Porady podatkowe
19.11.2015

Jakie dowody można przedstawić w postępowaniu podatkowym?

Postępowanie podatkowe jest skomplikowanym procesem, w którym może zostać użyty różnego rodzaju materiał dowodowy. Jest to zależne od konkretnego powodu wszczęcia postępowania. Obowiązek zebrania materiałów dowodowych zawsze leży po stronie, która decyduje się na wszczęcie sprawy. Tylko na podstawie konkretnych materiałów dowodowych można wszcząć postępowanie. Biuro rachunkowe Kognitariat zajmuje się między innymi doradztwem w kwestiach postępowania podatkowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skorzystać z jego usług.

Jakie dowody można przedstawić w postępowaniu podatkowym?

Również strona sporu, która przedstawiana jest w negatywnym świetle, może przedstawić materiał dowodowy, który w jej mniemaniu oczyści ją z zarzutów. Jest to wręcz wskazane, ponieważ bierna postawa podatnika mogłaby doprowadzić sąd do wydania negatywnej opinii w jego sprawie. Powinien się on odnosić do wszystkich argumentów i dowodów przedstawianych w jego sprawie przeciwko niemu. Powinien dostarczać sądowi dowody, które przemawiałyby za jego racją. Jeżeli przykładowo w postępowaniu poruszana jest kwestia prawa oskarżonego do konkretnych ulg podatkowych, po jego stronie będzie leżało przedstawienie dowodów świadczących, że faktycznie miał prawo z nich skorzystać. W takim przypadku dowodami w postępowaniu podatkowym będą faktury i rachunki, z których będzie jasno wynikało, że oskarżony miał prawo odliczyć dane kwoty od płaconego przez siebie podatku.

Osoba wokół której toczy się postępowanie podatkowe może zażądać także przesłuchania świadków, którzy mogliby potwierdzić jej racje. Ich zeznania mogą być równie silnym dowodem w prowadzonej sprawie. Co ważne oskarżony powinien mieć możliwość do każdorazowego odniesienia się do dowodów przedstawionych przez organ oskarżający. W każdym momencie powinien mieć prawo do składania wyjaśnień, przedstawiania swoich dowodów. Musi być informowany na bieżąco o etapach sprawy, która się wokół niego toczy. Należy mieć na uwadze, że każde postępowanie, w tym postępowanie podatkowe, powinno mieć na celu wyjaśnienie sytuacji faktycznej. Każda ze stron powinna mieć więc możliwość swobodnego przedstawiania swoich racji, i występowania z kontrargumentami. Jest to niezbędne, żeby postępowanie było zgodne z obowiązującym prawem.

Ciężar dowodów w postępowaniu podatkowym

Należy pamiętać, że jeżeli nie ma wystarczających dowodów, które świadczyłyby o winie strony oskarżonej, jest ona uważana za niewinną popełnienia wykroczenia. Taki stan rzeczy dotyczy także innych dziedzin prawa. Jeżeli strona oskarżona, w tym przypadku podatnik, uznaje, że dowody przedstawione przez organ podatkowy są niekompletne, nie świadczą jednoznacznie o popełnieniu przez niego wykroczenia, może on ubiegać się o przedstawienie innych dowodów, powtórną weryfikację dowodów już istniejących. Powinien on przedstawić dowody, które potwierdzają jego racje.

Dokumenty w postępowaniu podatkowym

Dowody, których używa się w postępowaniu podatkowym, to przede wszystkim różnego rodzaju dokumenty. Niekiedy są to także relacje świadków. Najczęściej przedstawiane dowody w formie dokumentów to: księgi podatkowe, księgi przychodów i rozchodów, zeznania i deklaracje podatkowe, protokoły z czynności przeprowadzanych w urzędzie skarbowym, rachunki, różnego rodzaju faktury, umowy z kontrahentami, dokumenty, które pochodzą od różnych instytucji. Tego typu dowodów może być naprawdę wiele. Nie każdy dokument jest jednak uznawany za pełnoprawny dowód w sprawie podatkowej. Dowody powinny być opatrzone datą, podpisami osób uprawnionych w danej kwestii, powinny zawierać również szczegółowe informacje, które pozwalałyby użyć tego typu dokumentów w formie dowodowej.

Istnieje możliwość podważenia niektórych dokumentów w postępowaniu podatkowym. Sąd albo strona oskarżona mogą wykazać na przykład, że są one prowadzone nierzetelnie, można w nich znaleźć wiele braków, czy nieścisłych informacji. Jest to kolejny powód, dla którego strona oskarżona powinna brać czynny udział w procesie sądowym.