Aktualności
19.12.2016

Prezenty świateczne 2016 oraz imprezy okolicznościowe

Wręczenie prezentów o określonej wartości, to świadczenie rzeczowe na rzecz osoby obdarowywanej, generujące u obdarowanego przychód podatkowy (PIT) oraz obowiązek rozliczania podatku VAT przez darczyńcę. Tak będzie, co do zasady zawsze w przypadku obdarowywania pracowników świadczeniodawcy, jak i innych osób (np. zleceniobiorców czy kontrahentów).

W niektórych jednak przypadkach takich ww. świadczeń, możemy mieć do czynienia ze zwolnieniem od podatku dochodowego PIT jak i nie naliczać podatku VAT.

PIT

Otóż, od podatku PIT zwalnia się wartość otrzymanych od świadczeniodawcy nieodpłatnych świadczeń, w związku z jego promocją lub reklamą świadczeniodawcy – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

UWAGA

zwolnienie ww. nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa zlecenia).

Z kolei zwracam uwagę, że ww. zwolnienie, ma zastosowanie do członków rodziny pracownika. Można, zatem ich a nie pracownika obdarować prezentami, a jeśli ich wartość, nie będzie przekraczała 200 zł, to wówczas będą one wolne od podatku.

Z kolei wręczając prezent o wartości powyżej 200 zł., osobie fizycznej, firma ma obowiązek wystawić PIT-8C nawet, jeśli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania w Polsce.

Abu móc wypełnić PIT-8C, musimy uzyskać jednak od obdarowanego dane potrzebne do jego wypełnienia, co często jest kłopotliwe  i niezręczne. Sposobem na ominiecie może być zakupić prezentu poza firmą – np. zakupu dokonuje pracownik z własnych środków a pracodawca refunduje mu to w formie premii.

Uwaga, nie wystawiamy PIT-8C w sytuacji, gdy obdarowanym jest przedsiębiorca. Jest to uznawane za przychód z działalności gospodarczej (dodatkowy profit z tytułu owocnej współpracy).

Obdarowany przedsiębiorca, co do zasady winien wykazać wartość prezentu wśród swoich przychodów. W sytuacji otrzymania towarów konsumpcyjnych w tym alkoholu, trudno jednak wówczas wykazać związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, choć nie jest to niemożliwe – np. gdy obdarowany kontrahent prowadzi restaurację.

PIT lub CIT – Świadczeniodawcy

Jak wiadomo w obu ustawach o podatku dochodowym (PIT i CIT), wskazuje się, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Co do zasady reprezentacja, to okazałość, wystawność, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną, w tym czynności mające na celu promocję firmy tj. budowanie jej wizerunku.

O ile, zatem będziemy przekazywać prezenty (np. w postaci kosza ze słodyczami w tym z alkoholem), naszym kontrahentom – będziemy mieli do czynienia z reprezentacja, a tym samym – nie stanowi to wówczas taki wydatek naszych kosztów uzyskania przychodów.

O ile jednak ww. kosz podarunkowy, będziemy przekazywać, jako dodatek do prezentu np. albumu i zarówno album jak i kosz podarunkowy, opatrzone będą naszym logo oraz przymiotnikami wartościującymi nasze wyroby, tak samo usługi, to istnieje możliwość wykazania, że nie mamy tu do czynienia z reprezentacją, tylko reklamą naszej firmy, a wówczas, będzie to nasz koszt podatkowy, bo koszty reklamowe są kosztami podatkowymi.

Ponownie jak ww. przykładzie, z tym, że w przypadku kontrahenta obcokrajowca, wydatek ww. będzie mógł być kosztem podatkowym, co potwierdza np. Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r., DD6/033/127/SOH/2016/RD-120521, w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów.

Organ podatkowy wskazuje w ww. interpretacji również, z czym jednak nie można się do końca zgodzić, że polski podatnika, powinien wystawić wówczas obcokrajowcowi PIT-8C, podając dane tego kontrahenta. Obowiązek ten, jak wskazywałem jest dość niezręczny w przypadku wręczania prezentu, a przy tym, obywatel np. Rumunii (bo o takim jest mowa ww. interpretacje) i tak nie będzie zobowiązany do opodatkowania w Polsce, z uwagi na przepisy art. 23 ust 1 umowy sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Identyczne zapisy znajdują się w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z kolei imprezy okolicznościowe o ile będą miały na celu również integracyjny ich charakter, lub co jeszcze lepsze szkoleniowy i będą to imprezy otwarte, to znaczy bez obowiązku stawienia się na nich osób zapraszanych, tego typu wydatek może być kosztem podatkowym i nie będzie przychodem dla uczestników takich spotkań.

VAT

W świetle przepisów, nie jest opodatkowane VAT przekazanie klientom (tak samo pracownikom) towarów, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku) określony w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł,

Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak w tym przypadku, pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł, to podatnik ma obowiązek opodatkować podatkiem VAT wartość nieodpłatnego świadczenia.

Z kolei wydając towary o wartości jednostkowej do 10 zł netto z tym, że (np. pojedynczo każdy po mniej niż 10 zł lub w zestawie), wówczas, wielokrotnie przekazywanie takich prezentów tej samej osobie, powoduje, że nie mamy obowiązku zliczania wartości tych nagród do limitu określonego w przepisach ustawy o VAT – tj. do kwoty 100 zł., oraz w stosunku do osób otrzymujących te nagrody nie jesteśmy zobowiązany wówczas prowadzić ewidencji osób obdarowanych.

Jednak, o ile w ramach zestawu, obejmującego prezenty o cenie jednostkowej netto do 10 zł., umieści się towar powyżej tej wartości, wówczas w celu skorzystania z wyłączenia od opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania tego towaru, należy go wykazać w ewidencji osób obdarowanych.

Z kolei o ile jednostkowy prezent przekroczy wartość 10 zł netto i nie jest prowadzona ewidencja osób otrzymujących te prezenty, to nieodpłatne przekazanie takiego towaru należy opodatkować podatkiem VAT.

Odliczenie VAT przez świadczeniodawcę

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 czerwca 2012 r., IPPP1/443-436/12-2/ISz wskazuje:

“(…) nabyte w tym celu (tj. w celu przekazania pracownikom upominków lub nagród za osiągane dobre wyniki w pracy, przekazania klientom lub potencjalnym klientom upominków w związku z organizowaną akcją promocyjną w trakcie spotkań biznesowych, prezentacji usług świadczonych przez Bank lub w trakcie targów, na których Bank prezentuje swoją ofertę produktową, przekazania klientom lub potencjalnym klientom nagród w ramach loterii lub konkursów organizowanych przez Bank, które stanowią element kampanii marketingowej skierowanej na pozyskanie nowych klientów, bądź wzrost sprzedaży nowych produktów, przekazania upominków w trakcie targów pracy, spotkań z inwestorami, analitykami lub dziennikarzami), towary służą czynnościom opodatkowanym. Tym samym, w świetle art. 86 ust 1 ustawy o VAT, Bank ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego ujętego na fakturach zakupu towarów nabytych w celu ich nieodpłatnego przekazania, w sytuacji, gdy nieodpłatne przekazanie towaru stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o VAT (…)”.

O ile zatem, uda nam się tak skonstruować przekazywanie prezentów, że będą to de facto działania reklamowe, wówczas odliczamy cały podatek VAT zawarty w zakupionych towarach.

Do każdego z powyższych działań proszę podchodzić z rozwagą, bo jak wiadomo fiskus to instytucja szukająca przysłowiowej „dziury w całym”