Aktualności
10.01.2017

Oświadczenie pracownika PIT-2 i PIT-12 kiedy i do kiedy!

Oświadczenie PIT-2

dotyczy tylko i wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Jest to świadczenie złożone pracodawcy celem właściwego obliczania przez pracodawcę, miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pracownik wypełnia i składa PIT-2 do pracodawcy, najpóźniej na jeden dzień przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym, przy tym bez znaczenia jest miesiąc, za który wypłacane jest pierwsze wynagrodzenie w danym roku.

O ile nic się nie zmieniło w danych pracownika do obliczania zaliczek, ww. oświadczenie, ma ważność przez cały rok jak i kolejne lata.

O ile zaszły jednak zmiany, pracownik musi je zaktualizować, składając kolejny PIT-2 na kolejny rok, pamiętając, aby dokonać tego przed terminem pierwszej wypłaty w danym roku.

W sytuacji gdy pracownik nie złoży pracodawcy deklaracji PIT-2, lub złoży ją po terminie (po wypłacie pierwszego wynagrodzenia), pracodawca nie ma prawa potrącać w danym roku kwoty wolnej od podatku tj. 46,33 zł miesięcznie. Kwotą wolną tj. 3.091 zł (556,02 zł., od podatku), pracownik będzie mógł rozliczyć wypełniając i składając samodzielnie zeznanie roczne.

Pracownik w PIT-2, wskazuje, jako płatnika dany zakład pracy i upoważnia ten zakład, jako płatnika do zmniejszania miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej gdyż:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy.

Podpisany przez pracownika PIT-2, należy wpiąć w części B akt osobowych, tak samo każdy kolejny zaktualizowany.

Oświadczenie pracownika PIT-12

również dotyczy tylko pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, i dotyczy sytuacji, gdy pracownik chce, aby to pracodawca złożył w jego imieniu rozliczenie roczne (PIT-40).

Z tego rozwiązania, może skorzystać tylko pracownik, który w całym roku podatkowym, dochody uzyskiwał tylko u tego jednego pracodawcy (płatnika) oraz że nie będzie korzystał z ulg podatkowych, tak samo preferencyjnego rozliczenia dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków).

PIT-12, musi być złożony do pracodawcy (płatnika) do 10 stycznia (każdego nowego roku kalendarzowego)

Pracodawca, ma wówczas obwiązek do obliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego do urzędu skarbowego oraz pracownikowi.

O ile pracownik złoży oświadczenie PIT-12 swojemu pracodawcy 11 stycznia lub później, pracodawca może, ale już nie musi, rozliczyć takiego pracownika. Ministerstwo Finansów poinformowało, że należy akceptować oświadczenia składane 10 stycznia, mimo, że w deklaracji PIT-12, jest informacja wskazująca, iż takie oświadczenie pracownik powinien złożyć pracodawcy do 9 stycznia.

Oczywiście niedopłaty i nadpłaty podatku o ile wystąpią u pracownika rozliczanego przez pracodawcę, pracodawca, ma obowiązek ich rozliczenia, czyli pobrania niedopłaty podatku z dochodów podatnika, a w przypadku nadpłaty podatku – zaliczenia jej na poczet zaliczki na podatek albo zwrotu na konto pracownika.

Jednak, nawet gdyby pracodawca rozliczył pracownika PIT-40, nie pozbawia to pracownika prawa do złożenia zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 do końca kwietnia. Tak będzie o ile np. pracownik doszedł do wniosku, że chcesz jednak skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Dodam tylko, że rozliczenie PIT-40 przez pracodawcę, nie zwalnia pracownika, z rozliczania osobistego rocznego, o ile osiągał on w danym roku podatkowym, dodatkowo przychody np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej lub inne.

Podpisany przez pracownika PIT-12, należy wpiąć w części B akt osobowych, tak samo za kolejne lata.