Audyty finansowe

Ustawodawca nałożył na szereg podmiotów obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. Jest to niezwykle ważne zobowiązanie, albowiem za niezłożenie takiego sprawozdania grożą od 2015 r., sankcje karno-skarbowe. Dla wszystkich zainteresowanych rzetelnym przygotowaniem sprawozdań finansowych, zajmuje się tym biuro rachunkowe Kognitariat, które świadczy usługi związane z audytem ksiąg.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, do złożenia sprawozdań finansowych zobowiązane są spółki, na które taki obowiązek nałożył ustawodawca w ustawie o rachunkowości. Tego typu sprawozdania, składa się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe powinno zawierać następujące elementy: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe w tym przepływy finansowe. Jak widać, jest to dość skomplikowane i złożone zagadnienie.

Organem, do którego są kierowane sprawozdania finansowe, jest Krajowy Rejestr Sądowy.o raz US Złożenia do KRS dokonuje się przy pomocy urzędowych formularzy. Deklaracje te noszą oznaczenie KRS-Z30 oraz KRS-ZN. Zgodnie z przepisami sprawozdanie finansowe co do zasady powinno zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Oprócz tego, istnieją podmioty, które są zobowiązane do złożenia opinii biegłego rewidenta. Mianowicie obowiązek ten dotyczy spółek akcyjnych oraz spółek, które w ubiegłym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

  • zatrudniały przynajmniej 50 osób w ujęciu średniorocznym w wymiarze pełnego etatu,
  • suma aktywów na zakończenie roku obrotowego wynosiła w polskiej walucie równowartość 2,5 miliona euro,
  • przychody netto wynikające ze sprzedaży towarów oraz usług w roku obrotowym wyniosły równowartość 5 milionów euro wyrażonej w walucie polskiej.

Kolejnym dokumentem, który należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego, jest odpis uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz o podziale zysków lub pokryciu ewentualnej straty. Uchwałę taką w zależności od rodzaju spółki, podejmują wspólnicy bądź też walne zgromadzenie.

Do Krajowego Rejestru Sądowego należy również złożyć sprawozdanie z działalności jednostki. Obowiązek ten dotyczy spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dokument ten powinien zawierać szereg szczegółowych informacji. Mianowicie, dla przykładu można wymienić tutaj: informacje dotyczące przewidywanego rozwoju spółki, informacje o bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej spółki, czy też informację o oddziałach (lub zakładach) posiadanych przez spółkę.

Sankcje karne za niezłożenie dokumentów czy to do Krajowego Rejestru Sądowego czy US są dość dotkliwe i jak wspominano zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Mianowicie, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ponadto, względem osób zarządzających, mogą zostać zastosowane odpowiednie środki przymusu.

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki, która jest zobligowana do składania sprawozdań finansowych, warto wcześniej poznać obowiązki jakie na takim podmiocie ciążą. Nieoceniona będzie w tym przypadku wiedza doradcy podatkowego, który posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu takich sprawozdań. Oprócz tego, może on sam lub wspólnie z biegłym rewidentem przeprowadzić kompleksowy audyt w zależności od jego rodzaju.

Zakres audytów finansowych

Audyt finansowy dostarcza cennych informacji o kondycji firmy. Daje możliwość wskazania rozwiązań dla poprawy bieżących problemów gospodarczych, księgowych i finansowych.

W zakresie tej usługi proponujemy:

  • badanie bilansów,
  • nadzór nad bieżącą księgowością,
  • przekształcenia spółek,
  • opracowywanie i zatwierdzanie planów restrukturyzacji,
  • opracowanie i wdrażanie raportów dla kadry zarządzającej.