Aktualności
09.09.2015

Jak wyliczyć dodatek z tytułu wysługi lat?

Dodatek stażowy należy się każdemu pracownikowi państwowemu, a więc urzędnikom państwowym, pracownikom samorządowym i nauczycielom. W zakładach prywatnych wszystko zależy od wewnętrznego regulaminu firmy i dobrej woli właściciela.

Staż pracy

Do stażu pracy, który uprawnia do przyznania dodatku z tytułu wysługi lat, należy wliczyć wszystkie zakończone stosunki pracy, o ile taki dodatek przysługiwał w ramach wcześniejszych umów o pracę. Wyróżnia się dwa rodzaje zatrudnień: podstawowe i dodatkowe. Oba powinny być rozliczane i sumowane osobno. Jedynym wyjątkiem jest, gdy zatrudnienie podstawowe jest wykonywane równolegle z innym, a więc nie można go włączyć do okresu dodatkowego. Sumowałoby się “podwójnie” ten sam czas zatrudnienia. Jeśli praca w urzędzie jest tylko zajęciem dodatkowym, to z kolei nie można do niej doliczyć stażu pracy podstawowego. Mówi o tym art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych. Inaczej wygląda sprawa z nauczycielami. Tutaj również wlicza się wszystkie okresy stażu w innych zakładach pracy, o ile przysługiwały w nich dodatki. Jednakże, w przypadku zawarcia umów z więcej niż jedną szkołą, staż pracy jest liczony oddzielnie dla każdej z nich. Stopień zawodowy ani wielkość etatu nie mają tutaj znaczenia. Nie można natomiast sumować stażu z różnych źródeł, jeśli stosunki pracy były równoległe. By utrzymać ciągłość, trzeba najpierw zerwać poprzednie umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w kilku szkołach przy oddzielnym liczeniu stażu dla każdej z nich, do następnego zakładu przenosi się ten okres, który trwał najdłużej.

Kwota dodatku

Dodatek za wysługę lat uzyskuje się już po pięciu larach pracy i wynosi on 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Co roku, podnoszony jest o 1 proc., aż do uzyskania maksymalnego dodatku wynoszącego 20 proc. pensji zasadniczej. Te reguły dotyczą urzędników państwowych, choć bardzo podobnie sprawa wygląda w przypadku pracowników samorządowych. Jedyną różnicą jest sposób wyliczania stażu pracy. Jeśli praca w jednostce samorządowej jest jedynie zatrudnieniem dodatkowym, nie można wliczać do stażu pracy innych zatrudnień pracy podstawowej. W przypadku nauczycieli, dodatek jest liczony w inny sposób. Począwszy od czwartego roku pracy, karta nauczyciela gwarantuje co roku wzrost o 1 proc. dodatku z tytułu wysługi lat, do maksymalnie 20 proc.

Nagrody jubileuszowe

Pracownikom państwowym należy się jeszcze jeden bonus z tytułu przepracowanych lat, a mianowicie nagroda jubileuszowa, która jest jednorazową wypłatą. W przypadku urzędników państwowych i pracowników samorządowych, minimalny okres stażu pracy wynosi 20 lat i wtedy otrzymuje się jednorazowo 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Dodatki z okazji jubileuszu przyznaje się co 5 lat, do uzyskania 45 lat stażu pracy. Kwota świadczenia maksymalnie wynosi 400 proc. miesięcznej pensji. W przypadku nauczycieli, pierwsza nagroda również przysługuje po 20 latach pracy i wynosi 75 proc. wynagrodzenia, maksymalnie jednak można otrzymać 250 proc. za 40 lat stażu pracy. Warto zapoznać się z konkretną ustawą przed rozpoczęciem rozliczania stażu pracy, gdyż każdy rodzaj pracownika jest regulowany odrębnymi przepisami.

Rozliczanie

Warto wiedzieć, zwłaszcza w przypadku dodatku za wysługę lat, że wynagrodzenie zasadnicze i premia z tego tytułu muszą dać pensję minimalną. Nie jest tak, że sama podstawa musi być równa bądź wyższa wynagrodzeniu minimalnemu. Ten aspekt bardzo często sprawia trudności pracownikom i powoduje problemy w zakładzie pracy. Samo obliczenie przepracowanego stażu jest trudne w niektórych przypadkach, nie mówiąc już o należnych z tego tytułu świadczeniach. Warto więc skorzystać z usług fachowców, którzy doradzą i pomogą we wszystkich sprawach pracowniczych. Tym, między innymi, zajmuje się biuro rachunkowe Kognitariat w Warszawie. Również pracodawcy prywatni, niezależnie od systemu świadczeń socjalnych panujących w firmie, są mile widziani. Obsługa akt pracowniczych jest elementem prowadzenia biznesu, na którym nie warto oszczędzać.