Administratorem Państwa danych osobowych jest KOGNITARIAT Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa.

Można kontaktować się w sprawie państwa danych osobowych i ich ochrony, pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail: michal.kaczmarski@kognitariat.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kognitariat Sp. z o.o. w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż usług oferowanych przez Kognitariat Sp. z o.o.
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Kognitariat Sp. z o.o., samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacji;
 7. udzielanie odpowiedzi na państwa pytania;
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa danych;
 9. wysyłanie informacji podatkowych:
 10. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Kognitariat Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółę Kognitariat Sp. z o.o., działaniami realizowanymi w imieniu spółki;
 2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 4. kancelariom prawnym z którym spółka Kognitariat Sp. z o.o. współpracuje;
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich niejako automatycznie (m.in. do USA) na co Kognitariat Sp. z o.o., co do zasady nie ma wpływu z uwagi na:

 1. działania podejmowane na serwisach społecznościowych z wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych w szczególności takich jak Google Analytics;

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Kognitariat Sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, o podatku dochodowym, itd );
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Kognitariat Sp.z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kognitariat Sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny:

 • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem państwa danych osobowych prosimy kierować na ww. adres pocztowy, tak samo na adres michal.kaczmarski@kognitariat.pl