Porady podatkowe
22.02.2016

Jak rozliczyć PIT roczny osoby samotnie wychowującej dzieci?

Rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia swoich rocznych dochodów w formularzu PIT. W praktyce oznacza to, że taki rodzic, na przykład samotna matka, ma prawo płacić podwójny podatek, jednakże obliczony na podstawie połowy dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Wynika to niejako z podziału dochodów rodzica na dwie połowy, z których jedna przypada na dziecko. Właśnie od tych dwóch równych części jest opłacany podatek.

Pamiętanie o tych preferencyjnych warunkach ma znaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy po tym, gdy zostaną uwzględnione wszelkie odliczenia, dochód będzie wyższy niż próg podatkowy wynoszący 85 528 zł.

Kto faktycznie jest osobą wychowującą dzieci samotnie?

Pewne niejasności wokół tematu wynikają z faktu, iż nie zawsze prawidłowa jest interpretacja tego, kto rzeczywiście stanowi osobę samotnie wychowującą dziecko. Z tego względu najwygodniej i najbezpieczniej jest skorzystać z pomocy, jaką oferuje biuro księgowe, przy rozliczaniu rocznych dochodów. Specjaliści rozliczą PIT roczny na podstawie najbardziej wiarygodnych oraz akceptowanych przez aktualnie obowiązujące prawo podatkowe interpretacji, znając również dobrze sytuację klienta. Kto według orzecznictwa rzeczywiście może być uznany za samotnego rodzica?

Z preferencyjnego sposobu rozliczenia rocznego mogą skorzystać zarówno biologiczni rodzice, jak i opiekunowie prawni którzy zaliczają się do jednej z wyróżnionych grup, takich jak: panna czy kawaler faktycznie wychowujący samotnie dziecko, a nie pozostający w konkubinacie, wdowa, wdowiec, rozwodnik lub osoba znajdująca się w separacji prawnej. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest według przepisów również rodzic, którego mąż czy żona zostali pozbawieni praw rodzicielskich, albo przebywają w zakładzie karnym. W przypadku, kiedy rodzice dziecka są razem, jednakże nie posiadają sformalizowanego związku, żadne z nich nie ma prawa do preferencyjnych warunków rozliczania się z dochodów rocznych.

Drugi czynnik dotyczy wieku dziecka. Omówione wcześniej rozliczenie dotyczy jedynie dzieci małoletnich i uczących się, które nie ukończyły 25 roku życia lub na rzecz których przyznano rentę socjalna lub zasiłek opiekuńczy. Trzeci warunek dotyczy sytuacji, kiedy to rodzic jest przedsiębiorcą i wybrał liniową lub zryczałtowaną formę opodatkowania. W takim wypadku nie może on rozliczyć się na zasadach preferencyjnych.

Warto wspomnieć także o tym że jeżeli dziecko osiąga dochody i korzysta z formy opodatkowania na zasadach ogólnych, to aby móc skorzystać z opisywanego sposobu rozliczenia, jego dochód w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 3089 zł.