Porady podatkowe
15.02.2016

Gdzie od 2016r. złożyć VAT i rozliczyć podatek jeśli miejsce zamieszkania różni się od miejsca prowadzenia działalności

Obecnie zasady rozliczania podatku VAT wynikają bezpośrednio z regulacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zasadą ogólną właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jedynie gdy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby;
  • osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

Ta forma ustalenia właściwości miejscowej powoduje obecnie szereg problemów w przypadku podatników, którzy w różnych okresach rozliczeniowych wykonują czynności w różnych miejscach, jednak w żadnym z tych okresów nie prowadzą oni czynności opodatkowanych na terenie działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych. W takim przypadku bowiem będą oni zmuszeni podatek VAT rozliczać w kliku organach podatkowych, przy czym zawsze może być to organ inny, niż właściwy ze względu na ich siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Od 2016 r. łatwiej będzie rozliczyć podatek VAT

Zmiany wprowadzane od 2016 r. uproszczą obecną zasadę rozliczeń powodując stosowanie również w zakresie podatku VAT zasad ogólnych ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych. Zasada ta wynikać będzie bezpośrednio z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa a także z nowego brzmienia ustawy z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

Od 2016 r. właściwość miejscową organów podatkowych w podatku VAT ustalać należy według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w ostatnim dniu tego okresu. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby lub miejsca zamieszkania w odpowiednim rejestrze, zasadę tę stosuje się, gdy nowy adres został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy.