Porady podatkowe
08.11.2013

Jak dofinansować spółkę z o.o.?

Zachęcamy do zapoznania się z poradami doradcy podatkowego Michała Kaczmarskiego z biura Kognitariat z Warszawy. Przygotował on najważniejsze informacje związane ze sposobami dofinansowania spółki z o.o. w sytuacji, kiedy brakuje jej środków pieniężnych.

W przypadku, kiedy spółka z o.o. staje w obliczu braku środków finansowych, w tym także na rachunku bankowym, udziałowcy tejże spółki muszą podjąć decyzję, co do sposobu, w jaki mogą ją dofinansować. Mają dostępne trzy różne opcje. Poniżej prezentujemy ich charakterystykę:

1. Zwiększenie kapitału zakładowego.
Zwiększenie kapitału zakładowego może nastąpić na mocy postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia. Jeżeli uchwała wspólników nie będzie przewidywać inaczej, bez zmiany umowy kapitał zakładowy spółki może być podwyższony maksymalnie do określonej w umowie spółki kwoty. Podwyższenie kapitału zakładowego powyżej tej kwoty może być dokonane poprzez zmianę umowy spółki (art. 257 Kodeks spółek handlowych). Wówczas niestety dochodzą dodatkowe koszty, np. w postaci opłat notarialnych. Należy równi uwzględnić podatek PCC- 0,5%. Podwyższenie kapitału podstawowego jest co do zasady neutralne z podatkowego punktu widzenia. Z kolei podatek PCC od podwyższenia w trybie i na zasadach określonych przepisami art. 257 Kodeksu spółek handlowych, nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Tak samo i inne wydatki bezpośrednio z tym związane w tym opłaty sądowe czy notarialne. Z kolei koszty usług doradczych dotyczących podniesienia kapitału czy usług podatkowych z tym związanych, mogą stanowić koszt podatkowy.

2. Pożyczka.

 Art. 720 Kodeksu cywilnego mówi, że poprzez termin “pożyczka” rozumie się sytuację, kiedy dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Pożyczka od udziałowca jest zwolniona z opodatkowana podatkiem PCC, przy czym powinna zostać spisana osobna umowa. Należy wskazać w niej kiedy ma nastąpić zwrot pożyczki oraz ustalić wysokość odsetek, jakie będą przysługiwać pożyczkodawcy. Odsetki te, w momencie ich zwrotu, będą stanowiły przychód dla pożyczkodawcy oraz koszt dla Spółki – przy czym należy mieć wówczas na uwadze tzw. „cienką” ich kapitalizację.

Pożyczka może mieć także formę nieodpłatną (nieoprocentowaną). Należy pamiętać, że wówczas wystąpi przychód dla Spółki. Otrzymanie bowiem przez Spółkę nieoprocentowanej (tj. nieodpłatnej) pożyczki skutkuje uzyskaniem przychodu podatkowego (art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT). Przychód powstanie wtedy, kiedy zostanie potwierdzone to, że pożyczka jest nieoprocentowana lub gdyby ewentualne zobowiązanie do zapłaty odsetek uległo przedawnieniu. Wówczas będzie to przychód podatkowy z nieodpłatnego świadczenia. Kwota przychodu z tego tytułu (otrzymania nieoprocentowanej pożyczki), ustalana jest jako kwota odsetek, jakie spółka musiałaby zapłacić pożyczając taką samą kwotę i na takich samych warunkach, od podmiotu niezwiązanego ze spółką – tj. wartością rynkową świadczenia.

3.  Dopłata do kapitału.

Art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych przewidział możliwość udzielania dopłat do kapitału. Sporządzona umowa spółki z o.o. może w swoich zapisach zobowiązywać wspólników do dopłat, w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału . Oznacza to, że jeżeli umowa spółki nie zawiera postanowień dotyczących dopłat, należy na początku zmienić umowę spółki, aby można było dokonać dopłaty do kapitału.

Dopłata powinna być nakładana i uiszczana przez wspólników równomiernie, w stosunku równym do ich udziałów. Wysokość i terminy dopłaty oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Dodatkowo dopłaty te mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom, przy czym zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

W przypadku dopłat nie powstaje ani przychód, ani koszt podatkowy – jedynie trzeba zapłacić PCC – 0,5%.

Sam proces dokonania dopłaty do kapitału spółki z o.o. jest prosty. Należy podjąć stosowną uchwałę i przekazać środki pieniężne. Z chwilą, gdy środki te przestaną być potrzebne w spółce można je zwrócić wspólnikom bez konieczności potrącania jakiegokolwiek podatku.

Dopłaty do kapitału spółki mają zasadniczą wadę. Powinny być one nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów – tak więc, gdy w momencie kiedy dofinansowania ma dokonać tylko jeden wspólnik, a w spółce jest ich więcej i nie koniecznie chcą dokonywać dopłat – pozostaje umowa pożyczki (pkt 2).

Podatek PCC od dopłat dokonanych w trybie i na zasadach określonych przepisami art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych, podobnie jak w przypadku podwyższenia kapitału (patrz pkt 1), nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Tak samo i inne wydatki bezpośrednio związane z dokonaniem dopłat, w tym opłaty sadowe czy notarialne. Z kolei koszty usług doradczych dotyczących wniesienia dopłat, czy usług podatkowych z tym związanych, mogą stanowić koszt podatkowy.

Doradcy podatkowi pomagają znaleźć odpowiednie rozwiązania w sytuacjach, takich jak ta przedstawiona powyżej. Udzielą porad, jak zgodnie z prawem zwiększyć kapitał spółki i jednocześnie, jak rozliczyć z organami podatkowymi wszystkie podejmowane działania. Zachęcamy do skorzystania z usług biura Kognitariat w Warszawie. Nasi pracownicy (księgowe, doradcy podatkowi) profesjonalnie zajmą się wszystkimi sprawami księgowo-podatkowymi oraz sprawami kadrowymi firmy/spółki. Zachęcamy do odwiedzenia nas w Śródmieściu (Stare Miasto) – szczególnie miło widzimy Klientów z:

  • Mokotowa,
  • Żoliborza,
  • Pragi,
  • Woli.