KORONAWIRUSOsoby fizyczne – PDOFPodatek CIT
19.06.2020

Mikropożyczka, subwencja z PFR, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Urzędu Pracy i od Starosty, zwolnienie ze składek ZUS -jest czy nie jest przychodem?

Kiedy otrzymane wsparcie finansowe w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz Finansowej jak i umorzenie składek ZUS, stanowić będzie przychód i czy wydatki te mogą być kosztem uzyskania przychodu?

Mikropożyczka

  • nie jest przychodem
  • wydatki są kosztem uzyskania przychodu

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o Tarczy Antykryzysowej 2.0 (art. 15zzd ust. 10) umorzenie pożyczki wraz z odsetkami nie stanowi przychodu.

Nie wpływa to na możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowanych z pożyczonych środków. Zastosowanie będą miały w tym zakresie zasady ogólne. 

Subwencja PFR z Tarczy Finansowej

  • W dniu otrzymania subwencja nie jest przychodem
  • Wydatki są kosztem uzyskania przychodu
  • Po 12 miesiącach, umorzenie może stanowić przychód

Po 12 miesiącach, część subwencji może zostać umorzona. Umorzenie to może być przychodem w działalności gospodarczej pod warunkiem, że wydatki sfinansowane z tej części zostały wliczone w koszty działalności.

W przypadku zwrotu pożyczki, podatnicy nie będą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Jak podkreśla MF, tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.


Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Urzędów Pracy

  • nie jest przychodem, o ile,
  • wydatki nie są kosztem uzyskania przychodu

Jeśli wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki ZUS w części w jakiej zostały sfinansowane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zostały zaliczone do kosztów działalności, to sfinansowanie tych kosztów również nie stanowi przychodu podatkowego. Analogicznie, jeśli zdecydujemy się na zaliczenie wydatków do naszych kosztów, będziemy zobowiązani wykazać przychód. W jednym, jak i w drugim przypadku, bilans księgowy przedsiębiorcy będzie neutralny. Koszt poniesiony na podatku od przychodu, zostanie pokryty przez koszty uzyskania przychodu pochodzący z wydatków.

W przypadku podatników na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, sfinansowanie tych kosztów nie stanowi przychodu podatkowego.

Dofinansowanie do działalności gospodarczej od Starosty (PUP)

  • nie jest przychodem, o ile,
  • wydatki nie są kosztem uzyskania przychodu

Sytuacja tożsama jak w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Przedsiębiorca ma wybór. Może zaliczyć wydatki do swoich kosztów i wykazać również przychód. Może również nie zaliczać wydatków i nie wykazywać przychodu. Bilans pozostanie taki sam.

Zwolnienie z ZUS 

nie jest przychodem dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, jak również dla tych, którzy zatrudniają pracowników (art. 15zx ustawy o Tarczy Antykryzysowej). Warto pamiętać o tym, że zwolnione składki nie mogą być już naszym kosztem uzyskania przychodu, tak jak zazwyczaj. W przypadku właściciela składka zdrowotna (7,75%) nie podlega odliczeniu od zaliczki na podatek.

W przypadku pracowników kosztem uzyskania przychodu jest lista płac netto powiększona o podatek PIT, a także ewentualne 50% składek ZUS (w przypadku firm od 10 do 49 pracowników).

Świadczenie postojowe

  • nie jest przychodem

Zgodnie z art. 52m ust. 1 ustawy PIT świadczenie postojowe nie stanowi przychodu. Świadczenie postojowe nie jest również pomocą publiczną