AktualnościOsoby fizyczne – PDOFPodatek CITPorady podatkoweUlgi podatkowe
16.12.2019

Jak zmniejszyć podatek za 2019 r.?

Zbliża się koniec 2019 r., tym samym pozwalam sobie raz jeszcze przypomnieć o wg mnie najważniejszych wydatkach, jakie należy lub powinno się ponieść, w tym kończącym się roku podatkowym (2019), aby nasz podatek za 2019 r., mógł być dzięki temu niższy!

Po spełnieniu niżej opisanych warunków dla wymienionych podmiotów, możliwym jest w 2019 r., zaliczenia w koszty podatkowe łącznej kwoty 314 000,- zł (214 000 zł + 100 000 zł) i tak:

I. Nabycie fabrycznie nowych środków trwałych (Śt) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) – wszystkie podmioty gospodarcze

Obecnie (od 2017 r.), wszyscy podatnicy (bez względu na wysokość obrotów)mają możliwość zaliczyć w koszty podatkowe nabycie fabrycznie nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT – do kwoty jednorazowo 100 tys. zł, w tym zaliczkę wpłaconą na te środki.  Dotyczy KŚT 3 (Kotły i maszyny energetyczne), KŚT 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania),  KŚT 5 (Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne),  KŚT 6 (Urządzenia techniczne), KŚT 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane).

To o czym należy pamiętać to, że wartość jednostkowa początkowa ww. fabrycznie nowych środków trwałych, musi wynosić co najmniej 10 tys. zł, a w przypadku większej liczby takich środków – ich łączna wartość początkowa musi wynosić co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich musi przekraczać 3.500 zł.

Istniej też możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych w ramach ww. limitu (100 tys. zł) wpłaconych zaliczek, przedpłat, rat itp., w 2019 r. a więc wpłaty na poczet nabycia ww. środków trwałych, pomimo, że dostawa tych środków trwałych, zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych a więc np. w 2020 r.  Wpłata zaliczki w grudniu 2019 r., będzie i tak kosztem podatkowym 2019 r, pomimo, że śr. trw. odbierzemy w 2020 r.

Zakup fabrycznie nowego środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 100 tys. zł, będzie jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w część odpowiadającą temu limitowi (100 tys. zł). Nadwyżka ponad 100 tys. zł., będzie podlegać zaliczeniu do kosztów w formie amortyzacji naliczanej na zasadach ogólnych (metodą liniową lub degresywną) począwszy od kolejnego roku podatkowego.

Dla spółek osobowych limit odpisów amortyzacyjnych wynoszący 100 tys. zł., odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wszystkich wspólników takiej spółki. O ile spółka osobowa ma np. 3 wspólników, każdemu będzie możliwym uznanie do rozliczeń podatku dochodowego po 33,33%. 

UWAGA – Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu do 100 tys. zł nie obejmuje: budynków i lokali (grupa 1), budowli (grupa 2) środków transportu (grupa 7), inwentarza żywego (grupa 9).

II. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach limitu 50 tys. eur., (214 tys zł)  — nie dla wszystkich podatników 

Nadal „równolegle przysługuje tak jak przysługiwała (na dotychczasowych zasadach), jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 50 tys. eur., (214 tys. zł. w 2019 r.) z tym, że należy mieć tu na uwadze, że jest ona uznawana za pomoc de minimis (zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis – do 200 tys euro w okresie 3 lat, a dla firm transportowych do 100 tys eur), oraz przysługuj ów limit (jednorazowej amortyzacji do 50 tys. eur), tylko podatnikom którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym i tzw. małym podatnikom” (u których wartość przychodu brutto ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (tu 2018 r.) kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro – dla 2019 jest to 5.135.000,- zł.). Oczywiście, to podatnik sam decyduje czy skorzysta z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czy też nie i nie musi występować przy tym do organów administracyjnych o zgodę na jej zastosowanie.

Tu kolejna uwaga:

przepisy dotyczące ww. jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie mają zastosowania do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) rozpoczynających działalność którzy zostali utworzeni:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
 2. w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro – dla roku 2019 będzie to 43 000 zł

Zakup środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej limit 50 tys. eur., będzie jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w część odpowiadającą temu limitowi. Nadwyżka ponad 50 tys. eur., będzie podlegać zaliczeniu do kosztów w formie amortyzacji naliczanej na zasadach ogólnych (metodą liniową lub degresywną), i można tego dokonać co do zasady w już grudniu 2019 r. o ile będziemy dysponować faktura zakupową. W tym przypadku jednak nie można zaliczać w ramach ww. limitu (50 tys. eur), zaliczki, przedpłaty itp.

UWAGA – Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 50 tys. eur, nie obejmuje: budynków i lokali (grupa 1), budowli (grupa 2) samochodów osobowych (z grupy 7) oraz inwentarza żywego (grupa 9)

OBEJMUJE:  KŚT 3 (Kotły i maszyny energetyczne), KŚT 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania),  KŚT 5 (Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne),  KŚT 6 (Urządzenia techniczne) KŚT 7 (Środki transportu), KŚT 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane).

III. LESING OPERACYJNY

Do kosztów podatkowych ostatniego miesiąca roku można wprowadzisz całość kosztów opłaty wstępnej, kosztów manipulacyjnych oraz ratę leasingową za miesiąc grudzień.

IV. MAGAZYN 

Na wysokość naszego podatku ma wpływ stan naszego magazynu (o ile jest prowadzony). Jest bowiem tak że wartość spisu z natury na koniec roku w sytuacji gdy jest wyższa niż jego wartość na początku roku, to musimy od tej różnicy zapłacić podatek. Aby uniknąć takiej sytuacji, zaleca się dokonać analizy i wyprzedaży towarów których nie mogliśmy upłynnić, nawet z niską lub po kosztach ewentualnie za słynne 1 zł , co pozwala ograniczyć wysokość podatku do zapłaty z tytułu prowadzonego naszej firmy.

V. ULGI PODATKOWE i DAROWIZNY

Chcąc skorzystać w roku 2019 r., z niedużej, ale zawsze jednak uprawnionej przepisami prawa, zmniejszeniu obciążenia podatkowego, to należy do końca 2019 r., dokonać odpowiedniej wysokości wpłat lub przekazania darowizn tak pieniężnych jak i rzeczowych, co umożliwi wówczas skorzystanie z ulg podatkowych w zeznaniach podatkowych rocznych PIT tak samo CIT.

 1. Podmioty gospodarcze (rozliczające się wg PIT jak CIT), mogą dokonać darowizn na rzecz różnego rodzaju organizacji charytatywnych w tym kultu religijnego, co pozwoli im odliczyć takie darowizny od wykazanego dochodu rocznego w przypadku podmiotów rozliczających się wg PIT łącznie max 6% aosoby prawne CIT – 10% , przy czym można przekazywać zarówno pieniądze jak i rzeczy. Tu uwaga: jest to zdecydowanie szerszy krąg organizacji charytatywnych, niż tych pożytku publicznego, którym przekazujemy 1% naszego podatku w zeznaniach rocznych.
 2. Na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą tu z kolei bez limitu – (PIT i CIT), ale warunek, że uzyskamy sprawozdania od kościelnej osoby o wydatkowaniu otrzymanych kwot w okresie 2 lat od przekazania pieniędzy. O ile sprawozdania o wydatkowaniu nie otrzymamy ww. okresie, pozostaje skorygowanie zeznania i odliczenie w ramach limitu 6% lub 10% od dochodu.
 3. NOWOŚĆ – Ulga dla twórcówIP Box – informowałem nie tak dawno szerzej o tej uldze – tu przypomnę, że dotyczy co do zasady dochodów z umów licencyjnych, które dotyczą kwalifikowanego prawa własności intelektualnej a wówczas mogą być opodatkowane po spełnieniu szeregu warunków 5% stawką podatku PIT tak samo CIT.
 4. NOWOŚĆ Darowizna na cele edukacji zawodowej – ale tylko osoby fizyczne 6% i tylko darowizny ich składników majątku, bez darowizn pieniężnych. Musi być taka darowizna przekazana wyłącznie na szkoły prowadzące szczególny profil edukacji, przy czym wszystkie darowizny, co należy pamiętać są sumowane i łącznie liczone jako max 6% od dochodu. 
 5. NOWOŚĆ Ulga termomodernizacyjna – max odliczenie do 53.000 zł., – dotyczy podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, ale tylko rozliczających się wg PIT. Tacy podatnicy, o ile są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mają prawo do tej ulgi. Poniesione wydatki termomodernizacyjne (zgodnie z właściwym ich wykazem), można rozliczać jednorazowo w każdym roku ich poniesienia lub w każdym kolejnym roku max do 3 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku i tylko na podstawie faktur. 
 6. NOWOŚĆ – Ulga dla młodych – do 26 roku życia – nie płacą podatku o ile ich wynagrodzenie brutto od 1 sierpnia 2019 r., nie przekroczy 35 636,67 zł. 
 7. Indywidualne rozliczenia (a więc tylko osoby fizyczne) – wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – ulga pomniejszającą dochód w zeznaniu podatkowym rocznymgdziemaksymalna kwota jaką możemy wpłacić i odliczyć w 2019 r., wynosi 5 718 zł.  
  1. Każda osoba bez względu na wysokość dochodów może na IKZE obecnie (od 2014 r), wpłacić pełny obowiązujący w danym roku ww. limit. Powyższe powoduje, że roczna ulga podatkowa z tego tytułu dla osób z:
   1. I progu podatkowego (18%) może wynieść 1 029,24 zł.,
   1. II progu (32%) będzie to max 1 829,76 zł.
   1. w przypadku podatników rozliczających się liniowo (19%) – 1 086,42 zł.
  1. Uwaga –  jest też tak, że o ile, czy to po zakończeniu okresu oszczędzania, lub w jego trakcie nastąpi (wypłata), zwrot środków zgromadzonych na tym koncie osobie oszczędzającej, tak samo osobie wskazanej na wypadek śmierci, wówczas wypłacone środki podlegają opodatkowaniu wg. skali podatkowej (18 i 32%). Pomimo top mamy tu klasyczne odroczenie płaconego podatku, co też stanowi pewnego rodzaju ulgę. Można i w tym przypadku jeszcze zminimalizować ów podatek, dokonując ratalnych wypłat, max przez 10 lat, a wówczas przy założeniu, że nie ulegnie zmianie skala podatkowa, opodatkowanie może być wg tylko stawki niższej 18% a nie 32%. Z kolei po zakończeniu umowy, a więc osiągnięciu 65 lat przy min. 5 latach wpłat, nastąpi (wypłata) zwrot środków zgromadzonych na tym koncie, lub dokonana zostanie wypłata środków zgromadzonych na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci wówczas, wypłacone środki podlegają jedynie zryczałtowanemu podatkowiw wysokości 10%, co pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych 19%.
 8. Wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) tu nie uzyskujemy co prawda na obniżeniu dochodu w zeznaniu rocznym, tylko oszczędzamy przy wypłacie zgromadzonych na tym koncie środków a więc tzw. 19% „podatku belki” Maksymalna kwota wpłaty w 2019 r., na konto IKE to14 295 zł,– zł. Warunkiem jest jednak, że nie dokonamy wypłaty środków z tego konta, przed uzyskaniem wieku emerytalnego (60 lat) lub uzyskaniu uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 lat przy spełnieniu warunku oszczędzania przez min 5 lat, dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, oraz w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków finansowych zgromadzonych na tym koncie, musimy zapłacić (zostanie nam potrącony), 19% podatek od zysków kapitałowych.

UWAGA: Zarówno z IKE  i IKZE mogą korzystać osoby fizyczne od ukończenia 16 roku życia. Transfer środków pomiędzy tymi kontami nie podlega opodatkowaniu. W obu przypadkach (IKE i IKZE) zaletą jest niski koszt ich prowadzenia oraz fakt, że zgromadzone na nich środki finansowe można dziedziczyć a spadkobiercy nie zapłacą podatku od spadku i darowizn z tym, że w przypadku IKZE, tylko o ile po śmierci oszczędzającego środki przekazane zostaną na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) osoby uprawnionej. Zaleca się jednak przed podpisaniem umowy zapoznanie się z jej szczegółami, gdyż gromadzenie na nich środków finansowych jak i ich wycofanie jest obwarowane licznymi warunkami, z którymi warto wcześniej się zapoznać.

 1. Krwiodawstwa – (130 zł za 1 litr krwi) – (tylko osoby fizyczne) do wysokości 6% wykazanego dochodu – z tym, że przy wyliczaniu limitu sumuje się wszystkie ww. darowizny a krew musi zostać oddana do końca 2019 r.
 2. Ulga na Internet – 760 zł – można z niej skorzystać tylko dwukrotnie w kolejno następujących po sobie latach podatkowych i tylko pod warunkiem, że nie korzystało się z tego odliczenia w latach wcześniejszych. Dotyczy tylko osób fizycznych rozliczających się z podatku PIT na formularzach PIT-36; PIT-37 oraz PIT-28, do których dołączamy formularz PIT-O.
 3. Ulga rehabilitacyjna – poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika który taką osobę utrzymuje w danym roku podatkowym – na część wydatków bez ograniczeń a ba cześć max 2 280 zł., przy czym w przypadku opiekuna który ma rozliczać tę ulgę za niepełnosprawnego, tylko o ile dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczą w 2019 r. – 13 200 zł.
 4. Ulga na zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • Ulga za udzielenie informacji – o ile osoba otrzyma w 2019 r. wynagrodzenie od służb państwowych takich m.in. jak ABW, Wywiad, Policja Straż Celna itp. (łącznie 9 instytucji) wypłacane z funduszu operacyjnego tych podmiotów – za pomoc w udzielaniu tym służbom informacji – to nie zapłaci 20% podatku, bo kwoty od nich uzyskane są zwolnione od 2018 r. z opodatkowania.
 • Ulga podatkowa – kwota zmniejszająca podatek – pozwala obniżyć podatek nawet max o 1 420 zł, bo dopiero przy zarobkach netto 127.000 zł i wyższych kwota zmniejszająca podatek wyniesie 0 zł, a pomiędzy 85 528 zł a 127.000 zł kwota ta jedynie maleje, bo im wyższy zarobek, tym niższa ulga podatkowa.

NOWOŚĆ – Przypominam w tym miejscu wszystkim osobom o dochodach przekraczającychrocznie 1 mln zł, że może nie warto pobierać ostatniej premii, bo wówczas obowiązuje ich de facto “III próg podatkowy” – tzw. „danina solidarnościowa” i osoby te do 30.04.2020 r., są wówczas zobowiązane złożyć dodatkową deklarację (DSF-1) i zapłacić właśnie 4% podatku od nadwyżki ponad 1 mln zł. Dotyczy to rozliczających się PIT-36L; PIT-36; PIT-37: PIT-38. Jako ciekawostkę dodam, że właśnie tą jeszcze nie pobraną „daninę solidarnościową”, premier Morawiecki obiecał przeznaczyć, nie na fundusz niepełnosprawnych, tylko na trzynaste i czternaste emerytury