KomentarzeOsoby fizyczne – PDOF
24.05.2019

Przypominam – koszty autorskie w umowach o dzieł nie dla każdego

Ustawodawca co prawda od 2018 r. podniósł limit 50% autorskich kosztów uzyskania przychodu do 85.528 zł (do końca 2017 r., limit ten wynosił 42.764 zł), jednak ten sam ustawodawca, dokonał też wprowadzenia zamkniętej listy przychodów, do których te podwyższone koszty mogą być stosowane.

Jak czytam w najnowszej znanej mi interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2019  nr 0113-KDIPT3.4011.119.2019.2.SK, Dyrektor KIS, nie omieszkał o tym przypomnieć zainteresowanemu podmiotowi, przy czym co jest tu moim zaskoczeniem, to sam wnioskodawca uważał, że zlecając zatrudnionym ekspertom ocenę merytoryczną wniosków, projektów i umów, oraz przygotowanie do podpisywania tych umów na dofinansowanie projektów europejskich, nie mieszczą się one w katalogu praw autorskich objętych 50% kosztami, ale też nie mają do nich zastosowania 20% kosztytylko zerowe „0”.

Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą wskazując, że przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, potwierdza, że wynagrodzenia wypłacane przez Wnioskodawcę ekspertom z tytułu zawartych z nimi umów o dzieło z przekazaniem praw autorskich do dzieła, należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, brak jest wówczas podstaw do stosowania do powyższych przychodów, kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% w myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy oraz w wysokości 50% w myśl art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo te ostatnie nie wymieniają usług eksperckich.

Dyrektor KIS, podkreślił, że w rozliczeniach umów o dzieło z ekspertami z przekazaniem ich praw autorskich do stworzonych dzieł, należy zastosować zerowe koszty uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze, proszę starannie podpisywać umowy o dzieło z różnego rodzaju ekspertami na wszelkiego rodzaju ekspertyzy, bo bez względu na ich merytoryczne walory jak i przekazywane autorskich praw, o ile nie mieszczą się one w poniższym katalogu, który pozwala zastosować 50% autorskie koszty nie będzie do nich można zastosować 50% tak samo 20% kosztów tylko zerowe.

Zamknięty katalog działalności i możliwość stosowania 50% kosztów prawa autorskich to obecnie:

  1. działalność twórcza w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. działalność artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  3. produkcja audialna i audiowizualna;
  4. działalność publicystyczna;
  5. działalności muzealnicza w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
  6. działalność konserwatorska;
  7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
  8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Warto też zastanowić się przed spisaniem treści umów o dzieło, aby z nich nie wynikało, że mamy tu do czynienia z ekspertem i ekspertyzą, tylko twórcą i pracą twórczą.