Aktualności
17.09.2018

Nowy Rejestr Należności Publicznoprawnych – 5 000 zł

Każdy z nas słyszał lub wie, co to jest Krajowy Rejestr Długów (KRD), lub podobne rejestry jak BIK – Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej itp., rejestry, które zbierają co do zasady informacje o dłużnikach.

Przedsiębiorca może być do nich wpisany, jeśli jego dług wynosi minimum 500 zł., a w przypadku osób fizycznych (konsumentów) wpisanie na listę BIK może nastąpić już przy długu na minimalną kwotę 200 zł.

Jeśli chodzi o terminy, to wpisanie na ww. listy, może nastąpić po upływie minimum 60 dni od terminu płatności. Przy czym wnioskujący o wpis, musi wysłać do dłużnika powiadomienie o tym fakcie na 30 dni przed umieszczeniem jego danych na liście KRD. W przypadku konsumentów (osób fizycznych) znajdą się w KRD, jeśli ich dług jest potwierdzony tytułem wykonawczym.

Od 1 stycznia 2018 r., doszedł nowy rejestr tj. Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP), którym administruje i zarządza od 13czerwca 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, na podstawie rozporządzenia wykonawczego MF. W czerwcu zresztą ukazało się również kolejne rozporządzenie wykonawcze MF w sprawie RNP w zakresie wytycznych, co do sposobu i trybu korzystania z RNP.    

Warto więc wiedzieć, że każda osoba fizyczna, przedsiębiorca oraz nierezydenci, o ile po 1 stycznia 2018 r., będą zalegali z zapłatą podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych, jak składek do ZUS, w tym celnych, tak samo grzywien i kar pieniężnych (mandatów), wymierzanych przez organy administracji publicznej w kwocie co najmniej 5 tys. zł, zostaną wpisani do RNP.

Aby tak się stało, musi zostać taka osoba (przedsiębiorca), powiadomiony pisemnie o takiej zaległości i będzie miał wówczas jeszcze 30 dni na jej uregulowanie lub złożenie skargi. O ile tego nie uczyni, wówczas zostanie wpisany do RNP.

Samo umieszczenie w RNP jest bezpłatne z tym, że organ ma prawo zastosować i domagać się zapłaty w stosunku do takich zaległości, podwyższone odsetki za zwłokę które wynoszą w 2018 r – 12% (jest to 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę, a stawka podstawowa w 2018 r, stanowi 8%).

Wpis do RNP poza dolegliwością zapłaty podwyższonych odsetek, skutkować może dodatkowo m.in., negatywnymi konsekwencjami w postępowaniach przetargowych czy w ubieganiu się o kredyt w banku lub wypowiedzeniem tego, który już mamy. Tak samo nasi kontrahenci mając dostęp do RNP mogą nie chcieć podpisać z nami umów handlowych.

Dane z RNP będą udostępniane każdemu podmiotowi zainteresowanemu oraz zobowiązanym na Portalu Podatkowym MF po zalogowaniu się do niego.

Warto mieć powyższe na uwadze, o ile z jakiś powodów mamy nie zapłacić w terminie należności publicznoprawnych.