Komentarze
10.09.2018

Proponowane zmiany opodatkowania sprzedaży otrzymanych w spadku lub darowiźnie nieruchomości

W nawiązaniu do zmian w podatkach, jakie mają zostać wprowadzone w 2019 r., warto odnotować o czym poprzednio tylko zasygnalizowałem, dosyć istotną jakościowo zmianę dla większości z nas w podatku PIT, w zakresie uregulowania ustawowego opodatkowania sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku lub darowiźnie.  

Otóż dzisiaj jest tak, że jak otrzymany nieruchomość w spadku lub darowiźnie to, aby nie zapłacić podatku (19%) w sytuacji, gdy chcemy sprzedać taką nieruchomość musimy, albo odczekać pięć lat licząc od daty jej nabycia (przy spadku termin ten liczy się od daty śmierci spadkodawców) lub zadeklarować w tym okresie (pięcioletnim), że pieniądze otrzymane ze sprzedaży wydamy w okresie dwóch lat na inną nieruchomość mieszkalną – na własne cele mieszkaniowe.

Po zmianie od 1 stycznia 2019 r., ma być tak, że okres pięcioletni liczony będzie nie od daty otrzymania nieruchomości przez spadkobierców czy obdarowanych, tylko od daty nabycia lub wybudowania takiej nieruchomości przez spadkodawców tak samo darczyńców.

 Ma też zostać wydłuży termin z dwóch do trzech lat na zakup innej nieruchomości, dającej prawo do ulgi oraz poszerzony ma zostać katalogu wydatków na cele mieszkaniowe premiowanych podatkową ulgą o np. remont i przebudowę lokalu, które zostały poniesione jeszcze przed nabyciem własności lokalu.

Przykładu 1

Spadkobierca, który w 2019 r. odziedziczy nieruchomość kupioną/wybudowaną/nabytą przez spadkodawców w 1990 r., będzie mógł ją sprzedać w tym samym miesiącu/roku w którym ją odziedziczył i nie zapłaci żadnego podatki z tytułu jej sprzedaży. Według przepisów aktualnie obowiązujących, mógłby ją sprzedać bezpodatkowo dopiero w 2025 r. Oczywiście o ile kupno/wybudowanie/nabycie przez spadkodawców miałoby miejsce w 2019 r. a odziedziczenie np. w 2022 r., to termin dla sprzedaży bezpodatkowej liczymy od 2019 r, a więc sprzedaż bezpodatkowa nastąpić może w 2025 r. Wcześniej oczywiście możemy skorzystać z ulgi podatkowej poprzez sprzedaż nieruchomości odziedziczonej i zakup innej nieruchomości na własne cele mieszkalne, mając wydłużony przy tym termin na jej nabycie z dwóch do trzech lat.

Przykład 2

Małżeństwo nabyło nieruchomość do majątku wspólnego w 1990 r. W 2019 r. zmarł jeden z małżonków. Obecnie jest tak (tak uważają organy podatkowe), że termin zbycia część nieruchomości nabytej w spadku po zmarłym małżonku jest bezpodatkowa dopiero po pięciu latach a więc do 2025 r. Po zmianie termin pięciu lat będzie liczony od wspólnego nabycia a więc od 1990 r.

Co do wdowców to dopiero niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, przyznał, że termin nabycia po zmarłym małżonku, należy liczyć od dnia nabycia nieruchomości wspólnie przez małżonków a nie od dnia śmierci jednego z nich. Po zmianie przepisów nie trzeba będzie już przywoływać ww. uchwały NSA w sporze fiskusem, bo będzie to wynikało z zapisów ustawy.

Również ma zostać uregulowania ustawowo sprawa liczenia terminów przy dziale spadku. Dzisiaj liczenie dat przy dziale spadku również jest niekorzystnie liczone przez organa podatkowe, które wskazują, że przy dziale spadku osoba otrzymująca nieruchomość na własność musi uwzględniać dwie daty jej nabycia.

Pierwsza to data otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) w której spadkobierca nabywa cześć udziału w nieruchomości i innych rzeczach, a druga data to ta, w której otrzymywał pozostałą części nieruchomości w wyniku działu spadku bez względu na wartość jaką nabył. Orzecznictwo administracyjne stoi z kolei na stanowisku, że dział spadku nie oznacza nabycia a więc liczenia na nowo terminu pięciu lat, o ile taka osoba nabywa majątek w wyniku działu spadku stosownie do swojego udziału w nim.

Po zmianie przepisów ma być ustawowo zapisany termin liczenia od pierwszej z ww. dat pod warunkiem, że o ile w innym terminie (w okresie pięciu lat) nastąpi dział spadku to w jego wyniku spadkobierca nie może dostać więcej niż się mu pierwotnie należało. W sytuacji gdy otrzyma więcej, wówczas mamy do czynienia z nabyciem i należy liczyć na nowo pięć lat od tej daty.

Przykład

Zmarł spadkobierca w 2015 r. Przedmiotem spadku jest nieruchomość o wartości 1 mln zł i rzeczy ruchome warte 500 tys. zł, oraz jest dwóch spadkobierców (po 50%). Dział spadku nastąpił w 2018 r. gdzie  spadkobiercy porozumieli się, że jeden weźmie nieruchomość a drugi rzeczy ruchome (przy czym ten co weźmie nieruchomość wyrówna wartość temu drugiemu – aby było po równo), to i tak ten któremu przypadła nieruchomość, będzie mógł ją sprzedać bez podatku (PIT) dopiero po upływie 5 lat od działu spadku (a wiec w 2024 r.), bo powinien otrzymać wartość spadkową 750 tys. zł a z działu spadku wynika że otrzymał 1 mln zł (mamy zatem do czynienia z nabyciem).