AktualnościKasy fiskalne
21.05.2019

Uwaga terminy 31 maja 2019 r. i 31 lipca 2019 r. dla podmiotów sprzedających za pomocą kas fiskalnych

Ustawodawca, postanowił, że od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line będą stosować podatnicy z branży paliwowej a także świadczący usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji. W kolejnych miesiącach 2020 r., tj. od lipca 2020 podmioty świadczące stale lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, podmioty zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Od 2021 kolejna grupa podmiotów – co wynika z ustawy z 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019.675)

I wydawać by się mogło, że wszystko jest w największym porządku, bo przecież ustawodawca wprowadza ustawę i informuje zainteresowanych już z pół-rocznym, rocznym i półtora rocznym wyprzedzeniem.

Tym czasem min. fin., wypełniając ustawowy obowiązek a więc zobligowany do wydania rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wydaje je dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 816), które zaczęło obowiązywać z dniem 1 maja 2019 r., i tu również teoretyczne nic się nie dzieje – gdyby niektóre jego przepisy, które dotyczą wszystkich rodzajów kas.

W rozporządzeniu tym m.in. czytamy – przepis (§ 58 rozporządzenia), który nakłada na każdego podatnika, który dokonuje sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej (i tu uwaga: dotyczy to wszystkich kas fiskalnych a nie tylko tych on-line), aby do dnia 31 maja 2019 r., zapoznali osoby prowadzące u niego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z przepisami, w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i skutków niewykonywania tych obowiązków oraz aby takie osoby złożyły w tym przedmiocie stosowne oświadczeni na piśmie.

Oświadczenie wg przygotowanego przez min. fin. wzoru załącznik nr 1 (który załączam), musi zostać podpisane przez ww. osoby do końca maja 2019 r. (§ 58 rozporządzenia)

Z kolei osoby nowo zatrudnione tak samo już zatrudniane z tym, że zaczynające obsługiwać kasy fiskalne po 1 maja 2019 r., oświadczenie ww. muszą złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia kasy fiskalnej (ten obowiązek nie wynika już z przepisów ww. rozporządzenia, a jedynie z uzasadnienia do projektu ww. rozporządzenia) – tak na marginesie.

Oświadczenie ww. ma zostać sporządzone w co najmniej dwóch egzemplarzach, jedno zatrzymuje taka osoba, a drugie przekazane ma zostać do pracodawcy, ten z kolei musi je przechowywać jak dokument księgowy, a więc min. lat pięć.

Druga uwaga!

Zgodnie z (§ 59 ww. rozporządzenia) wprowadza się termin stosowania dotychczasowych oznaczeń literowych stawek podatku („A” do “G”), które można stosować w kasach fiskalnych tylko do dnia 31 lipca 2019 r., wchodzą bowiem nowe oznaczenia literowe po tej dacie tj. od “A” do “F”, w następujący sposób:

a) literze “A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze “B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze “C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze “D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze “E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze “F” i “G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust 1 lub art. 120 ust 4 ustawy (ten pierwszy przepis dotyczy usług turystyki opodatkowych wg tzw. VAT marża a drugi podobnie, z tym dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów używanych na tzw. „VAT marża” w tym m.in dzieł sztuki – w ramach prowadzonej działalności w celu ich odprzedaży).

Tym samym należy zamówić serwisanta celem albo nowego zaprogramowania kasy albo niestety jej wymiany, o ile technicznie nie będzie to możliwym.