Aktualności
19.02.2016

Pamiętamy termin 20 i 25 luty jest ostatnim termnine na zmianę formy płacenia PIT, CIT i VAT

W poprzedniej wiadomości z dnia 18.01.2016 r. informowałem o ważnej dacie 20 stycznia. 

Obecnie zbliżają się kolejne dwie ważne daty dla osób prowadzących działalność gospodarczą a mianowicie 20 lutyoraz 25 luty 2016 r. 

O ile do 20 stycznia mieliśmy możliwość wyboru (zmiany) formy opodatkowania na cały 2016 r., to 20 i 25 luty, są tymi granicznymi datami, w zakresie zmiany sposobu rozliczania się (płacenia podatków) do Urzędu Skarbowego (US) w nowym 2016 r., i dotyczy to zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), fizycznych (PIT), oraz podatku VAT – ten ostatni to właśnie termin 25 luty. 

Kto chce zatem zmienić w 2016 r., formę rozliczeń z US w zakresie płacenia zaliczek na podatek dochodowy, musi zawiadomić o tym US w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego a z uwagi iż przypada on w 2016 r., w sobotę to do 22 lutego a w zakresie podatku VAT do 25 luty 2016 r. 

O ile nic nie chcemy zmieniać w naszych dotychczasowych rozliczeniach z US jakie mieliśmy w 2015 r., – nie powiadamiamy Urzędu Skarbowego.

Dla tych którzy chcą dokonać zmian informuję i przypominam. 

Mamy następujące możliwości zmiany rozliczania się w 2016 r, z US:

  1. co miesiąc – (CIT, PIT i VAT) wyliczać i wpłacać do US zaliczkę na podatek dochodowy (CIT lub PIT) orazVAT należny (dotyczy to wszystkich przedsiębiorców),
  2. co kwartał (CIT i PIT) – wyliczać i wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy ta forma jest dostępna tylko dla tzw. „małych podatników”, oraz dla podatników rozpoczynający działalność w 2016 r. – z małym wyjątkiem o czym dalej.
  3. wpłacać stałą kwota zaliczki (CIT lub PIT) – tzw. forma uproszczona – nie jest dostępna dla firm rozpoczynających działalność w 2016 tak samo w 2015 oraz dla tych osiągających straty w poprzednich dwóch latach.
  4. co kwartał rozliczać i wpłacać VAT należny – ta forma jest dostępna tylko dla tzw. „małych podatników”, oraz dla podatników rozpoczynający działalność w 2016 r. Nie jest dostępna dla firm handlujących tzw. „towarami wrażliwymi” wymienionymi w załączniku nr 13 do ustawy o VAT – z małym wyjątkiem o czym dalej.

 ad 1)

Najpopularniejsze rozliczenie to miesięczna zaliczka (CIT lub PIT) do 20 każdego następnego miesiąca, wpłacamy zaliczkę po zsumowaniu przychodów, od których odejmujemy koszty podatkowe a od uzyskanego dochodu wyliczamy podatek (według skali lub liniowy dla PIT, a dla CIT stały 19%). W przypadku PIT (a więc osób fizycznych), pomniejszamy podatek o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 % podstawy wymiaru).

Miesięczny podatek VAT płacimy również tradycyjnie co miesiąc do 25 każdego następnego miesiąca i odprowadzamy do US różnicę pomiędzy VAT należnym a naliczonym (o ile powstanie).

ad 2)

Zaliczki kwartalne – liczymy podobnie jak wyżej z tym że narastająco czyli od dochodu osiągniętego od początku roku. Przy tej metodzie, nie ma znaczenia że rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – zaliczki odprowadzamy za kwartał roku kalendarzowego.

Zaliczki kwartalne (CIT) może opłacać „podatkowa grupa kapitałowa” w pierwszym roku jej założenia, a w następnych o ile będzie kwalifikować się do tzw. „małego podatnika”.

 Mogą z tej formy korzystać podatnicy rozpoczynający działalność w 2016, ale nie tacy którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia połączenia lub podziału podatników lub
  • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej lub
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych, kwoty co najmniej 10.000 euro.

ad 3)

Uproszczone zaliczki – możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej nie dotyczy (bo nie może), osób i firm które po raz pierwszy podjęły działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy (a więc w2016 lub 2015), nie ma po prostu z czego wyliczać kwot do zaliczki.

Przypominam że u przedsiębiorcy rozliczającego się według skali podatkowej, zaliczka stanowi 1/12 podatku(obliczonego według zeznania podatkowego za 2014) składanego w 2015. O ile w 2014 r. była strata albo dochód nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, zaliczkę wylicza się od dochodu za 2013 r. O ile i w tym roku nie było dochodu, nie ma możliwości skorzystania z tej formy wpłacana zaliczek.

Osoba fizyczna uproszczoną zaliczkę, może pomniejszyć jeszcze o składkę zdrowotną 7,75 % podstawy jej wymiaru.

U przedsiębiorcy płacącego podatek liniowy PIT-36L – uproszczona zaliczka – stanowi 1/12 podatku wyliczonego przy zastosowaniu 19% stawki, reszta jak wyżej.

O ile rok podatkowy przedsiębiorcy jest krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas podstawą wyliczenia zaliczki jest podatek przypadający proporcjonalnie na każdy miesiąc.

Dla wszystkich ww. metod (CIT i PIT), w rocznym zeznaniu za 2016 r., nastąpi ostateczne rozliczenie tego podatku.

ad 4)

W przypadku podatku VAT kwartalnego, kumulujemy podatek naliczony i należny z trzech miesięcy i rozliczamy z USraz na kwartałdo 25 każdego kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale.

Możliwość skorzystać z tej formy opodatkowania, mają jednak tylko tzw. „mali podatnicy”, w tym firmy które po raz pierwszy podjęły działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy (a wiec w 2016 lub 2015), oczywiście w tym drugim przypadku o ile nadal są „małym podatnikiem”.

W przypadku pośredników za „małego podatnika” uznaje się podmiot który nie przekroczył łącznie przychodu ze sprzedaży 45.000 euro tj. 191.000,-zł

Nie jest ta forma rozliczania podatku VAT dostępna dla firm handlujących tzw. „towarami wrażliwymi”, które to towary są wymienione przez ustawodawcę w załączniku nr 13 do u.p.t.u. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy wartość dostaw tych towarów w danym kwartale, lub w poprzedzających go czterech kwartałach bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, to nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku.

W przypadku podatnika rozpoczynającegociągu roku 2016 wykonywanie czynności opodatkowanych, ma on czas dokonać wyboru w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowany.

Podatnicy którzy wybrali tą formę rozliczania się z US, mogą dokonać jej zmiany dopiero po upływie czterech pełnych kwartałów.

Przypominam:

  • Małym podatnikiem” w 2016 r., jest podatnik u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła 2015 – 1.200.000 euro tj. 5.092.440,-zł.
  • „Mały podatnik” ma możliwość w zakresie podatku dochodowego, wrzucić w koszty w jednym roku jako odpisy amortyzacyjne jednorazowo kwotę do 50 000 euro, co pozwala w 2016 r., wrzucić w koszty jednorazowo 212.000,-zł. Dotyczy to zakupu środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.
  • Zastosowania ww. jednorazowej amortyzacji, uznawane jest za pomoc „de minimis”, co niekiedy może mieć znaczenie przy ubieganiu się o pomoc publiczną, np., rozłożenie podatku na raty itp.