Porady podatkowe
12.02.2015

Jak skonstruować umowę?

Kiedy jesteś przedsiębiorcą możesz wykonywać pracę w ramach działalności samodzielnie lub z pomocą zatrudnionych pracowników. Decydując się na pomoc dodatkowych osób konieczne jest jego zatrudnienie i podpisanie umowy. Jednak okazuje się, że dla pracodawcy stworzenie umowy pomiędzy nim a pracownikiem, jest jednym z trudniejszych zadań. Jeśli nie mamy kadrowej, która mogłaby nam pomóc, warto wiedzieć, co powinno znaleźć się w umowie, aby obie strony były zabezpieczone.

Wybierz rodzaj umowy

Pierwszym krokiem jest wybór rodzaju umowy, który ma zostać podpisany z pracownikiem. Obecnie najczęściej są to umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie i umowa o dzieło), a także umowa o pracę. Każdy z tych rodzajów ma swoje wady i zalety, które należy rozważyć. Zgodnie z prawem w umowie powinny być zawarte wszystkie obowiązki pracownika, a także powinien być określony rodzaj wynagrodzenia i sposób jego rozliczania. Nie może też zabraknąć informacji o przedziale czasowym, w jakim powinny zostać wykonane obowiązki.Przyjrzyjmy się krótko, co charakteryzuje poszczególne rodzaje umów.

Umowa o pracę – zawierana jest najczęściej wtedy, gdy pracownik wykonuje obowiązki względem pracodawcy w siedzibie firmy w wymiarze 160 godzin miesięcznie. Korzyścią umowy o pracę jest pełny pakiet socjalny, który otrzymuje pracownik czyli ma opłacane składki zdrowotne, składki chorobowe, emerytalne i rentowe. Co istotne dla pracownika przysługuje mu też płatny urlop, a także liczy się staż pracy, który wpływa na wysokość jego przyszłej emerytury. W ramach umowy o pracę kobiety mogą też liczyć na zasiłek macierzyński bez obawy, że w trakcie urlopu pozostaną bez środków do życia.

Umowa zlecenie – zawierana najczęściej ze studentami, którzy w trakcie nauki podlegają pod ubezpieczenie rodziców. Jest najniżej opodatkowana, dzięki czemu jest korzystna dla obu stron. Umowę zlecenie zawiera się też w przypadku prac, za który przysługuje stawka godzinowa, np. w ochronie, na recepcjach czy innego rodzaju pracach dyżyrowych.

Umowa o dzieło – jak sama nazwa wskazuje przedmiotem jest wykonane dzieło. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać konkretną pracę na rzecz zleceniodawcy w określonym czasie. Wedle tego zapisu, jeśli umowa zostanie wykonana wcześniej, zleceniodawca powinien wcześniej wypłacić należne wynagrodzenie. Przy tym rodzaju umowy zleceniobiorca nie musi wykonywać pracy w siedzibie zleceniodawcy. Istotne jest tylko wykonanie dzieła. Nie ma też obowiązku określenia, ile godzin dziennie będzie pracował zleceniobiorca.

Coraz częściej pracodawcy starają się obniżyć koszty prowadzenia działalności, poprzez stosowanie umów zlecenie oraz umów o dzieło, zamiast umowy o pracę. Jest to łamanie praw pracowniczych i nie powinno mieć miejsca. Dla pracodawcy zatrudnianie pracowników na etat jest korzystne chociażby z tego powodu, że mogą liczyć dzięki temu na dofinansowania ze środków państwa oraz z Unii Europejskiej.

Umowa pomiędzy przedsiębiorcami

W większości firm jest tak, że umowa jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Wtedy zawiera się umowę o świadczenie usług. Podobnie jak w przypadku umów z pracownikami, powinny znajdować się w niej warunki realizacji zlecenia. W przypadku umów zawieranych pomiędzy dwoma firmami nie ma czegoś takiego, jak przywileje pracownicze. Jest to po prostu porozumienie biznesowe, na mocy którego obie firmy czerpią korzyści. Jest strona zlecająca oraz strona realizująca zlecenie, np. firma sprzedająca koszulki z nadrukami czerpie z zyski z ich sprzedaży, ale potrzebuje kogoś, kto te koszulki będzie robił. Zawierają więc umowę z drukarnią wyrabiającą nadruki lub z krawcową, która wykonuje to ręcznie i za wykonanie koszulek wypłacają wynagrodzenie. W umowie pomiędzy nimi powinna znaleźć się informacja co jest przedmiotem umowy, na ile zostaje wycenione zlecenie i w jakim czasie ma zostać ono wykonane – tłumaczą doradcy podatkowi z kognitariat.pl. W umowie warto zawrzeć też informację o konsekwencjach wynikających z niewywiązania się z umowy.

Podsumowując: w umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące każdego aspektu pracy wynikajacego z zawieranej umowy. Każdy zapis stanowi bowiem poświadczenie zawartych warunków i jest zabezpieczeniem dla obu stron.