Audyty ksiąg i wykonanie sprawozdań finansowych

Audyt finansowy dostarcza ważnych informacji o kondycji przedsiębiorstwa. Nasi pracownicy przeprowadzą go dla Państwa firmy. Pomożemy również w sporządzeniu sprawozdań finansowych, które są niezbędne przy pewnych formach prowadzenia działalności. Podpowiemy, kiedy należy je wykonać oraz zajmiemy się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Ustawodawca nałożył na szereg podmiotów obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. Jest to niezwykle ważne zobowiązanie, gdyż ich niezłożenie grozi nałożeniem sankcji karno-skarbowej. Zajmujemy się rzetelnym przygotowaniem takich dokumentów, a zakres świadczonych usług, poza kompleksową księgowością, obejmuje także wykonanie audytu ksiąg.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, do złożenia sprawozdań finansowych są zobowiązane spółki, na które taki obowiązek nałożył ustawodawca w ustawie o rachunkowości. Tego typu sprawozdania sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, powinny one zawierać następujące elementy: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, w tym przepływy finansowe.

Co należy wiedzieć o sprawozdaniach finansowych?

Organy, do których są kierowane sprawozdania finansowe, to Krajowy Rejestr Sądowy oraz właściwy urząd skarbowy. Złożenia dokumentów do KRS dokonuje się przy pomocy urzędowych formularzy – deklaracje te są oznaczone sygnaturą KRS-Z30 oraz KRS-ZN. Zgodnie z przepisami dokumenty te powinny zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Poza wspomnianymi działalnościami, istnieją podmioty, które są zobowiązane do złożenia opinii biegłego rewidenta. Obowiązek ten dotyczy spółek akcyjnych oraz spółek, które w ubiegłym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

  • zatrudniały przynajmniej 50 osób w ujęciu średniorocznym w wymiarze pełnego etatu;
  • suma aktywów na zakończenie roku obrotowego wynosiła w polskiej walucie równowartość 2,5 miliona euro;
  • przychody netto wynikające ze sprzedaży towarów oraz usług w roku obrotowym wyniosły równowartość 5 milionów euro wyrażonej w walucie polskiej.

Kolejnym dokumentem, który należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego, jest odpis uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz decydującej o podziale zysków lub pokryciu nimi ewentualnej straty. Uchwałę tą w zależności od rodzaju spółki, podejmują wspólnicy bądź też walne zgromadzenie.

Do Krajowego Rejestru Sądowego należy również przekazać sprawozdanie z działalności jednostki. Obowiązek ten dotyczy spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dokument ten powinien zawierać szereg szczegółowych informacji, takich jak: informacje dotyczące przewidywanego rozwoju spółki, informacje o bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej spółki, czy też informacje o oddziałach (lub zakładach), które są częścią działalności spółki.

Jakie sankcje grożą za niezłożenie dokumentów?

Sankcje karne za niezłożenie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego czy US są dość dotkliwe. Obowiązują one od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ponadto, względem osób zarządzających mogą zostać zastosowane odpowiednie środki przymusu.

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki, która jest zobligowana do składania sprawozdań finansowych, warto wcześniej zapoznać się z obowiązkami, jakie ciążą na podmiocie tego typu. W tym celu, warto skonsultować się z pracownikami biura finansowego. Nieoceniona będzie pomoc doradcy podatkowego, który ma bogate doświadczenie w przygotowaniu tego typu sprawozdań. Oprócz tego może on sam lub wspólnie z biegłym rewidentem przeprowadzić kompleksowy audyt w zależności od jego rodzaju.

Zakres audytów finansowych

Audyt finansowy dostarcza cennych informacji o kondycji firmy, ale też daje możliwość wskazania rozwiązań pozwalających poprawić bieżące problemy gospodarcze, księgowe i finansowe. W ramach wykonywanych audytów finansowych oraz obsługi księgowej spółek proponujemy:

  • badanie bilansów,
  • nadzór nad bieżącą księgowością,
  • przekształcenia spółek,
  • opracowywanie i zatwierdzanie planów restrukturyzacji,
  • opracowanie i wdrażanie raportów dla kadry zarządzającej.

Jeśli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wsparciem naszego biura w zakresie audytów ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych – zachęcamy do kontaktu! Zapraszamy do współpracy Klientów z Warszawy i okolicznych miejscowości.