Aktualności
03.07.2018

Split payment czas zacząć i zapamiętać!

Graniczna data 1 lipca 2018 r., a więc wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o VAT. Rozpoczyna się nowy okres w rozliczeniach przedsiębiorców (całkowicie nowy instrumentem podatkowym w podatku VAT), tzw. Split Payment, czyli Podzielona Płatność (dalej: PP) o którym już kilkukrotnie informowałem a teraz podsumowanie.

Rozwiązanie to może mocno utrudnić u niektórych podmiotów funkcjonowanie w zakresie przepływów finansowych warto zatem zawczasu wiedzieć że:

1. PP jest co prawda dobrowolna, ale eksperci wskazują iż należy się spodziewać jego powszechnego stosowania i nie ma prawnej możliwości powstrzymania naszych Klientów przed jego stosowaniem (w tym umownego) o ile nasz kontrahent pomimo to zapłaci w systemie PP to tak się stanie i już!

2. To o czym należy pamiętać to fakt, że kwoty zgromadzone na rachunku VAT PP, będą stanowiły co prawda naszą własność, ale dysponowanie nimi będzie mocno ograniczone jedynie do:

a. zapłaty za faktury gospodarcze naszych dostawców – ale tylko o ile wybierzemy zapłatę właśnie w systemie PP.

b. zapłaty ale tylko podatku VAT a więc nie ma możliwość zapłaty z tego konta innych naszych podatków (PIT, CIT, ZUS, PCC, od Nieruchomości itd.)

c. dokonać przelewu wewnętrznego VAT z konta VAT PP na nasze konto gospodarcze, ale tylko za zgodą Naczelnika US, a ten ma z kolei na wydanie takiej zgody 60 dni a przy tym musi być spełnione jeszcze szereg warunków jak np. nie zaleganie terminowe z płaceniem podatków, nie posiadania zaległości podatkowej itp.

d. dokonać zwrotu kwoty VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w wyniku zrealizowanych opustów, obniżek cen, zwrotu towarów i opakowań, zwrotu zaliczek, zwrotu nadpłaconego podatku VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług w ramach PP,

e. przelew dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT, odsetek za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania VAT, na rachunek urzędu skarbowego,

f. przelew zwrotu w ramach PP nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność w ramach PP,

g. przekazania środków z konta VAT PP na inny rachunek VAT PP (możemy mieć więcej rachunków VAT PP) z tym że muszą one być prowadzone w tym samym banku i tylko do naszych kolejnych rachunków bankowych, o ile je w tym banku założymy lub posiadamy.

h. przelew z tytułu zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu VAT.

i. przelew podatku VAT z tytułu WNT paliw silnikowych na rzecz płatnika z tego tytułu w ramach PP,

3. PP może być dokonywana jedynie w złotych, tym samym płatności w walutach obcych wykluczają zastosowania PP z tym, że nie dotyczy to kontrahentów zagranicznych a jedynie polskich i od tych drugich możemy co prawda otrzymywać zapłatę w walucie innej niż PLN, ale podatek VAT zawsze z takiej faktury w PLN!

4. Zapłaty PP dokonywać będziemy poprzez interfejs bankowy przelewu, udostępniony nieodpłatnie przez bank wskazując w nim:

a. kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty VAT wynikającej z faktury a więc która ma zostać zapłacona w PP,

b. kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,

c. numer faktury w związku z którą dokonywana jest płatność,

d. numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby VAT.

5. Tu kolejna niedogodność, wybór płatności w ramach PP może dotyczyć tylko jednej faktury. Nie będzie możliwości zapłaty zbiorczej za kilka faktur. Do każdej faktury (płatności) będziemy dokonywać odrębnego wyboru, co do stosowania/bądź nie PP.

6. Możemy zapłacić w systemie PP całą lub tylko częściową kwotę VAT. To od nas zależy jaka część VAT ma zostać dokonana na konto VAT PP. Dla przykładu: kwota należności wynikająca z faktury wynosi 1 230 zł (gdzie netto to 1 000 zł a VAT to 230 zł). Możemy dokonać płatności kwoty VAT w wysokości np. 50% VAT tj. 115 zł na rachunek VAT PP, a wówczas wykazujemy w polu interfejsu bankowego VAT – 115 zł, w polu wskazującym wartość przelewu kwotę 1 115 zł.

7. PP będzie można dokonywać tylko przy dokonywaniu zapłaty przelewem, tym samym nie jest możliwe zastosowanie PP przy zapłacie należności za pośrednictwem płatności gotówkowej, kompensaty, karty płatniczej, weksla, czy instrumentów finansowych, a jak pamiętamy przy płatnościach gotówkowych mamy ograniczenie do 15 tys. zł.

8. Płatności w ramach PP nie będą dotyczyć zapłaty należności wynikającej z pro-formy bo taki dokument (wg Min.Fin) nie stanowi faktury w rozumieniu u.p.t.u.

9. Środki na rachunku VAT PP będą tak samo oprocentowane jak środki na rachunku gospodarczym

10. Uwaga, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która założyła (lub założy) w banku konto, ale nie jest to konto zgłoszone jako „firmowe”, w takiej sytuacji rachunek VAT PP nie zostanie utworzony przez Bank do takiego konta, a tym samym i dokonywanie płatności będzie tylko w systemie dotychczasowym z pominięciem VAT PP. Tu jednak niedogodność, bo o ile nasz kontrahent dokona jednak płatności wg PP na takie prywatne konto przedsiębiorcy to Bank zwróci całą kwotę. To musi być przelew bez PP.

11. Istotną cechą rachunku VAT PP jest bardzo ograniczone dysponowaniem środkami, o czym informowałem w pkt 2., ale też wpływ środków na rachunek VAT PP może pochodzić wyłącznie z tytułu:

a. kwoty VAT od kontrahenta w ramach PP,

b. kwoty VAT od podatnika dokonującego WNT paliw silnikowych na rzecz płatnika z tego tytułu w ramach PP,

c. przekazania środków z jednego rachunku VAT PP na drugi rachunek VAT PP tego samego podmiotu (rachunki muszą być prowadzone w tym samym banku),

d. kwoty zwrotu VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w wyniku zrealizowanych opustów, obniżek cen, zwrotu towarów i opakowań, zwrotu zaliczek, zwrotu nadpłaconego podatku VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,

e. kwoty zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dnia przez urząd skarbowy.