AktualnościKomentarze
07.12.2017

Mechanizm podzielonej płatności – split payment

Święty Mikołaj to prezenty a ponieważ otrzymujemy dużą ilość pytań w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), która spędza sen z powiek przedsiębiorcom, naszym prezentem będą poniższe wyjaśnienia licząc, że łatwiej będzie zasnąć po zrozumieniu mechanizmu podzielonej płatności. Tu uwaga, nie dokonujemy tego na podstawie uchwalonej ustawy, tylko projektu takiej ustawy, który jak sama nazwa zakłada jest projektem i może ulec zmianie, o czym oczywiście poinformujemy z właściwym wyprzedzeniem.

Po pierwsze,
zastosowanie metody split payment, o ile już ma zacząć obowiązywać to przewiduje się że zacznie od 1 kwietnia 2018 r., i będzie dotyczyć wyłącznie transakcji pomiędzy podatnikami VAT, a więc między przedsiębiorcami.

Po drugie,
projektowane rozwiązanie zakłada dobrowolność jego stosowania a więc decyzję w przedmiocie zastosowania metody podzielonej płatności przy konkretnej transakcji, podejmie nabywca towaru lub usługi. O ile nabywca zdecyduje się na jej zastosowanie, kwotę do zapłaty będzie wskazać jako kwotę w wartości sprzedaży netto oraz kwotę podatku VAT i będzie tego dokonywał w specjalnym komunikacie przelewu, będąc jednocześnie zobowiązanym wskazać tam numer faktury, której dotyczy płatność, oraz numer NIP dostawcy.

Sam obowiązek mający na celu przekazanie odpowiednich kwot tj. kwoty netto na właściwe konto dostawcy oraz kwoty podatku VAT na konto US, będzie leżało po stronie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzącej rachunek bankowy.

Po trzecie
Rachunek VAT dedykowany dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podatnika od towarów i usług. Projekt ustawy nowelizującej wskazuje, że instytucje finansowe nie będą pobierać opłat i prowizji za prowadzenie dedykowanego rachunku VAT, a szczegółowe zasady dotyczące rachunku tego dedykowanego rachunku VAT, zostaną określone w ustawie Prawo bankowe.

Po czwarte,
Środki zgromadzone na dedykowanym rachunku VAT będą, co do zasady własnością przedsiębiorcy, ale z ograniczonym dostępem. Przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać te środki jedynie w celu przelania na inny rachunek VAT należący do kontrahenta lub zapłaty VAT do urzędu skarbowego.

I znowu, co do zasady organy podatkowe nie będą miały dostępu do rachunku VAT podatnika, chyba że …:). Przewiduje się również w tym projekcie możliwość przenoszenia środków zgromadzonych na dedykowanym rachunku VAT na rachunek bankowy przedsiębiorcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług z tym, że taka procedura będzie obciążona ograniczeniami i jest ich wymienionych kilka do spełnienia, tak więc nie będzie to takie proste.

Na koniec ciekawostka
ustawodawca chcąc zachęcić podatników do stosowania metody podzielonej płatności, przewiduje w tym ww. projekcie, szereg korzyści dla nabywcy i dostawcy, przynajmniej ustawodawca tak uważa.

I tak o ile nabywca zdecyduje się na zastosowanie dla określonej transakcji zakupu towarów tak samo usług, wówczas:

  • nie będzie podległ pod sankcje przewidziane w ar. 112b i art. 112c ustawy o VAT, tak samo pod przepisy działu Xa tej ustawy, które z kolei stanowią o solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy a mowa tu o towarach wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT.
  • o ile taki podatnik wystąpi z wnioskiem złożonym wraz z deklaracją podatkową o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, to zwrot otrzyma w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia. Zwrot w tym terminie dotyczyć ma całej kwoty nadwyżki podatku naliczonego, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek naliczony, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności czy nie. Naczelnik urzędu skarbowego nie będzie podobno mógł wydłużyć 25-dniowego terminu na zwrot, tak jak może to czynić przy dokonywaniu zwrotu dla standardowych płatności.
  • nie będą miały do takiego podatnika zastosowania sankcje przewidziane w art. 56b Ordynacji podatkowej, tj. podwyższona stawka odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług. Podwyższona stawka odsetek nie będzie miała zastosowania do zaległości powstałej za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Z kolei przewidywanie korzyści dla dostawcy to:

o ile nabywca zdecyduje się na zastosowanie metody split payment dla danej transakcji i jeżeli dostawca ureguluje podatek należny zgromadzony na rachunku VAT we wcześniejszym terminie, to kwota należnego podatku będzie pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru ustalonego w projekcie ustawy nowelizującej, zależną od następujących czynników:

  • kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającej z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania;
  • stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku;
  • liczby dni od faktycznego terminu zapłaty, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.