Komentarze
18.11.2015

Oczywiste pomyłki na kasie fiskalnej oraz brak zaewidencjonowania sprzedaży w 2015 r.

Wystąpienie oczywistej pomyłki oraz brak zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Z treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – dalej r.k.r. – możemy wyczytać że w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki, podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty, przez ujęcie w odrębnej ewidencji, jak również jest zobowiązany do zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy sprzedaży w prawidłowej wysokości (par 3 ust 5 i 6 r.k.r.).

O ile mamy do czynienia z sytuacja pominięcia sprzedaży na kasie, to nie ma co prawda wówczas obowiązku jej wykazywania (pominiętej operacji) w “zeszycie korekt” , z tym że jest praktykowane, oraz jest obowiązek jej zaewidencjonowania na kasie fiskalnej, również w tym innym miesiącu, w którym doszło do jej ustalenia.

O ile będzie to właśnie ów inny miesiąc, niż miesiąc wystąpienia takiego zdarzenia (pominięcia sprzedaży na kasie), wówczas należy skorygować deklaracje VAT za dany miesiąc w którym do tego pominięcia doszło i złożyć wraz z korektą deklaracji VAT tzw. „czynny żal”.

W sytuacji gdy ma to miejsce miesiącu, w którym doszło do pominięcia sprzedaży na kasie, należy dokonać zaewidencjonowania na kasie, oraz o ile występuje tak konieczność, z uwagi na prowadzoną inną szczegółową ewidencje sprzedaży, gdzie będzie możliwym ustalenie przez organ kontroli, iż nie wydano w odpowiednim dniu paragonu, tylko kilka czy kilkanaście dni później (ale w tym samym miesiącu), wówczas należy wraz ze złożeniem pierwotnej deklaracji VAT złożyć również  „czynny żal”, dzięki czemu unikniemy ewentualnych skutków wynikających z ustawy karno skarbowej ( dalej – k.k.s).

Otóż  w sytuacji ujawnienia czynów polegających na dokonaniu sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydaniu dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonaniesprzedaży, (pod warunkiem, że czyny te można zakwalifikować jako wykroczenia skarbowe), stosuje się postępowanie mandatowe ( art. 62 par 5 w zw. z art. 62 par 4 k.k.s.).

Kara grzywny nałożona mandatem karnym nie może przekroczyć (w 2015 r.) – 3.500 zł

Z wykroczeniem skarbowym w 2015 r., mamy do czynienia gdy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (albo wartość przedmiotu czynu), nie przekroczyła pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia –  8.750 zł. (w 2015 r.) gdyż wysokości minimalnego wynagrodzenia to – 1.750 zł.

Powyżej tej kwoty (8.750 zł), zaczynają się przestępstwa skarbowe (art. 62 par 4 k.k.s.)

Kara grzywny (za wykroczenia skarbowe) może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia  chyba że kodeks stanowi inaczej.

Zatem kara grzywny co do zasady za wykroczenie skarbowe wynosi od 175 zł do 35.000 zł (w 2015 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia to – 1.750 zł).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe wymierzana jest przez Sąd i będzie określana w granicach liczby  stawek dziennych nie niższych niż 10 oraz wysokość jednej stawki dziennej, z tym że nie może przekraczać jej czterystukrotności. Stawka dzienna to jedna trzydziesta części minimalnego wynagrodzenia.

Najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720 – tym samym kary grzywien za przestępstwa skarbowe wahać się mogą w granicach od 583,33 zł  do 16 799 040,- zł (w 2015 r).