Aktualności
29.12.2016

Kasy rejestrujące (fiskalne) w 2017 r.

Ministerstwo Finansów z niezrozumiałych przyczyn, nie spieszy z opublikowaniem rozporządzenia w zakresie stosowania przez przedsiębiorców kas rejestrujących (fiskalnych) w 2017 r.

W tym stanie rzeczy, będę opierać się na projekcie rozporządzenia z dnia 21 września 2016 r. opublikowanego w dniu 29 września 2016 r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej zwanego – projekt), które powinno zacząć obowiązywać z dniem1 stycznia 2017 r., z uwagi, iż dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., traci swoją moc z dniem 31.12.2016 r. (patrz § 2 ust. 1 tego rozporządzenia).

Najistotniejsze zmiany w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

 1. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, nie zawęża ono grona podatnikówmogących korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych, w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do końca 2016 r.
 2. Ogranicza jednak stosowanie przepisów tego projektowanego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2017 r. (zob. § 2 ust. 4 projektu). Przypomnę, że poprzednie rozporządzenia w sprawie kas, obowiązywały przez dwa kolejne lata od ich opublikowania. Szykuje się, zatem jak należy podejrzewać w 2018 r., istotna zmiana w tym zakresie.
 3. Wprowadza się nowy, wcześniej nieistniejący warunek zwolnienia z prowadzenia kasy, poprzez udostępnienie organowi podatkowemu pełnej historii o rachunku bankowym, w postaci dobrowolnego dokonania upoważnienia naszego banku, przez podmioty, które dokonują dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), de facto, świadczące sprzedaż internetową, tak samo dla podatników świadczących usługi – na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Warunkiem bowiem zwolnienia ze stosowania kas, dla tych ww. usług, będzie tak jak dotychczas, aby dostawca towaru/świadczący usługę, otrzymał w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyło (w przypadku usług) oraz na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy), w tym jego adres (w przypadku dostaw towarów), oraz jak wspomniałem ww. upoważnienie.
 • Od 1 stycznia 2017 r., w takich jak wyżej przypadkach (pkt.3), podatnik o ile nie będzie chciał stosować kasy fiskalnej, będzie miał obowiązek, najpóźniej przed dniem wykonania tych ww. czynności, upoważnić bank lub SKOK – aby ten z kolei przekazywał organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej, informacje o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku, na którym dokonywana jest zapłata, z tytułu tych ww. czynności na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (§ 2 ust. 4 projektu).
 • Upoważnienie to ma być sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje bank lub SKOK, drugi przekazywany jest do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (zob. § 2 ust 4 § 9 projektu).
 1. Warunek ww. (pkt 3 – upoważnienie dla banku), nie będzie jednak dotyczyć usług:
 • krótkotrwałego zakwaterowania (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych),
 • sprzedaży środków trwałych podatnika,
 • usług wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – pod warunkiem, że są dokumentowane fakturą w przypadku krótkotrwałego zakwaterowania i dostawy śr.trw. (zob. § 2 ust. 2 projektu), a w przypadku usług wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, dodatkowo – zapłata za te usługi musi być dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (zob. § 2 ust. 3 projektu).
 1. Likwiduje się dwumiesięczny okres karencji na zakup i użytkowanie kas, w przypadku podatników, którzy będą korzystać ze zwolnienia z uwagi na nie przekroczenie limitu 20 tys. zł., obrotu (który to limit ma nadal obowiązywać), o ile rozpoczną oni sprzedaż towarów, tak samo usług, objętych bezwzględnym obowiązkiem ich ewidencjonowania za pomocą kas a wymienionych w §4 ust. 1 projektu, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Tym samym, pomimo nie kroczenia limitu zwolnienia tj. 20 tys. zł., stają się oni podmiotami bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas, w dniu, w którym dokonają sprzedaż towarów, tak samo usług, objętych bezwzględnym obowiązkiem ich ewidencjonowania za pomocą kas a wymienionych w §4 ust. 1 projektu.
 2. Na zasadzie wyjątku, podmioty wykonujące usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze oraz doradztwa podatkowego, które co do zasady podlegają pod bezwzględny obowiązek stosowania kas od pierwszego dnia działalności, zostają wyłączone z tego bezwzględnego obowiązku, pod warunkiem jednak, że łącznie spełnione będą dwa warunki:
 • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 • podatnik w terminie, upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju lub SKOK, której jest członkiem, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.
 1. Wprowadza się nowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej dla usługi opieki medycznej oraz usługi masażu, wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które to osoby prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 51 projektu).
 2. Z dniem 1 stycznia 2017 r., co do zasady, zwolnienia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas, jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, i dotyczy to szczególnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez te jednostki.