Aktualności
12.08.2016

Korekta deklaracji

Przypominam że od dnia 1 stycznia 2016 r. skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji i nie jest już wymagane dołączania do korygowanej deklaracji pisemnego uzasadnienia jej przyczyn, co wynika z art. 81 §1 i 2  o.p., który wskazuje że o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Pamiętać również należy, że uprawnienie do skorygowania deklaracji zgodnie z art. 81b § 1 o.p.:

1)    ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (korekta złożona w tym przypadku nie wywołuje skutków prawnych),

2)    przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej, ale także postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

3)    nowością jest od dnia 15 lipca 2016 r., – prawo do skorygowania deklaracji przysługuje podatnikowi także w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania (art. 119g o.p.), przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu z art. 200 § 3 o.p. (chodzi o czternastodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w tym postępowaniu). Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania (art. 81b § 1a o.p.).