AktualnościKasy fiskalne
08.01.2019

KASY FISKALNE – zwolnienie z ich stosowania w 2019 r.

Ukazało się nowe rozporządzenie w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia i ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.Oczywiście dotyczy to transakcji w przypadku dostaw towarów tak samo świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych  

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 r., (co jest nowością), bo poprzednie miały ważność zawsze roczną.

Co do zasady nowe rozporządzenie w zakresie zwolnienia ze stosowania kas na 2019 r., kopiuje te same rodzaje zwolnień które wymienione były w uchylonym rozporządzeniu (z dniem 31 grudnia 2018 r.), z niewielkimi tylko modyfikacjami i tak:

 1. Podatnik który dokonuje sprzedaży towarów oraz niektórych usług, o ile nie przekroczy w roku podatkowym 2019 r. kwoty obrotu 20 tys, zł., na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), będzie tak sprzedaż zwolniona ze stosowania kas fiskalnych.
 1. a)W przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku 2019 r., nie trzeba instalować kasy o ile kwota obrotu nie przekroczyła części kwoty 20.000 zł odpowiadającej okresowi wykonywania tych czynności;
 2. b)Zwolnienia o którym mowa w pkt 1 nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania,
 3. c)Zwolnienie (patrz pkt 1) traci moc, po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit obrotu realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
 1. Nadal są zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej (bez względu na wysokość obrotów), dostawy niektórych towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) o ile:
 1. a)w całości zapłata za wykonaną czynność będzie dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy, lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o ile podatnik byłaby członkiem takiej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej),
 2. b)z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
 3. Kontynuuje się również dla dużej grupy usług oraz dostaw towarów bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych od pierwszego dnia wykonania takich usług m.in:
 • taksówkowych,
  • fyzjerskich
  • dostaw towarów (np. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
  • wyrobów tytoniowych,
  • usługi wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne oraz
 • usługi wymiany walut, itd.
 1. Z kolei w przypadku świadczenia usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego oraz w zakresie wymiany walut, które co do zasady podlegają pod bezwzględny obowiązek stosowania kas od pierwszego dnia działalności (patrz pkt 3), zostają wyłączone z tego bezwzględnego obowiązku, o ile:
 2. a)będą świadczone na odległość a ich rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, oraz
 3. b)świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem),
 4. c)z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
 5. UWAGA – przypominam, gdyż jest to często lekceważony obowiązek w przypadku niżej wymienionych usług, które co do zasady są zwolnione przy ich świadczeniu ze stosowania kas fiskalnych, ale tylko o ile zostaną udokumentowane fakturami w całości a dotyczy to:
 6. a)Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą
 7. b)Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą
 8. c)Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
 9. d)Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą
 10. Utrata zwolnienia ze stosowania kas w stosunku do trzech usług z 2018 r., z tym, że dopiero od 1 czerwca 2019 r. Oczywiście mogą tacy podatnicy pomimo utraty zwolnienia korzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu 20 tys zł obrotów (patrz pkt. 1) a dotyczy to:
 • transport drogowy (pasażerski) pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU – 49.39.35.0)
 • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni, z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU – 81.30.10.0);
 • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.
 1. Nowe zwolnienie ze stosowania kas dotyczy – dostaw towarów i świadczenia usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przypominam, że o ile nie chcą Państwo otrzymywać tego typu wiadomości w 2019 r., proszę o zwrotną informacje w tym zakresie.