Porady podatkowe
09.12.2013

Towary przekazane na własne potrzeby lub pracownikom – skutki podatkowe

Michał Kaczmarski z biura podatkowego Kognitariat z Warszawy przedstawia najnowsze informacje na temat skutków podatkowych związanych z przekazywaniem zakupionych towarów na rzecz pracownika lub do własnego użytku. Prezentowane są trzy podstawowe sytuacje z przekazaniem towarów i związane z nimi prawa podatkowe.
Najlepszym rozwiązaniem jest rozważenie przyszłości towarów już w momencie ich zakupu.
Nabycie towaru w celu jego odsprzedaży.

Art. 86 ust. 1 u.p.t.u. mówi, że istnieje prawo odliczania podatku VAT, który zawarty jest w fakturach zakupowych, jeśli nabycie towarów przeznaczonych do ich odsprzedaży nastąpiło w celach działalności gospodarczej, przy czym jest to działalność opodatkowana.
Część towaru wykorzystana na potrzeby własne.

Jeśli podczas zakupu towarów wiadomo, że pewna ich część będzie wykorzystywana na potrzeby własne, to wówczas podatnik zobowiązany jest przekazać te informacje do działu księgowości. Należy zaznaczyć, jak a będzie to część, ponieważ możliwości odliczenia VAT podlegają jedynie te towary, które wykorzystuje się na potrzeby działalności gospodarczej. Analogicznie należy rozpatrywać koszty zakupu.
Część towaru przekazana na cele osobiste podatnika, po dłuższym okresie użytkowania.

Trzecia prezentowana sytuacja jest bardzo podobna do tej przedstawionej w punkcie pierwszy. Różnicą jest to, że zakupione towary zostają przekazane na cele osobiste podatnika dopiero po pewnym czasie ich użytkowania. Według prawa podatkowego należy wówczas odprowadzic podatek VAT. Art. 7 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. mówi, że zalicza się tu także sytuację nieodpłatnego przekazania towarów przez podatnika, które należały do jego przedsiębiorstwa. Uwzględnia się tu przede wszystkim przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Jest to możliwe, jeśli podatnikowi przysługiwało (w części lub w całości) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Przekazanie takich towarów zawsze powinno być udokumentowane. Można to zrobić za pomocą faktur wewnętrznych lub dowodem rozchodu towarów. Jeśli używana jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) wydanie na potrzeby własne nalezy wyksięgować z kol. 10 (zakupy towarów handlowych), w kwocie odpowiadającej ilości towaru zużytego na potrzeby własne, w cenie zakupu. Stanowi to wówczas podstawę opodatkowania VAT (patrz art. 29 ust. 10 u.p.t.u.).

Zachęcamy do skorzystania z biura księgowo-podatkowego Kognitariat z Warszawy, które zajmie się prawidłowym rozliczaniem każdej transakcji przeprowadzanej w firmie, w tym także tymi związanymi z przekazaniem lub odsprzedaniem nabytych towarów. Zatrudniamy najlepszych doradców podatkowych oraz księgowe. Nasi pracownicy stale uzupełniają swoją widzę na temat prawa podatkowego i gospodarczego. Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami. Zaprazamy do biura w Warszawie – dzielnica Śródmieście (Stare Miasto). Jesteśmy otwarci na wszystkich klientów, szczególnie z okolicznych dzielnic, w tym:

  • Mokotowa,
  • Woli,
  • Pragi,
  • Żoliborza.