AktualnościKORONAWIRUS
24.03.2020

Koronawirus a pomoc rządowa – przestojowego 2 tys. zł. brutto dla kogo?

Coraz więcej dowiadujemy się w kwestii ewentualnego przyznawania jednorazowej zapomogi, tzw. przestojowego w kwocie 2 tys. zł. brutto (tj. 80 proc. minimalnego wynagrodzenia)

Z projektu ustawy i jej założeń, wynika że mają z tej pomocy skorzystać osoby na umowach zlecenia i o dzieło (umowy cywilnoprawne), z tym że zawarte przed 1 marca 2020 r. oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze (również przed tą datą).  

Co do zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, ubiegać się będą mogli zarówno Polacy, oraz legalnie pracujących w Polsce cudzoziemcy.

Zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych, musi trwać nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, a sama umowa została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosiło nie mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (przypomnę wynosi 2 600 zł/2 = 1 300 zł)

Co do jednoosobowych działalności gospodarczych, o wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie zawiesili swoich działalności, ewentualnie nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r., oraz uzyskały w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychód co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Wyłączeni z pomocy będą:

  1. zleceniobiorcy którzy poza umową cywilnoprawną, mają inne źródło dochodu, z którego odprowadzane są składki na ZUS, a wiec pracownicy etatowi lub emeryci.
  2. zleceniobiorcy których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5282,72 zł. brutto miesięcznie) Tym samym przychód powyżej 15 848,16 zł wyklucza z pomocy 2 tys. zł postojowego.
  3. zleceniobiorcy i przedsiębiorcy którzy otrzymali pomoc na wypłatę wynagrodzeń w ramach innych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19,
  4. zleceniobiorcy których wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosiło mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (2 600 zł/2 a wiec mniej niż 1300 zł)
  5. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wyłączeni będą ci, którzy zawiesili prowadzenie działalności (z tym że wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r.), oraz których przychody generalnie nie uległy zmniejszeniu większemu niż 15%  w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ewentualne złożenie wniosku

Świadczenie ma być przyznawane jednorazowo. Tylko w wyjątkowych okolicznościach może być powtórzone o ile sytuacja materialna danej osoby nie polepszyła się, ale najwcześniej w miesiącu kolejnym po miesiącu wypłaty pierwszej zapomogi.

Wniosek będą składać same za siebie osoby fizyczne prowadzące własne jednoosobowe działalności a w przypadku zleceniobiorców będą to robili ich zleceniodawcy lub zamawiający.

ZUS będzie wymagał kompletu dokumentów, ale nie wiadomo jeszcze dokładnie jakich. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w terminie 30 dni, US wypłaci na wskazane we wniosku konto bankowe

Od negatywnej decyzji ZUS będzie można odwołać się do sądu.

UWAGA

Za podawanie nieprawdy jest przewidziana w kodeksie karnym odpowiedzialność karna a ZUS będzie uprawniony do weryfikacji dokumentów i oświadczeń. W przypadku stwierdzenia ich nierzetelności, ma prawo domagać się zwrot wypłaconego świadczenia i będzie miał na to 5 lat, wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.