Aktualności
29.12.2017

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowy od osób prawnych (CIT) w 2018 r

1.      Wyższy limit dla jednorazowej amortyzacji – został podniesiony z 3.500 zł do 10.000 zł., w przypadku nabycia środka trwałego (ŚT), tak samo prac modernizacyjnych (ŚT), oraz nabycia WNiP. Dopiero od kwoty 10 001 zł, trzeba będzie zacząć ich amortyzacje. Oczywiście można amortyzować również te do 10.000 zł.

2.      Zmieniona zasady wpłacania zaliczek na PIT do kwoty 1 000 zł., – tak samo jak w ustawie o PIT nie będzie obowiązku ich wpłacania do US do kwoty 1 000 zł – będzie to prawo nie wpłacania a nie obowiązek niewpłacania.

3.      Amortyzacja WNiP a koszty podatkowe – podobnie jak w ustawie o PIT – nie będzie już możliwym ujęcia w kosztach podatkowych nabyć WNiP które zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika a następnie zbyte celem ich zakupu, w części przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia. To samo będzie dotyczyć wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości niematerialnych i prawnych.

4.      Dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski – rozszerzono katalog i np. dochodem (przychodem) opodatkowanym w Polsce będzie także umorzenie udziałów, wystąpienie ze spółki osobowej będącej podatnikiem, zmniejszenie udziału kapitałowego w takiej spółce lub likwidacja osoby prawnej.

5.      Rozdzielono źródła przychodów – trzeba będzie wykazać od 2018 r., oddzielne dochód lub stratę na poszczególnych źródłach przychodów, a nie jak było w poprzednim stanie prawnym łącznie. Dotyczyć to również będzie Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK)

a.       Dochody z udziału w spółce niemającej osobowości oraz współwłasności to przychody z zysków kapitałowych (patrz pkt 5) a przypisane wspólnikowi (spółce kapitałowej), będą zwiększać przychody tego wspólnika uzyskane z tego źródła, co spowoduje powstanie dodatkowego źródła przychodów jako zyski kapitałowe, a niej nie jak to było w poprzednim stanie prawnym, jako przychody z działalności gospodarczej.

6.      Przychody z zysków kapitałowych – to długa listę przychodów i są to m.in.:

a.       przychody z udziału w zyskach osób prawnych

b.      dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu,

c.       przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,

d.      przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki,

e.       przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce,

f.       wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki,

g.      równowartość zysku osoby prawnej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego,

h.      inne patrz art. 7b ustawy o CIT.

7.      Przychody rozliczane memoriałowo – z uwagi wspomniany wyżej podział na źródła przychodów, co do zasady również przychody z tych innych źródeł, powstawać będą na zasadzie memoriałowej (przychody należne) a wyjątek dotyczyć ma przychodów o kasowym charakterze np. przychodów z udziału w zyskach osoby prawnej.

8.      Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych – o ile posiadamy nieruchomości zabudowaną położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którą wykorzystujemy w naszej działalności gospodarczej (będące naszym środkiem trwałym), której wartość początkowa przekracza 10.000.000,-PLN, to podatek od takich nieruchomości komercyjnych będzie wynosił 0,042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji. Na podatnikach ciąży obowiązek obliczania miesięcznych zaliczek na podatek i wpłacania ich na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

9.      Przychód ze zbycia rzeczy praw lub usług – w poprzednim stanie prawnym można było zbyć rzecz (prawa) lub usługę za „symboliczną” złotówkę i nie powodowało to negatywnych konsekwencji. Obecnie tak samo jak w stosunku do sprzedaży nieruchomości, organ będzie mógł wezwać strony do zmiany ceny określonej w umowie zawartej pomiędzy stronami o ile znacznie będzie odbiegała od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający

10.  Niedostateczna kapitalizacja – co do zasady wszyscy podatnicy będą zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów poniesione w danym roku podatkowym koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, oraz kosztów finansowania dłużnego.

a.       Powyższe nie będzie miało zastosowania do podatnika, u którego nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 3.000.000 PLN oraz przedsiębiorstw finansowych.

b.      Wprowadzono możliwość szacowania dochodu lub straty podatkowej, przez organy podatkowe, jeżeli wykazane przez podatnika koszty finansowania dłużnego przekraczają wartość finansowania, jaką podatnik mógłby uzyskać gdyby takie finansowanie udzielone zostało podatnikowi przez podmiot niepowiązany z podatnikiem (rynkowa zdolność kredytowa podatnika). W przypadku takiego szacowania nie bierze się pod uwagę zabezpieczeń udzielonych podatnikowi przez podmioty powiązane ani zdolności kredytowej wynikającej z istnienia powiązań, o których mowa powyżej.

11.  Usługi niematerialne – poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium tzw. rajów w podatkowych  lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencje podatkową powyżej 3.000.000 PLN wyłącza się z kosztów uzyskania przychodu

12.  Przychody z działalności rolniczej nie będą już zwolnienie z CIT

13.  Połączenie, podział spółek oraz wymiana udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego – o ile będzie powodowane chęcią uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, to takie działania nie będą odnosić pożądanego skutku prawnego Organ będzie mógł je zakwestionować. Dotyczy to również wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

14.  Koszty podatkowe w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału – kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest wartość emisyjna udziałów (akcji). W poprzednim stanie prawnym była to wartość nominalna ustalona na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych.

15.  Koszty podatkowe w przypadku połączenia lub podziału spółek – koszt podatkowy ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed podziałem. Pozostała część kwoty tych kosztów stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki dzielonej przez wydzielenie. Tu również w poprzednim stanie prawnym koszty podatkowe ustalało się w oparciu o proporcję odnoszącą się do wartości nominalnej udziałów na rzecz wskaźnika opartego o wartość rynkową majątku.

16.  Koszty na nabycia lub objęcie udziałów (akcji) w przypadku łączenia i podziału spółek – wyłączone są z kosztów podatkowych

17.  Odsetki od pożyczek partycypacyjnych nie stanowią kosztów podatkowych

18.  Odsetki wynikające z przeprowadzania transakcji polegającej na zaciągnięciu przez spółkę celową finansowania dłużnego zewnętrznego lub wewnątrzgrupowego a po nabyciu udziałów w spółce taka spółka celowa jest łączona ze spółką której udziały nabyła (spółką przejmującą może być zarówno spółka celowa, jak spółka nabywana) – nie będą kosztem podatkowym (transakcja dept push down) 

19.  Przychody z zysków kapitałowych w przypadku płatności na rzecz podmiotów z siedzibą w kraju stosującym szkodliwa konkurencje podatkową – opodatkowane podatkiem u źródła 19%

20.  Przychody zwolnione z opodatkowania 19% podatkiem u źródła – w poprzednim stanie co do zasady zwolnieniu podlegały dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Od 2018 r zdecydowano się na ograniczenie zakresu zwolnienia wyłącznie do kategorii przysporzeń, które mają stricte charakter wypłaty zysku.

21.  Podwyższono limit kosztów prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola do kwoty 1 000 zł. Analogiczna dotyczy to kosztów dofinansowania pracownika w związku z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego.

22.  Wierzytelności odpisane jako nieściągalne – po zmianie przepisów do kosztów podatkowych nie będzie wliczać się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich części, które uprzednio na podstawie ustawy o CIT zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w przepisach ustawy o CIT. Wierzytelności te lub ich części, będzie zaliczać się do kosztów uzyskania przychodów po ich pomniejszeniu o kwotę zaliczoną uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów. (Przednio przepis wskazywał na uprawdopodobnienie ich nieściągalności, a po zmianie tylko zgodnie z literalnym wskazaniem w przepisach  ustawy o CIT)

23.  Jednostka zależna – podniesiono limity zaangażowania do 50% dla udziałów w kapitale lub 50praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 50udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach jednostki zależnej (było 25%)

24.  Udziały jednostki zależnej a związane z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) został również podwyższony do 50% (było 25%)

25.  Podmioty zobowiązane będą do opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) – o ile przychody CFC znajdować się będą na poziomie niższym niż 250.000 EUR (w poprzednim stanie prawnym tacy podatnicy musieli to czynić o ile przychód CFC przekraczał 250.000 EUR)

26.  Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) – Zmniejszono limit kapitału zakładowego spółek tworzących PGK do poziomu 500.000 PLN (było 1 000 000 PLN) oraz dokonano innych zmian m.in wymagany udział bezpośredni jednostki dominującej w pozostałych spółkach PGK został zmniejszony do 75%.

a.       Spółka dominująca będzie odpowiedzialna za reprezentowanie PGK m.in w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej, a więc do zgłoszenia umowy o zawiązaniu PGK do właściwego dla niej wg siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK, składania sprawozdań finansowych przez spółki tworzące PGK, zgłaszania zmian w terminie 30 dni. Po rejestracji umowy nie może być ona rozszerzona na inne spółki ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek

b.      Utrata statusu PGK – w przypadku naruszenia przez PGK warunków jej funkcjonowania (poza warunkiem dotyczącym dochodowości) – spółki tworzące uprzednio PGK będą musiały rozliczyć do maksymalnie 3 lat, tak jakby PGK w tym czasie nie istniała a to oznacza że Spółki te będą musiały rozliczyć np. wstecznie podatek CIT od własnych dochodów itp.

c.       PGK nie będą mogły zaliczyć darowizny do kosztów uzyskania przychodów.