Komentarze
15.10.2015

Interpretacja przepisów dotyczących kosztów podatkowych wpływających na zwiększenie dochodów

Witam,

Zmroziła mnie ostatnio najnowsza znana mi interpretacja indywidualna z 29 września 2015 r., Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IPTPB1/4511-384/15-2/AG, który odpowiedział notariuszowi, że nie zaliczy on do swoich kosztów podatkowych, wydatków na podyplomowe studia nauki języka obcego, pomimo iż nauka tego języka, pozwoli mu zwiększyć jego przychody.

Notariusz wskazywał, że dzięki studiom podyplomowym nauki j. angielskiego, będzie miał możliwość zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego i tym samym, będzie mógł dokonywać czynności urzędowych w języku angielskim (co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 prawa o notariacie, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.).

Liczę że notariusz ten nie podda się łatwo i zaskarży tą interpretacje, bo aż krew się burzy czytając wywody Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z tej ww. interpretacji.

Otóż, przepisy jednoznacznie wskazują, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

W art. 23 ustawy o PIT, wyłączającym z kosztów podatkowych enumeratywnie wymienione w tym przepisie przypadki, nie znajdujemy wydatków związanych ze szkoleniami osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarcza.

A’contario, mając na uwadze przywołany wyżej art. 22 ust 1 ustawy o PIT, tego typu wydatki, mogą stanowić koszty podatkowe, o ile oczywiście będzie istniał związek tych wydatków z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami przy czym, związek ten nie musi być bezpośredni.

Jak zauważył już dawno temu Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 października 1997 r., III SA 797/96 “Generalnie szkolenie jest dla właściciela firmy inwestowaniem w siebie. Aby cenę szkolenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu istnieć musi bezpośrednie przełożenie zdobytych umiejętności na powstanie przychodu. Przykładowo tego rodzaju związek przyczynowy zachodzi wówczas, gdy rzemieślnik ukończy kurs pozwalający mu obsługiwać maszynę zastępującą pracę ręczną i wielokrotnie zwiększającą produkcję. Związek ten nie musi być bezpośredni. Jeżeli więc wydatki te są związane z uzyskiwanymi przychodami choćby pośrednio, to zaliczenie ich do kosztów podatkowych jest uprawnione.”

Takimi jak wyżej przesłankami na szczęście kierują sie w większości Dyrektorzy IS:

  • Dyrektor IS w Poznaniu w dwóch interpretacjach z 7 maja 2015 r., nr ILPB1/4511-1-268/15-2/AA i ILPBl/4511-l-271/15-2/AA), wydanych na rzecz prawników, wskazał że rozpoczęte przez nich studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa upadłościowego, są ściśle związane z profilem ich działalności, tym samym mogą oni zaliczyć poniesione wydatki na tego typu studia do kosztów podatkowych.
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19.05.2014 r., nr ITPB1/415-284/10/PSZ), zgodził się z podatnikiem, że obciążanie kosztów działalności gospodarczej wydatkami na kursy językowe odbyte przez przedsiębiorcę, w tym przypadku na kurs języka chińskiego i francuskiego, osobie prowadzącej firmę pośredniczącą w handlu pomiędzy firmami z tych państw – jest kosztem podatkowym.
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23.09.2013 r., nr IPPB1/415-731/13-4/MT), nie miał wątpliwości że wydatki przedsiębiorcy na kurs języka angielskiego o ile podatnik taki świadczy usługi na rzecz międzynarodowego koncernu medialnego są kosztem podatkowym. Tak samo o ile podatnik nabywa surowce wtórne za granicą (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2.04.2014 r., nr ITPB1/415-37/14/EM).
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2009 r., ITPB1/415-482/09/PSZ, wskazał że podatnik świadczy usługi kompleksowego wdrażania projektów z zakresu produkcji elementów z tworzyw sztucznych i uczęszczający na podyplomowe studia zarządzania sprzedażą, pozwolą mu one na optymalizację procesów sprzedaży, wdrażanie nowoczesnych podejść, podniesienie poziomu sprzedaży – tym samym koszty studiowania mogą stanowić koszty podatkowe.
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2008 r., ITPB1/415-669/08/MM, potwierdzi z koleiże podatnik świadczący usługi informatyczne, może zaliczyć do kosztów wydatki na studia wyższe o kierunku finanse i bankowość, bo dzięki nim przedsiębiorca wyposażony zostaje w wiedzę z zakresu ekonomii i lepiej prowadzi swoją działalność, wiedza ta przydatna jest w rozpoznawaniu potrzeb klientów.

Nie rozumiem więc postawy Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który musi znać choćby cześć ww. interpretacji jego kolegów.

Nie widzę przeciwwskazań do zaliczenia do kosztów podatkowych, ponoszonych przez właściciela firmy wydatków związanych z nauką języka angielskiego, czy studiami podyplomowymi, o ile tylko, będzie to nauka dzięki której, wykaże on że jest z zakresu wykonywanej przez niego działalności i z tym związanych koniecznych kontaktów handlowych, tak samo o ile zamierza poszerzyć działalność dzięki zdobytej wiedzy, z tym że powinien wówczas umieć wykazać ów związek.

Należy oczywiście być przygotowanym, do próby podważania takich wydatków przez kontrolujących i starać się na bieżąco dokumentować związek ponoszonych wydatków na szkolenia, poprzez np. dokumentacje odbytych spotkań biznesowych, korespondencji biznesowej w języku obcym, czy fakturami przychodowymi od nowych kontrahentów, itp.

Podsumowując,
aby można uznać za wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych i niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie mogą to być wydatki o charakterze jedynie osobistym, służące podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą.
Pozdrawiam
Kaczmarski Michał