KORONAWIRUS
14.04.2020

Pomoc finasowa dla firm – tarcza finansowa!

Uznałem, że warto o tym wspomnieć bo być może w jakimś stopniu, uspokoi ta informacja część z Państwa.

Otóż tworzy się kolejne wsparcie dla przedsiębiorców, tym razem w formie pomocy stricte finansowej, poprzez udzielanie niskoprocentowych pożyczek z możliwością umorzona ich kwoty głównej nawet do 75%!

Szykowana jest ustawa dla wszystkich firm (mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw), w zakresie ich finansowania. Wnioski mają mieć formę uproszczoną dla mikro, małych, średnich podmiotów oraz będą one je mogły składać w banku w którym mają swoje rachunki firmowe. Firmy duże z kolei, formalności z tym związane, załatwiać będą bezpośrednio Polskim Funduszu Rozwoju (PFR). I tak:

  • mikro-firma – zatrudniająca 1 do 9 osób, o sumie bilansowej lub obrotach do 2 mln euro w 2019 r. – będzie mogła otrzymać pożyczkę, która po 12 miesiącach będzie mogła być bezzwrotne do wartości 75 proc umorzona (25 proc. jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu roku od jej udzielenia, a kolejne 50 proc. zostanie umorzone w zależności od utrzymania miejsc pracy w kolejnych dwóch latach). W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie odpowiednio wyższy. Jeżeli spadek obrotów będzie w przedziale 25–50 proc., wówczas na jednego pracownika może przypadać 12 tys. zł, w przypadku spadku 50–75 proc. – 24 tys. zł. Powyżej 75 proc — 36 tys. zł. Maksymalna kwota wsparcia na trzy lata wyniesie 324 tys. zł dla jednego podmiotu.  Warunkiem przyznania pożyczki, to spadek przychodów o co najmniej 25 proc. miesiąc do miesiąca lub rok do roku, lub zakaz prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.
  • małe i średnie podmioty (odpowiednio 10 do 49 i 50 do 249 pracowników i sumie bilansowej lub obrotach do 10 mln euro a średnie o sumie bilansowej do 43 mln euro i obrotach do 50 mln euro). One podobnie jak wyżej dla mikro, również do 75 proc umorzenia. O ile zanotują spadek sprzedaży o 25–50 proc., mogą otrzymać wsparcie w kwocie do 4 proc. przychodów danej firmy za 2019 r. Niższe o 50–75 proc. obroty to wsparcie finansowe do 6 proc. przychodów, a powyżej 75 proc. – nawet 8 proc. Maksymalne wsparcie może osiągnąć wartość dla jednej firmy do 3,5 mln zł. (25 proc. umorzenia odbędzie się pod warunkiem kontynuowania działalności przez rok od otrzymania pieniędzy). Kolejne 25 proc. w zależności od poniesionej straty na sprzedaży i dodatkowe 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie roku. Tu również w przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie odpowiednio wyższy.
  • Duże firmy (co najmniej 250 osób i sumie bilansowej i o obrotach odpowiednio powyżej 43 mln euro i 50 mln euro), mogą liczyć na finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres dwóch lat o wartości nawet do 1 mld zł. Kolejny instrument to finansowanie preferencyjne na trzy lata, częściowo bezzwrotne w zależności od wielkości straty finansowej oraz utrzymania miejsc pracy. Na jeden podmiot będzie przypadało do 750 mln zł. Pomoc w tym przypadku będzie się odbywać na zasadach rynkowych albo w ramach pomocy publicznej. Możliwy będzie także skup obligacji korporacyjnych, aby dać dużym firmom płynność finansową.

UWAGA:

ma być też tak, że nawet te firmy które już pozwalniały część pracowników, nie zostaną wykluczone z ww. pomocy, z tym że będzie to weryfikowane na historycznych danych o zatrudnieniu, aby likwidacja miejsc pracy była uwzględniona przy wysokości wsparcia finansowego.

Gwarantem, że znajdą się pieniądze na pokrycie ww. wsparcia finansowego, będzie Narodowy Bank Polski (NBP) który ogłosił, że będzie skupował obligacje z rynku wtórnego, nie tylko rządowe, ale także gwarantowane przez Skarb Państwa. Tak więc co prawda koszt pozyskania pieniędzy weźmie na siebie PFR ale odkupi je NBP, co spowoduje, że finansowanie nowej tarczy finansowej, ma nie wpływać na deficyt i dług publiczny naszego Państwa.

Można oczywiście mieć różne zdanie na temat takiego działania NBP, ale należy też mieć nadzieje, że pomoże to obronić miejsca pracy!

Etap legislacyjny SEJM z tym, że ma być ta ustawa uchwalona przed końcem kwietnia.