Aktualności
28.11.2017

Jednorazowa amortyzacja do 315 tys zł

1. Przypominam w sierpniu 2017 r., dodane zostały przepisy, które umożliwiają wszystkim podatnikom, dodatkową jednorazową amortyzację już od 2017 r., z tym, że dotyczy to nabycia fabrycznie nowych środków trwałych oraz WNiP zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT – do kwoty jednorazowo 100 tys. zł, – przy czym ich wartość początkowa musi wynosić co najmniej 10 tys. zł, a w przypadku większej liczby środków trwałych – ich łączna wartość początkowa musi wynosić co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich musi przekraczać 3.500 zł.

a. ww. jednorazowa amortyzacja (do 100 tys. zł), dotyczy jak wskazałem wszystkich podatników (a nie tylko tzw. „małych” – 1,2 mln eur).

b. Można (co jest również nowością), ale też nie jest obowiązkiem, zaliczać w ramach ww. limitu (100 tys. zł), zaliczki, przedpłaty itp., a wiec wpłaty na poczet nabycia ww. środków trwałych, przy czym dostawa tych środków trwałych, może zostać wykonana w następnych okresach sprawozdawczych (tj. miesiąc, kwartał lub rok podatkowy) Wpłata zaliczki w grudniu w grudniu 2017 r., będzie kosztem podatkowym 2017 r, pomimo że śr. trw. odbierzemy w styczniu 2018 r.

c. W przypadku spółek osobowych, limit odpisów amortyzacyjnych wynoszący 100 tys. zł., odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wszystkich wspólników takiej spółki. O ile spółka osobowa ma np. 3 wspólników, każdemu będzie możliwym uznanie do rozliczeń podatku dochodowego po 33,33%.

d. Zakup fabrycznie nowego środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 100 tys. zł, będzie jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w część odpowiadającą temu limitowi (100 tys. zł). Nadwyżka ponad 100 tys. zł., będzie podlegać zaliczeniu do kosztów w formie amortyzacji naliczanej na zasadach ogólnych (metodą liniową lub degresywną) począwszy od kolejnego roku podatkowego.

e. Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu do 100 tys. zł nie obejmuje: budynków i lokali (grupa 1), budowli (grupa 2) środków transportu (grupa 7), inwentarza żywego (grupa 9).

2. Nadal „równolegle” przysługuje tak jak przysługiwała (na dotychczasowych zasadach), jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 50.000 eur., (215 tys. zł w 2017 r.), z tym, że jest ona uznawana za pomoc de minimis (do 200 tys euro w okresie 3 lat, a dla firm transportowych do 100 tys eur)

a. Przysługuj ów limit (jednorazowej amortyzacji do 50 tys, eur), tylko podatnikom którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym oraz tzw. „małym podatnikom” (u których wartość przychodu brutto ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro – dla 2017 to 5.157.120,- zł.).

b. Dotyczy zakupu środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT (przy czym nie muszą być one fabrycznie nowymi – mogą być używane – oraz mogą być to środki transportu, ale z wyłączeniem samochodów osobowych)

c. Zakup środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej limit 50 tys. eur., będzie jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w część odpowiadającą temu limitowi. Nadwyżka ponad 50 tys. eur., będzie podlegać zaliczeniu do kosztów w formie amortyzacji naliczanej na zasadach ogólnych (metodą liniową lub degresywną), począwszy od kolejnego roku podatkowego.

d. Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 50 tys. eur, nie obejmuje: budynków i lokali (grupa 1), budowli (grupa 2) samochodów osobowych (z grupy 7) oraz inwentarza żywego (grupa 9)
Dla porządku dodam że klasyfikacje KŚT 3 obejmuje (Kotły i maszyny energetyczne), KŚT 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania), KŚT 5 (Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne), KŚT 6 (Urządzenia techniczne) KŚT 7 (Środki transportu), KŚT 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Podsumowując:

Po spełnieniu ww. warunków dla ww. podmiotów z uwagi możliwym jest w 2017 r. dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na łączną kwotę 315.000 zł (215.000 zł, + 100.000 zł).

W 2018 r. równowartości 50.000 eur, stanowić będzie 216 tys. zł., tym samym możliwym będzie dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na łączną kwotę 316.000 zł (216.000 zł, + 100.000 zł) – pod warunkiem spełnienia ww. warunków przez ww. podmioty.

W razie pytań służę pomocą.