Aktualności
04.11.2021

Jak rozwiązać spór dotyczący zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne zgodnie z definicją są odpłatnymi umowami zawieranymi pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, a ich przedmiotem mogą być dostawy, usługi bądź roboty budowlane. Zamawiającymi mogą być jednostki samorządu terytorialnego bądź administracja rządowa. Zamówienia publiczne są sformalizowane. Wykonawca oraz zamawiający powinni działać w określony przez prawo sposób i spełniać wymagania, również zdefiniowane w przepisach.

W jaki sposób rozwiązuje się spory związane z zamówieniami publicznymi?

Do niedawna spory dotyczące zamówień publicznych rozwiązywane były wyłącznie na drodze sądowej. Z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadzono Prawo Zamówień Publicznych, zastępujące działającą do tej pory ustawę z 11 września 2019 roku. W nowych przepisach zostały określone konkretne zasady dotyczące trybu udzielania zamówień publicznych, zasady kontroli czy środki ochrony prawnej. Jest to pierwsza ustawa dotycząca zamówień publicznych, w których wprost określono możliwość zawarcia ugody poprzez pozasądowe rozwiązanie sporu.

Możemy wyróżnić dwie metody pozasądowego rozwiązywania sporu: mediację oraz koncyliację. Wiele firm zajmujących się działalnością gospodarczą związaną z realizacją zamówień publicznych korzysta z usług doradztwafinansowo-księgowego, specjalizującego się również w doradztwie administracyjnym i gospodarczym. Specjaliści w tych dziedzinach pomagają w całym procesie realizacji zamówień publicznych, a także w rozwiązywaniu sporów w ich zakresie.

Rozwiązanie sporu dotyczącego zamówień publicznych bez udziału procesu sądowego jest możliwe, jeżeli spór dotyczy realizacji zamówienia bądź jeżeli spór dotyczy sprawy majątkowej, która wynika z realizacji zawartej umowy. Zawarta ugoda nie może naruszać przepisów określających zasady zmian w umowie zamówienia publicznego.  Aby rozpocząć mediację bądź koncyliację jedna ze stron umowy powinna złożyć odpowiedni wniosek. Niezależnie od tego, która ze stron składa dokumenty, powinna przekazać je do Sądu Polubownego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mediatora bądź innej osoby prowadzącej polubowne rozwiązanie sporu.