Podatek VAT
01.07.2015

Faktura wystawiona przedwcześnie

Jak wiemy faktury mogą być wystawione również do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi czy otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty (art. 106 i ust. 7 ustawy o VAT).
Wystawiona przed ustawowym terminem faktura sprzedaży, wg autora nie jest fakturą pustą i nie trzeba jej korygować. To wyłącznie błąd formalny, który nie zmienia obowiązków i uprawnień ani sprzedawcy ani nabywcy.
To, co należy mieć w takich wypadkach na uwadze (przedwcześnie wystawionej faktury), z tym, że dotyczy to również faktur wystawionych w ustawowym terminie, że obowiązek podatkowy wynikający z danej transakcji, zawsze należy wykazywać we właściwym momencie.

Co jednak, kiedy uchybimy temu obowiązkowi?

Otóż w przypadku przedwcześnie zadeklarowanego obowiązku podatkowego w VAT, oznacza z jednej strony błędne rozliczenie podatku należnego za dany okres rozliczeniowy, jednak nie skutkuje obowiązkiem zapłaty odsetek od zaległości podatkowej powstałej w związku z przedwczesnym ujęciem podatku należnego, ponieważ nadpłata, jaka wystąpiła za miesiąc, w którym podatnik wykazał, (choć nie powinien) obowiązek podatkowy, zaliczana jest na poczet zaległości podatkowej z następnego okresu rozliczeniowego.
Z kolei o ile wykażemy z opóźnieniem wynikający z danej transakcji obowiązek podatkowy, wówczas należy niezwłocznie skorygować (o ile zostały złożone), deklaracje podatkowe za dany okres rozliczeniowy, pamiętając o pisemnym uzasadnieniu przyczyn złożenia korekty i zapłacie odsetek o ile wystąpiły. Tak, więc fakt np. niewystawienia faktury, nie zwalnia podatnika z obowiązku wykazania podatku należnego od tej czynności we właściwym okresie.

Wiedzieć jednak również należy, że w niektórych przypadkach, fakturę można wystawić jeszcze wcześniej niż na 30 dni przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi a dotyczy to:
1) usług oraz dostawy towarów, dla których w związku z ich świadczeniem (dostawą) ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (nie dotyczy np. wydania towaru na podstawie umowy leasingu kapitałowego lub innych umów o podobnym charakterze, które dla celów VAT uznawane są za dostawę towaru),
2) mediów,
3) najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób, stałej obsługę prawnej i biurowej itp.
Z tym, że wówczas koniecznym jest, aby faktura zawierała informacje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy, gdyż to ten okres determinuje o powstaniu obowiązku podatkowego