Aktualności
29.12.2015

Od 2016 r. nastąpią zmiany w tematyce korekt przychodów i kosztów związanych z błędami występującymi na fakturze

Nareszcie dokonuje się tak długo oczekiwana zmiana przepisów, w zakresie korekt przychodów i kosztów wynikających czy to z popełnienia błędu na fakturze czy też zwrotu towaru, udzielenia rabatu itp. Dodatkowo od 2016 r., koniec z korektą kosztów w przypadku braku zapłaty za fakturę.

Od 1 stycznia 2016 r., korekty przychodów i kosztów uzyskania będą rozliczane:

1. Wstecznie – w zakresie w jakim korekta będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

2. Na bieżąco (w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty) – w zakresie w jakim korekta nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

3. W sytuacji gdy w okresie rozliczeniowym, w którym będzie miało nastąpić zmniejszenie przychodów, podatnik nie osiągnie przychodu lub osiągnie przychody niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas, co do zasady, podatnicy będą obowiązani zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

a) Wyjątek będzie dotyczyć osób fizycznych osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu – tu będzie się dokonywać korekty w kolejnych okresach rozliczeniowych

4. W sytuacji gdy w okresie rozliczeniowym w którym będzie miała zostać rozliczona korekta kosztów uzyskania przychodów, a podatnik nie poniesie kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów będzie niższa niż kwota zmniejszenia, wówczas podatnik będzie obowiązany do zwiększenia przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

5. Nowe zasady korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów dotyczyć będą nie tylko tych osiąganych od 2016 r., ale również w poprzednich latach 2015 i wcześniejszych co wynika z art. 11 ustawy zamieniającej a co potwierdziło zarówno Ministerstwo Gospodarki w komunikacie z dnia 22 września 2015 r., jak i Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 25 września 2015 r.

6. Uchylone zostają przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku braku zapłaty za fakturę w ustawowych terminach. Od 2016 r., fakt nie zapłacenia za faktury kontrahentowi nie spowoduje już korekty kosztów. W tym jednak przypadku ustawodawca nie zastosował przepisów przejściowych, tym samym nie działają one wstecz, co oznacza że do końca 2015 r., o ile będzie to wynikać z braku zapłaty w ustawowych terminach, należy dokonywać korekt kosztów uzyskania przychodów.