Porady podatkowe
02.12.2016

Możliwość zaoszczędzenia na podatku za 2016 r.

Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2016 r., w tym roku podatkowego dla większości firm. Warto zastanowić się nad możliwościami, jakie daje nam jeszcze ustawodawca, w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, poprzez np. wpłatę jeszcze w 2016 r., odpowiednich kwot, co umożliwi nam skorzystanie z ulg podatkowych w naszych zeznaniach rocznych za 2016 r.

Jak to są możliwości?
1. Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – dające nam ulgę pomniejszającą nasz dochód w zeznaniu podatkowym rocznym – gdzie maksymalna kwota, jaką możemy odliczyć w 2016 r., wynosi 4 866 zł. Ustawodawca zlikwidował w 2014 r. indywidualne limity i obecnie każda osoba, bez względu na wysokość dochodów, może obecnie na IKZE wpłacić pełny obowiązujący w danym roku limit. Powyższe powoduje, że roczna ulga podatkowa z tego tytułu dla osób z I progu podatkowego (18%) może wynieść 809,14 zł., ale już dla osób z II progu (32%) będzie to 1.438,46 zł.

Warto wiedzieć że ulga ta przyznana została również podatnikom rozliczającym się wg. podatku liniowego 19%. Niestety, jest też tak, że o ile, czy to po zakończeniu okresu oszczędzania, lub w jego trakcie nastąpi (wypłata), zwrot środków zgromadzonych na tym koncie, osobie oszczędzającej, tak samo osobie wskazanej na wypadek śmierci, wówczas wypłacone środki podlegają opodatkowaniu wg. skali podatkowej (18 i 32%). Mamy, więc tu klasyczne odroczenie płaconego podatku, co też stanowi pewnego rodzaju ulgę.

Można i w tym przypadku, jeszcze zminimalizować ów podatek, dokonując ratalnych wypłat, max przez 10 lat, a wówczas przy założeniu, że nie ulegnie zmianie skala podatkowa, opodatkowanie może być wg tylko stawki niższej 18% a nie 32%. Z kolei po zakończeniu umowy, a więc osiągnięciu 65 lat przy min. 5 latach wpłat, nastąpi (wypłata) zwrot środków zgromadzonych na tym koncie, lub dokonana zostanie wypłata środków zgromadzonych na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci, a wówczas, wypłacone środki podlegają jedynie zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10%, co pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych 19%.

2. Wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – tu nie uzyskujemy, co prawda na obniżeniu dochodu w zeznaniu rocznym, tylko oszczędzamy przy wypłacie zgromadzonych na tym koncie środków a wiec tzw. „19% podatku belki”. Max kwota wpłaty w 2016 r., na to konto to 12.165,- zł. Warunkiem jest jednak, że nie dokonamy wypłaty środków z tego konta, przed uzyskaniem wieku emerytalnego (60 lat) lub uzyskaniu uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 lat przy spełnieniu warunku oszczędzania przez min 5 lat, dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, oraz w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków finansowych zgromadzonych na tym koncie, musimy zapłacić (zostanie nam potrącony), 19% podatek od zysków kapitałowych.

UWAGA:
Zarówno z IKE i IKZE mogą korzystać osoby fizyczne od ukończenia 16 roku życia. Transfer środków pomiędzy tymi kontami nie podlega opodatkowaniu. Zaleca się jednak przed podpisaniem umowy zapoznanie się z jej szczegółami, gdyż gromadzenie na nich środków finansowych jak i ich wycofanie jest obwarowane licznymi warunkami, z którymi warto wcześniej się zapoznać. W obu przypadkach (IKE i IKZE) zaletą jest niski koszt ich prowadzenia oraz fakt że zgromadzone na nich środki finansowe można dziedziczyć a spadkobiercy nie zapłacą podatku od spadku i darowizn z tym że w przypadku IKZE, tylko o ile po śmierci oszczędzającego środki przekazane zostaną na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) osoby uprawnionej.

3. Darowizny na cele organizacji pożytku publicznego – (jest to szerszy krąg organizacji pożytku publicznego niż tych od których odliczamy 1% od naszego podatku) – dzięki czemu możemy odliczyć 6% osoby fizyczne a 10% osoby prawne od wykazanego dochodu (mogą to być pieniądze lub rzeczy) – z tym że muszą być przekazane do 31.12.2016 r.

4. Krwiodawstwa – (130 zł za 1 litr krwi) – do wysokości 6% wykazanego dochodu i dotyczy tylko osoby fizycznej – z tym że przy wyliczaniu limitu sumuje się wszystkie darowizny i krew musi zostać oddana do końca 2016 r.

5. Kultu religijnego – 6% osoby fizyczne a osoby prawne 10% dochodu – z tym że łączna kwota odliczeń z ww. tytułów o których mowa (w punkcie 3 do 5), nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu i musi być przekazane do 31.12.2016 r.

6. Na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – bez limitu – ( osoby fizyczne i prawne), ale warunek to przelew pieniędzy na konto do końca 2016 r. oraz że uzyskamy sprawozdania od kościoła o ich wydatkowaniu w okresie 2 lat od przekazania pieniędzy. O ile sprawozdania nie otrzymamy w ww. okresie, pozostaje skorygowanie zeznania i odliczenie w ramach limitu 6% lub 10% dochodu.