Porady podatkowe
22.02.2016

Praca w Polsce i zagranicą – gdzie płacić składki ZUS

Wiele osób pracujących zarówno w Polsce, jak i zagranicą zastanawia się, gdzie powinno opłacić swoje składki ZUS-owskie. Sprawę tę regulują przepisy, które dotyczą ubezpieczeń społecznych oraz systemu świadczeń emerytalno-rentowych, odrębne dla każdego państwa.

Kogo dotyczy płatność?

Płatność ZUS dotyczy osób, które wykonywały lub wykonują pracę w Polsce oraz zagranicą, w wybranych państwach.

Są to:

– kraje członkowskie Unii Europejskiej

– kraje nie będące członkami UE, wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego takie jak: Liechtenstein, Islandia, Norwegia, Szwajcaria

– kraje posiadające z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, takie jak Kanada, Australia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Kiedy można otrzymać świadczenie?

Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych następuje jeśli dokonywane były wpłaty z tego tytułu oraz jeśli spełnione zostały także inne wymogi, chociażby osiągniecie wymaganego wieku. Istotną kwestią jest także odpowiednia ilość lat stażowych, która nie tylko umożliwia otrzymanie takiego świadczenia, ale i determinuje jego wysokość.

Spełnienie owych wymogów w konsekwencji pociąga za sobą możliwość ubiegania się o rentę, czy emerytury z instytucji zagranicznej.

Praca w kilku krajach, jedna składka

Jeżeli płatnik składek pracuje równocześnie w więcej niż jednym z państw z grupy wymienionej uprzednio, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w ZUS. Obowiązuje nas jako płatników zasada jednego ustawodawstwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest instytucją właściwą ustali w którym kraju należy zapłacić składkę. Każdorazowo państwo, w którym ma zostać dokonana opłata na rzecz ubezpieczeń społecznych ustalone jest na podstawie konkretnych przepisów unijnych oraz właściwych im rozporządzeń.

Miejsce to ustala się w zależności od poniższych zasad:

– zasada miejsca wykonywania pracy (praca w Polsce dla pracodawcy z siedzibą zagranicą) – składki płaci się w Polsce

– praca w dwóch lub kilku państwach dla jednego pracodawcy – składki płaci się zgodnie z miejscem zamieszkania, przy zamieszkaniu znacznej części czasu w jednym miejscu

– praca w dwóch lub kilku państwach dla więcej niż jednego pracodawcy z siedzibą w jednym państwie – płatność dokonywana jest w państwie, które jest siedzibą pracodawcy.

To tylko kilka z przykładów możliwości, jakie mogą nas spotkać w związku z pracą i opłatami. Pamiętać należy, iż pracę taką należy zgłosić w ZUS, który ustali kraj właściwy do uiszczania opłat.