Porady podatkowe
22.02.2016

Kiedy wypłacić wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy o pracę?

Większość osób, które normalnie pracują w pełnym wymiarze godzin i dodatkowo już nie posiadają statusu studenta lub ucznia, mają najczęściej podpisaną umowę o pracę. Ze stosunku pracy wynikają pewne prawa i obowiązki – zarówno pracownika względem pracodawcy, jak i pracodawcy względem pracownika. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy pracownik lub pracodawca wypowiada umowę o pracę? Ile mamy czasu na rozliczenie finansowe z odchodzącym z etatu pracownikiem?

Umowa o pracę, nazywana również stosunkiem pracy powinna być podpisana z każdym pracownikiem, który na rzecz danego pracodawcy wykonuje w sposób ciągły i powtarzający się czynności nazywane pracą. Podpisanie umowy o pracę zobowiązuje pracownika do wykonywania określonych w jej treści czynności, a pracodawcę zobowiązuje do regularnej wypłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Wypłata musi następować najrzadziej raz w miesiącu, wynagrodzenie płacone jest z dołu (tzn za poprzedni miesiąc wypłacane jest w następnym, ale najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca).

Wypłata wynagrodzenia zwolnionemu pracownikowi lub pracownikowi, który wypowiada umowę o pracę przysługuje najpóźniej w ostatnim dniu pracy. Tego dnia należy również uregulować z pracownikiem wszystkie inne świadczenia, które mu przysługują.

W wielu zakładach pracy obowiązuje tak zwany wewnątrzzakładowy kodeks pracy, w którym często jest też określony termin wypłaty wynagrodzenia (musi być on zgodny z przepisami, tj. wypłata wynagrodzenia musi występować najpóźniej 10. dnia następnego miesiąca). Dotyczy on jednak pracowników, a osoba, która wypowiedziała umowę o pracę bądź została zwolniona z etatu już pracownikiem nie jest, więc siłą rzeczy wewnątrzzakładowy regulamin jej nie obowiązuje.

Wysokość wynagrodzenia za ostatni, nie w pełni przepracowany miesiąc pracy zależy od liczby przepracowanych w tym miesiącu godzin. Jeśli w danym miesiącu do przepracowania jest 160 godzin, a pracownik przepracował 80 godzin, przysługuje mu połowa wynagrodzenia plus dodatkowe świadczenia.

Przyjęcie innego poglądu (czyli wypłaty wynagrodzenia dopiero w ustalonym w umowie o pracę dniu) byłoby niekorzystne dla pracownika zwłaszcza, gdy zostałby zwolniony lub wypowiedziałby umowę w pierwszych dniach nowego miesiąca.

Wyjątki

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeśli nie da się ustalić części wynagrodzenia, która przysługuje pracownikowi w dniu odejścia z pracy, pracodawca nie musi wypłacać tej części wynagrodzenia pracownikowi. Przykładowo, jeśli dział, w którym pracował ten pracownik dostaje na koniec roku premię za wyniki finansowe firmy, pracownik, który odszedł na przykład w maju, dostanie swoją premię ( a w zasadzie przysługującą mu jej część) dopiero po podsumowaniu roku.

Przestrzeganie tych zasad jest konieczne. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, pracownik może dochodzić swoich praw sądownie.