Komentarze
31.08.2018

Rządowe propozycje zmian w ustawach podatkowych CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej od 2019 r.

Ujrzały „światło dzienne” projekty zmian w ustawach podatkowych CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej, które to zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Projekty zawierają łącznie ponad 150 stron, a wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji zajmują prawie 400 stron, ale uwaga, rząd dał stronie społecznej 14 dni na odniesienie do tych zapisów! Nie ma to jak wsłuchiwać się w głos zainteresowanych!

W propozycjach rządowych jest dużo błędów i sprzecznych regulacji, tym niemniej, warto wiedzieć jak rząd chce wspomóc tych, którzy płacą podatki oraz, że jak zwykle robi to na zasadzie przysłowiowego „kija i marchewki”. Oto kilka wg mnie ciekawszych z proponowanych zmian:

Obniżenie do 9% stawki podatku CIT dla tzw. „małych podatników”, których przychody nie przekraczają w roku podatkowym 1,2 mln EUR (obecnie obowiązuje co do zasady 15% stawka)

Nowa 5% stawka podatku w PIT i CIT od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej (wynalazki, patenty itp.), będących efektem prac badawczo-rozwojowych, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich, na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub patentu;

Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności:

  • Ma nastąpić podwyższenie do 150 000 zł kwoty limitu odpisów amortyzacyjnych wartości samochodu osobowego który jest własnością podatnika i jest wpisany na stan jego środków trwałych. Obecnie można odliczać odpisy amortyzacyjne od wartości nieprzekraczającej 20 tys. euro (ok 86 tys. zł) Tak więc w przypadku zakupu samochód o wartości 300 tys zł od nowego roku da to 150 tys zl kosztów (poprzez ich amortyzacje) – dzisiaj jest to ok. 86 tys. zł, Na tym koniec dobrych wiadomości w temacie samochodów osobowych.
  • Nastąpi bowiem obniżenie zaliczania w koszty podatkowe ponoszonych opłat przy nabyciu samochodów osobowych w ramach umów leasingu operacyjnego tak samo umów dzierżawy czy wynajmu (rent a car). Dzisiaj zaliczamy w koszty 100% ponoszonych opłat z tym związanych, a po zmianie tylko do wysokości 150 tys zł a więc w przypadku samochodu o wartości 300 tys zł., stracimy 150 tys zł z kosztów podatkowych.
  • Wprowadza się ograniczenie do 50% kosztów związanych z użytkowaniem samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i na potrzeby prywatne. W przypadku użytkowania samochodu nie wprowadzonego na stan firmowy (nie będącego środkiem trwałym) ani też nie leasingowanego, ograniczenie będzie jeszcze większe, bo jedynie 20% ponoszonych kosztów. Jedyna korzyść to taka, że nie będzie obowiązku prowadzenia kilometrówki. Dzisiaj możemy odliczać 100% w przypadku leasingu operacyjnego (bez prowadzenia kilometrówki) ale już w przypadku umów najmu tak samo samochodu prywatnego niezaliczonego do środków trwałych a użytkowanego na potrzeby firmowe, zaliczamy wydatki do kosztów podatkowych właśnie do wysokość wynikającej z prowadzonej kilometrówki.
  • Co do umów, które już obowiązują oraz tych które będą zawierane w 2018 r., to w przypadku leasingu, najmu i podobnych umów zawartych przed ogłoszeniem ustawy nowelizującej, obowiązywać będzie zasada dotychczasowych rozliczeń podatkowych do dnia 31 grudnia 2020 r. O ile jednak takie umowy zostaną zawarte, zmienione/odnowione w okresie od dnia ogłoszenia ustawy do dnia jej wejścia w życie (1 stycznia 2019 r.) opłaty za nie ponoszone, można będzie rozliczać na starych zasadach tylko do końca 2018 r. Kolejne opłaty już wg nowych zasad.

Wprowadzenie możliwość odliczenie (w ustawie o CIT) hipotetycznych odsetek (maksymalnie do 250 tys. PLN w roku podatkowym) w sytuacji pożyczania od wspólników lub pozostawianie przez nich zysku w spółce na dalszy rozwój;

Wprowadzenie kompleksowego tym razem rozwiązania odnoszącego się do nabywania pakietów wierzytelności, w szczególności pozwalające na uznanie ponoszonych kosztów nabycia wierzytelności z zastrzeżeniem braku możliwości rozpoznania strat dla celów podatkowych PIT i CIT;

Uregulowanie ustawowe handlu walutami wirtualnymi (kryptowaluty) podatkiem 19%. Będzie można wydatki związane z kryptowalutami poniesie w danym roku wykazać w deklaracji rocznej, ale będzie ona musiała być przekazywana do US już co roku, bez względu na to, czy uzyska się przychód/dochód. Strata będzie przechodziła z roku na rok, jednak nie będzie można jej odliczyć od zysków z innej działalności w tym z gry na giełdzie – co jest dozwolone obecnie.

Wprowadzi się ma tzw. „exit tax”, czyli podatek od przeniesienia majątku za granicę lub zmiany rezydencji podatkowej podatnika. Już wiadomo, że w przypadku osób fizycznych najprawdopodobniej z uwagi na przepisy prawa UE oraz orzecznictwo TSUE w sprawach osób fizycznych, przepisy w polskiej wersji „exit tax”, dla tej grupy osób, najprawdopodobniej okażą się sprzeczne ze swobodą przemieszczania się między krajami UE, a swoboda przepływu kapitału i przemieszczania osób to jedne z podstawowych wartości UE.

Mają zostać zaostrzone przepisy dotyczących obejścia prawa podatkowego zarówno w zakresie ogólnej klauzuli obejścia prawa jak i szczegółowych klauzul znajdujących się w przepisach o podatkach dochodowych. Obecnie o ile organ podatkowy wg jego przekonania uzna i udowodni np.: „zaangażowanie podmiotu nie jest rzeczywiste”, „podmiot nie pełni istotnej funkcji ekonomicznej w transakcjach na jaką wskazują faktury”, „osiągnięta korzyść podatkowa nie ma odzwierciedlenia w poniesionym przez podmiot ryzyku gospodarczym” – to organ naliczał przychód, brakujący podatek i odsetki od powstałej zaległości. Od 2019 r. (po dwóch latach obowiązywania przepisów w tym zakresie), wprowadza się dodatkowe sankcje, które poza wspomnianym wymiarem podatkowym, mają wynosić dodatkowo 10 proc. w przypadku zaniżenia dochodu do opodatkowania lub zawyżenia straty podatkowej, albo 40 proc. korzyści, gdy będzie ona dotyczyć innego podatku niż dochodowy. Jak by tego było mało o ile organ podatkowy stwierdzi, że podatnik unikał opodatkowania (np. wypłacając należność kontrahentowi nie potrącił podatku u źródła), to organ będzie mógł wydać decyzję określającą dodatkowe zobowiązanie, a jego kwota wyniesie określony ułamek korzyści podatkowej np. 40 proc. (ale może też zostać podwojona)!

Ma być wprowadzony obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, które są wprowadzone celem zoptymalizowania podatków z tym, że tylko te schematy, które zostałyby wdrożone po 25 czerwca 2018 r., i dotyczyć to będzie  tzw. promotorów, czyli m.in. na doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników banków i innych ekspertów, którzy tworzyli (doradzali) takie optymalizacje. Będą ono zobowiązani przekazać owe schematy z tym że z zanimizowanymi danymi podmiotu (aby nie naruszać zasady dochowania przez tajemnicy zawodowej), dla kogo schemat został przygotowany. O ile podatnik taki wrazi wolę podania swoich danych, wówczas w przypadku kontroli, łatwiej mu będzie się bronić w zakresie legalności optymalizacji i będzie to miało wpływ na wysokość ustalania ewentualnego dodatkowego zobowiązania, o których informowałem punkt wyżej (tak przynajmniej wskazują komentarze ministerstwa finansów).

Wprowadza się nowy mechanizm rozliczania podatku u źródła w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln PLN rocznie do danego podatnika – co do zasady wówczas płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła przy zastosowaniu stawki krajowej (choćby umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazywała na brak opodatkowania) a dopiero później, będzie można wystąpić o jego zwrot do władz skarbowych;

Nastąpić ma zaostrzenie przepisów w zakresie tzw. regulacji zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

W razie pytań służę pomocą.