Aktualności
23.11.2017

Prezenty świateczne 2017 r. oraz imprezy okolicznościowe.

Zbliża się wręczenie prezentów, które to świadczenia rzeczowe na rzecz osoby obdarowywanej, generujące u obdarowanego przychód podatkowy (PIT) oraz obowiązek rozliczania podatku (VAT) przez darczyńcę. Tak będzie co do zasady zawsze w przypadku obdarowywania pracowników świadczeniodawcy, jak i innych osób (np. zleceniobiorców czy kontrahentów).
W niektórych jednak przypadkach takich ww. świadczeń, możemy mieć do czynienia ze zwolnieniem od podatku dochodowego (PIT) oraz brakiem opodatkowania podatkiem (VAT).

PIT
Otóż, od podatku PIT zwalnia się wartość otrzymanych od świadczeniodawcy nieodpłatnych świadczeń, w związku z jego promocją lub reklamą świadczeniodawcy – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

UWAGA
zwolnienie ww. nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa zlecenia/o dzieło).

Z kolei zwracam uwagę, że ww. zwolnienie, ma zastosowanie do członków rodziny pracownika. Można zatem to te rodziny a nie pracownika obdarować prezentami, i o ile wartość tych prezentów nie będzie przekraczała 200 zł, wówczas będą one wolne od podatku PIT.

Z kolei wręczając prezent o wartości powyżej 200 zł., osobie fizycznej, firma ma obowiązek wystawić na koniec roku PIT-8C nawet, jeśli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania w Polsce.

Abu móc wypełnić PIT-8C, musimy uzyskać jednak od obdarowanego dane potrzebne do jego wypełnienia, co często jest kłopotliwe i niezręczne. Sposobem na ominiecie może być zakupić prezentu poza firmą – np. zakupu dokonuje pracownik z własnych środków a pracodawca refunduje mu to w formie premii.

Uwaga, nie wystawiamy PIT-8C w sytuacji, gdy obdarowanym jest przedsiębiorca z uwagi iż jest to uznawane za przychód z jego działalności gospodarczej (dodatkowy profit z tytułu owocnej współpracy).
Obdarowany przedsiębiorca, co do zasady winien wykazać wartość prezentu wśród swoich przychodów. W sytuacji otrzymania towarów konsumpcyjnych w tym alkoholu, trudno jednak wówczas wykazać związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, choć nie jest to niemożliwe – np. gdy obdarowany kontrahent prowadzi restaurację.

Kiedy reprezentacja u świadczeniodawcy?
Jak wiadomo w obu ustawach o podatku dochodowym (PIT i CIT), wskazuje się, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
Co do zasady reprezentacja, to okazałość, wystawność, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną, w tym czynności mające na celu promocję firmy tj. budowanie jej wizerunku.
O ile, zatem będziemy przekazywać prezenty (np. w postaci kosza ze słodyczami w tym z alkoholem), naszym kontrahentom – będziemy mieli do czynienia z reprezentacja, a tym samym – nie stanowi on wówczas wydatku jako koszt uzyskania przychodów.

O ile jednak kosz podarunkowy będziemy przekazywać jako dodatek do np. albumu okolicznościowego, a przy tym zarówno album jak i kosz podarunkowy, będą opatrzone naszym logo oraz przymiotnikami wartościującymi nasze wyroby, tak samo usługi, istnieje wówczas możliwość wykazania, że nie mamy tu do czynienia z reprezentacją, tylko reklamą naszej firmy, a wówczas, będzie to nasz koszt podatkowy, bo koszty reklamowe są kosztami podatkowymi.

Podobnie będzie w przypadku kontrahenta zagranicznego, co potwierdza np. Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r., DD6/033/127/SOH/2016/RD-120521, w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów.

Minister Finansów wskazuje w ww. interpretacji Ogólnej, że polski podatnik powinien wystawić takiemu obcokrajowcowi PIT-8C, podając dane tego kontrahenta (z czym jednak nie można się do końca zgodzić). Obowiązek ten jak wskazywałem, jest dość niezręczny w przypadku wręczania prezentu, a przy tym obywatel np. Rumunii (bo o takim jest mowa ww. interpretacji) i tak nie będzie zobowiązany do opodatkowania w Polsce, z uwagi na przepisy art. 23 ust 1 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Rumunią, gdzie identyczne zapisy znajdują się w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z kolei imprezy okolicznościowe o ile będą miały na celu integracyjny, lub co polecam integracyjno-szkoleniowy i będą to imprezy otwarte (a wiec bez obowiązku stawienia się na nich osób zapraszanych), tego typu wydatek może być wówczas kosztem podatkowym i nie będzie przychodem dla uczestników takich spotkań.

VAT należny

W świetle przepisów, nie jest opodatkowane VAT przekazanie klientom (tak samo pracownikom) towarów, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku) określony w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł,

Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak w tym przypadku, pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. O ile wartość przekazanego towaru przekroczy 100 zł, to podatnik ma obowiązek opodatkować podatkiem VAT wartość nieodpłatnego świadczenia.
Z kolei wydając towary o wartości jednostkowej do 10 zł netto z tym, że (np. pojedynczo każdy po mniej niż 10 zł) może również być to zestaw takich towarów do 100 zł wartości łącznie, wówczas wielokrotnie ich przekazywanie czy to pojedynczo po 10 zł lub w zestawie, tej samej osobie, powoduje, że nie mamy obowiązku zliczania wartości tych nagród do limitu określonego w przepisach ustawy o VAT, i wówczas w stosunku do osób otrzymujących te nagrody, nie jesteśmy zobowiązany prowadzić ewidencji osób obdarowanych.

Uwaga
o ile w ramach zestawu, obejmującego prezenty o cenie jednostkowej netto do 10 zł., każdy, max. łącznie do 100 zł., umieścimy towar przekraczający wartość jednostkową 10 zł, wówczas w celu skorzystania z wyłączenia od opodatkowania VAT, takiego nieodpłatnego przekazania prezentu, należy wykazać to w ewidencji osób obdarowanych analogicznie jak to jest w sytuacji prezentów od 10,01 do 100 zł.
VAT naliczony a możliwość jego odliczenia przez świadczeniodawcę
W sytuacji gdy wykażemy, że przekazywane prezenty to de facto nasza działania reklamowe, wówczas odliczamy cały podatek VAT zawarty w zakupionych towarach.

Potwierdzeniem powyższego nie będzie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 czerwca 2012 r., IPPP1/443-436/12-2/ISz (stan prawny nie uległ zmianie):
“(…) nabyte w tym celu (tj. w celu przekazania pracownikom upominków lub nagród za osiągane dobre wyniki w pracy, przekazania klientom lub potencjalnym klientom upominków w związku z organizowaną akcją promocyjną w trakcie spotkań biznesowych, prezentacji usług świadczonych przez Bank lub w trakcie targów, na których Bank prezentuje swoją ofertę produktową, przekazania klientom lub potencjalnym klientom nagród w ramach loterii lub konkursów organizowanych przez Bank, które stanowią element kampanii marketingowej skierowanej na pozyskanie nowych klientów, bądź wzrost sprzedaży nowych produktów, przekazania upominków w trakcie targów pracy, spotkań z inwestorami, analitykami lub dziennikarzami), towary służą czynnościom opodatkowanym. Tym samym, w świetle art. 86 ust 1 ustawy o VAT, Bank ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego ujętego na fakturach zakupu towarów nabytych w celu ich nieodpłatnego przekazania, w sytuacji, gdy nieodpłatne przekazanie towaru stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o VAT (…)”.

Do każdego z powyższych rozwiązań proszę podchodzić z rozwagą, bo jak wiadomo budżet w potrzebie a przedsiębiorca to łakomy kąsek dla MF.