wykazywania w odpowiedniej dokumentacji księgowej i podatkowej.

W przypadku wątpliwości, warto jest skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, takiego jak Biuro Rachunkowe Kognitariat. Dzięki temu można zyskać nie tylko pewność, że faktura korygująca zostanie wystawiona w prawidłowy sposób, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, przez co uniknie się negatywnych konsekwencji popełnienia błędu, które mogą skutkować interwencjami ze strony nabywców, ale także, że zostanie ona prawidłowo rozliczona w odpowiedniej deklaracji VAT. Pozwala to na uniknięcie interwencji Urzędu Skarbowego, który w przypadku błędów w deklaracji, ma prawo do nakładania na podatnika różnego rodzaju sankcji.