Aktualności
19.04.2022

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

To, jaka forma opodatkowania zostanie przyjęta przez przedsiębiorstwo, zależy przede wszystkim od właściciela. Podczas wyboru należy wziąć pod uwagę zarówno rachunek ekonomiczny, jak i rodzaj prowadzonej działalności. Odpowiedni dobór formy opodatkowania pozwoli na bezproblemowe rozliczenie się ze skarbem państwa, bez problemów i nadmiernych strat finansowych dla firmy. Aby mieć pewność, że dany rodzaj opodatkowania najlepiej sprawdzi się w danym przedsiębiorstwie, warto zasięgnąć porady księgowej.

Jakie są rodzaje opodatkowania przedsiębiorstw gospodarczych i które wybrać?

Obecnie polskie prawo wyróżnia cztery podstawowe formy opodatkowania działalności gospodarczych. Aby upewnić się, jaka forma rozliczenia jest najlepsza dla danej firmy, najlepiej zlecić obsługę księgową profesjonalnemu biuru rachunkowemu, którego wiedza i doświadczenie pozwolą wybrać najlepszą dostępną opcję. Pierwszą i najczęściej stosowaną jest skala podatkowa na zasadach ogólnych. Dotyczy ona zarówno przychodów z działalności, jak  i tych pochodzących z umów cywilnoprawnych, w ramach stosunku pracy bądź świadczeń takich jak emerytury, renty czy zasiłki. Drugim rodzajem opodatkowania przedsiębiorstw jest podatek liniowy. Ze względu na stałą stawkę podatku dochodowego jest to opcja, z której bardzo często korzystają właściciele większych i bogatszych firm. Kolejnymi formami opodatkowania firm jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Wybór formy opodatkowania powinien być pokierowany czynnikami indywidualnymi. Istotną rolę odgrywa tu stawka podatku dochodowego, którą należy zapłacić w każdym z przypadków. Przedsiębiorstwa opodatkowane na zasadach ogólnych opłacają podatek na jednym z dwóch progów podatkowych – 17% do kwoty 85 528 oraz 32% od dochodów wyższych niż wymieniona kwota. W przypadku przekroczenia drugiego progu wyższym oprocentowaniem obejmuje się jedynie różnicę pomiędzy dochodem a kwotą maksymalną niższego progu. W przypadku podatku liniowego podatek wynosi 19 procent niezależnie od dochodu.

Przedsiębiorstwa rozliczające się za pomocą ryczałtu płacą podatek, którego wysokość zależna jest od przyjętej stawki, i może wynosić 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% lub 20%. Wysokość opłat związana jest bezpośrednio z rodzajem prowadzonej działalności. Należy pamiętać, że uzyskanych dowodów nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania. Warto zwrócić uwagę również na to, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z rozliczenia za pomocą ryczałtu.

Ostatnią opcją rozliczania podatku jest karta podatkowa. Wysokość należnego podatku zależy od indywidualnych ustaleń, dotyczących między innymi rozmiaru działalności, liczby zatrudnionych osób czy rodzaju wykonywanej działalności. Ta forma opodatkowania dostępna jest jedynie dla firm wymienionych w artykule 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.