Aktualności
23.01.2018

Kas rejestrujące (fiskalne) w 2018 r.

Nowe rozporządzenie w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia i ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących(w przypadku dostaw towarów tak samo świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), obowiązujące od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r., co do zasady stosuje takie same rodzaje zwolnień jak te obowiązujące w 2017 r. Tym niemniej przypominam najważniejsze z nich:

1. Podatnik który dokonuje sprzedaży towarów oraz niektórych usług, o ile nie przekroczy w roku podatkowym 2018 r. kwoty obrotu 20 tys, zł., na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), będzie tak sprzedaż zwolniona ze stosowania kas fiskalnych.

  • W przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku 2018 r., nie trzeba instalować kasy o ile kwota obrotu nie przekroczyła części kwoty 20.000 zł odpowiadającej okresowi wykonywania tych czynności;
  • Zwolnienia o którym mowa w pkt 1 nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania,
  • Zwolnienie (patrz pkt 1) traci moc, po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit obrotu realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

2. Nadal są zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej (bez względu na wysokość obrotów) dostawy niektórych towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) o ile w całości zapłata za wykonaną czynność będzie dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy, lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o ile podatnik byłaby członkiem takiej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

3. Oczywiście nadal jest również duża grupa usług oraz dostaw towarówdla których istnieje bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych od pierwszego dnia wykonania takich usług (np. taksówkowych, fyzjerskich itd.) lub dostaw towarów (np. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, wyrobów tytoniowych, itd)

  • W 2018 r., ustawodawca dopisał jeszcze: usługi wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne oraz usługi wymiany walut
  • W przypadku świadczenia usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego oraz w zakresie wymiany walut, które co do zasady podlegają pod bezwzględny obowiązek stosowania kas od pierwszego dnia działalności (patrz pkt 3), zostają wyłączone z tego bezwzględnego obowiązku, o ile będą świadczone na odległość a ich rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, oraz świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

4. UWAGA – Zwracam uwagę i przypominam, gdyż jest to często lekceważony obowiązek w przypadku trzech rodzajów usług, które co do zasady są zwolnione przy ich świadczeniu ze stosowania kas fiskalnych, ale tylko o ile zostaną one udokumentowane fakturami w całości a dotyczy to:

  • usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) – dotyczyć to może zatem również najmu prywatnego
  • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (dotyczy to wynajmu prywatnego własnych nieruchomości ) oraz
  • usługi związane z obsługą rynku nieruchomości,