Aktualności
10.02.2017

20 luty i 25 luty 2017 ostatnie termin na zmianę sposobu rozliczania sie z US

W poprzedniej wiadomości z dnia 19.01.2017 r. informowałem o ważnej dacie 20 stycznia 2017 r., do kiedy to można było  dokonać wyboru (zmiany) formy naszego opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na cały 2017 r. 

Obecnie zbliżają się kolejne dwie ważne daty a mianowicie 20 luty oraz 25 luty 2017 r. Tu również są to graniczne daty, dla możliwości dokonania zmiany w zakresie sposobu rozliczania się (płacenia podatków), z prowadzonej działalności gospodarczej w 2017 r. 

Dotyczy to zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT oraz ryczałtu ewidencjonowanego), jak i prawnych (CIT), oraz rozliczania się z podatku VAT – ten ostatni to właśnie termin 25 luty i tu zaszły pewne zmiany, o których warto wiedzieć i o których informuję. 

Kto chce, zatem zmienić w 2017 r., formę rozliczeń z US w zakresie płacenia zaliczek na podatek dochodowy PIT, Ryczałt lub CIT, musi zawiadomić o tym US w nieprzekraczalnym terminie do 20 luty 2017 r., a w zakresie podatku VAT – do 25 luty 2017 r.  

Oczywiście, o ile nic nie chcemy zmieniać w naszych dotychczasowych rozliczeniach z US, jakie mieliśmy w 2016 r., – nie powiadamiamy w żaden sposób Urzędu Skarbowego, z tą jednak uwagą, że o ile rozliczaliśmy się w 2016 r. w podatku VAT kwartalnie, (VAT-D), lub wybraliśmy „kasową metodę” rozliczania, ewentualnie dokonywaliśmy niewielkich dostaw (do 50 tys. zł) towarów tzw. wrażliwych a wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, jak też zarejestrowaliśmy się w US, jako podatnicy VAT czynni po 30 września 2016 r. (a więc w IV kw. 2016 r.), – tych wszystkich zachęcam do naszego komentarza zmian, jakie dla ww. grup podatników, zachodzą w tym zakresie w 2017 r.

 

Mamy następujące możliwości rozliczania się w 2017 r, z Urzędem Skarbowym:

 

 1. co miesiąc – (CIT, PIT i VAT) wyliczać i wpłacać do US zaliczkę na podatek dochodowy (CIT lub PIT) oraz VAT należny (dotyczy to wszystkich przedsiębiorców),
 2. co kwartał (CIT i PIT) – wyliczać i wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy ta forma jest dostępna tylko dla tzw. „małych podatników” (przychód ze sprzedaży do 1.200.000 euro), oraz dla podatników rozpoczynający działalność w 2017 r. – z wyjątkiem, o którym w dalszej wyjaśnień.
 3. wpłacać stałą kwota zaliczki (CIT lub PIT) – tzw. forma uproszczona – nie jest dostępna dla firm rozpoczynających działalność w 2017 r., tak samo w 2016 r., oraz dla tych osiągających straty w poprzednich dwóch latach.
 4. ryczałt kwartalnie mogą rozliczać podatnicy, którzy w 2016 roku osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:
 1. a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, czyli440 zł ,
 2. b) w formie spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro, czyli 440 zł.
 1. co kwartał rozliczać i wpłacać VAT należny – ta forma jest dostępna w 2017 r. tylko dla tzw. „małych podatników”, w tym stosujących rozliczenie VAT „metodą kasową” z tym, że zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni przez co najmniej 12. Kolejnych miesięcy, jak i handlujących tzw. „towarami wrażliwymi”, z tym że i tu w jeszcze bardziej ograniczonym zakresie niż to miało miejsce w 2016 r..

 

ad 1)

Najpopularniejsze rozliczenie to miesięczna zaliczka (CIT lub PIT) do 20każdego następnego miesiąca, wpłacamy zaliczkę po zsumowaniu przychodów, od których odejmujemy koszty podatkowe a od uzyskanego dochodu wyliczamy podatek (według skali lub liniowy dla PIT, a dla CIT stały 19%). W przypadku PIT (a więc osób fizycznych), pomniejszamy podatek o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 % podstawy wymiaru).

Miesięczny podatek VAT płacimy również tradycyjnie, co miesiąc do 25 każdegonastępnego miesiąca i odprowadzamy do US różnicę pomiędzy VAT należnym a naliczonym (o ile powstanie).

ad 2)

Zaliczki kwartalne – liczymy podobnie jak wyżej z tym, że narastająco, czyli od dochodu osiągniętego od początku roku. Przy tej metodzie, nie ma znaczenia, że rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – zaliczki odprowadzamy za kwartał roku kalendarzowego.

Zaliczki kwartalne (CIT) może opłacać „podatkowa grupa kapitałowa” w pierwszym roku jej założenia, a w następnych o ile będzie kwalifikować się do tzw. „małego podatnika”.

 Mogą z tej formy korzystać podatnicy rozpoczynający działalność w 2017, ale nie tacy którzy zostali utworzeni:

 • w wyniku przekształcenia połączenia lub podziału podatników lub
 • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej lub
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych, kwoty co najmniej 10.000 euro.

ad 3)

Uproszczone zaliczki – możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej nie dotyczy (bo nie może), osób i firm które po raz pierwszy podjęły działalność w rokupodatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy (a więc w 2017 r. lub 2016 r.), nie ma po prostu z czego wyliczać kwot do zaliczki.

Przypominam, że u przedsiębiorcy rozliczającego się według skali podatkowej, zaliczka stanowi 1/12 podatku (obliczonego według zeznania podatkowego za 2015) składanego w 2016. O ile w 2015 r. była strata albo dochód nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, zaliczkę wylicza się od dochodu za 2014 r. O ile i w tym roku nie było dochodu, nie ma możliwości skorzystania z tej formy wpłacana zaliczek.

Osoba fizyczna, uproszczoną zaliczkę może pomniejszyć jeszcze o składkę zdrowotną7,75 % podstawy jej wymiaru.

U przedsiębiorcy płacącego podatek liniowy PIT-36L – uproszczona zaliczka – stanowi 1/12 podatku wyliczonego przy zastosowaniu 19% stawki, reszta jak wyżej.

O ile rok podatkowy przedsiębiorcy jest krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas podstawą wyliczenia zaliczki jest podatek przypadający proporcjonalnie na każdy miesiąc.

Dla wszystkich ww. metod (CIT i PIT), w rocznym zeznaniu za 2017 r., nastąpi ostateczne rozliczenie tego podatku.

ad 4)

Ryczałt kwartalnie – tu nie inaczej – kumulujemy sumę przychodów z trzech miesięcy i obliczamy, jako iloczyn sumy przychodów oraz stawki właściwej dla danego rodzaju przychodów, raz na kwartałdo 25 każdego kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale. Oczywiście dotyczy to podmiotów, które rozliczają się ryczałtem ewidencjonowanym – który przypomnę płacony jest od przychodu a więc nie uwzględnia poniesionych kosztów.

 ad 5)

W przypadku podatku VAT kwartalnego, kumulujemy podatek naliczony i należny z trzech miesięcy i rozliczamy z US raz na kwartałdo 25 każdego kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale.

Możliwość skorzystać z tej formy opodatkowania mają, co do zasady tylko tzw. „mali podatnicy”, w tym „mali podatnicy” którzy wybrali „metodę kasową”, i przez co najmniej okres 12. wcześniejszych miesięcy, byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i terminowo składali deklaracje VAT-7.

Od 2017 r., nie jest już dostępna forma rozliczeń kwartalnych VAT dla firm, które nie są „małymi podatnikami” i składały deklaracje kwartalne VAT-D, lub są „małymi podatnikami” z tym, że zarejestrowanymi po 30.09.2016 r., jak również dla podmiotów które po raz pierwszy podjęły działalność w roku podatkowym 2107 r., (musi upłynąć 12. pełnych miesięcy od zarejestrowania jako podatnik VAT). Oznacza to, że np. „mali podatnicy” ale zwolnieni podmiotowo z VAT, dopiero po zarejestrowaniu w VAT i odczekaniu 12 miesięcy, będą mogły skorzystać z rozliczania kwartalnego.

Nie jest ta forma, co do zasady (kwartalnego rozliczana się w VAT), dostępna dla firm handlujących tzw. „towarami wrażliwymi”, wymienionych w załączniku nr 13 do u.p.t.u., z tym, że wyjątkiem jest o ile „mały podatnik” w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach, dokonał dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, których łączna wartość dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Podatnicy, którzy wybrali tą formę rozliczania się z US, mogą dokonać jej zmiany dopiero po upływie czterech pełnych kwartałów.

Przypominam:

Małym podatnikiem w 2017 r., jest podatnik u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła 2016 – 1.200.000 euro tj. 5.157.000,-zł.

 • W przypadku pośredników za małego podatnika” uznaje się podmiot, który nie przekroczył łącznie przychodu ze sprzedaży 45.000 euro tj. 193.000,-zł
 • Odpisy amortyzacyjne – „mały podatnik”, ma również możliwość w zakresie podatku dochodowego, wrzucić w koszty w jednym roku, odpisy amortyzacyjne jednorazowo tj. kwotę do 50 000 euro, co pozwala w 2017 r., wrzucić w koszty jednorazowo 215.000,-zł. Dotyczy to zakupu środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Dodam tylko, że zastosowania ww. jednorazowej amortyzacji, uznawane jest za pomoc „de minimis”, co niekiedy może mieć znaczenie, o ile będziemy ubiegać się o pomoc publiczną, np., rozłożenie podatku na raty itp.
 • Metoda kasowa – (co do zasady podatek VAT należny i naliczony rozliczany jest po zapłacie za fakturę). „Mały podatnik”, może wybrać rozliczanie „metodą kasową”, z tą uwagą, że musi upłynąć 12 m-cy od jego rejestracji w VAT, oraz, tak jak przy kwartalnym wyborze rozliczania się z US – nie można z niej wówczas zrezygnować przez 12 miesięcy. Oczywiście można w tym okresie utracić prawo do stosowania „metody kasowej” (w skutek przekroczenia limitów sprzedaży). Podatnik rozpoczynający działalność, musi dokonać pisemnego powiadomienia organu podatkowego o stosowaniu metody kasowej. Zawiadomienie powinno być złożone w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, począwszy, od którego podatnik ma zamiar korzystać z tych uprawnień.