Porady podatkowe
02.02.2012

Rozliczenie roczne za 2011 r – ulgi pomniejszające podatek i dochód

Doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy – Michał Kaczmarski, prezentuje ulgi, które można zastosować podczas rozliczenia rocznego za 2011 r. Prezentowane informacje podzielił na ulgi, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie podatku oraz ulgi, dzięki którym pomniejszony zostanie dochód. Zapraszamy do zapoznania się z tymi wiadomościami.

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych przysługuje jedynie tym osobom, które w roku 2011 uzyskały dochody z pracy (PIT-37) oraz dochody z działalności gospodarczej (PIT-36 wg. skali podatkowej), nawet jeśli osoby te dodatkowo będą rozliczać się podatkiem liniowym (PIT-36L) lub ryczałtowo (PIT-28). Należy zaznaczyć, że grupa podatników rozliczająca się za pomocą PIT-36L i PIT-28, nie może skorzystać z rozliczenia wspólnego z dzieckiem i małżonkiem nawet jeśli uzyskaliby dochody z pracy (PIT-37 czy z działalności wg skali PIT-36).

Zwracamy uwagę, że od dochodu można odliczyć darowizny na cele organizacji pożytku publicznego (i jest to szerszy krąg organizacji pożytku publicznego niż tych, do których odnosi się ulga zmniejszająca nasz podatek o 1%). Możemy odliczyć darowizny w granicach 6% naszego dochodu – osoby fizyczne, a osoby prawne – 10% (i mogą to być pieniądze lub rzeczy), z tym, że środki te muszą być przekazane do 31 grudnia 2011r.

ULGI ZMNIEJSZAJĄCE PODATEK:

Ulga na dzieci – za każde dziecko przysługuje ulga od podatku w kwocie 1.112,04 zł (stan na 2010 r). Limit ten dotyczy obojga rodziców – kwotę może odliczyć jedno z nich lub mogą też podzielić się tą ulgą. Należy pamiętać, że istotne jest (od 2009 r), ile miesięcy sprawowana była opieka nad dzieckiem (lub w którym miesiącu przyszło ono na świat). Wówczas do wykorzystania jest kwota, którą można obliczyć za pomocą prostego działania (96,67 zł x liczba miesięcy sprawowania opieki nad dzieckiem). Również rodzice dzieci które uczą się na zagranicznych uczelniach i które nie ukończyły 25 roku życia lub otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny, albo rentę socjalną mogą skorzystać z tej ulgi. Mowa tu o osobach sprawujących opiekę lub pełniących funkcję opiekuna prawnego. Opieka nad dzieckiem może być wykonywana przez różne osoby, wówczas w danym miesiącu prawo do ulgi będzie przysługiwało każdej z nich, proporcjonalnie do liczby dni opieki (96,67 zł /30). W zeznaniu rocznym należy uwzględnić nr PESEL dziecka lub jego dane osobowe.

Darowizna 1% podatku – przekazana na szlachetne cele organizacji pożytku publicznego wpisanej na listę MF – jest to jedyna darowizna możliwa do zastosowania przez wszystkich rozliczających się podatników, bez względu na formę ich opodatkowania, z wyłączeniem karty podatkowej, a więc (PT-37, PIT-36, PIT-36L czy PIT-28). Jej odliczenia dokonać mogą osoby uzyskujące dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (PIT-38) czy uzyskujące dochody z odpłatnego zbycia nabytych (od 1 stycznia 2009 r) nieruchomości i niektórych praw majątkowych (PIT-39). Wszystko, co musi zrobić podatnik chcący przekazać tę darowiznę, to wykazać podatek do zapłaty w zeznaniu rocznym za 2011 r, a wówczas 1% tego podatku zamiast do US, zostanie w naszymi imieniu przekazane (za pośrednictwem US) na konto wskazanej przez nas organizacji pożytku publicznego.

Tzw. “ulga abolicyjna” (obowiązuje od 2008 r) – dostępna jest dla osób, które pracowały i zarabiały za granicą, a nie wykazały tych przychodów w swoich zeznaniach podatkowych za lata 2002 do 2007, z uwagi na bardzo niekorzystne umowy o ich opodatkowaniu (tzw. metoda zaliczenia). Jeśli chodzi o przychody za 2008 r i lata kolejne, a więc również 2011 r., ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce, uwzględniająca dochody z tych państw (w przypadku których stosuje się metodę zaliczenia), będzie taka, jakby zastosowano metodę wyłączenia z progresją.

Ulga w ramach praw nabytych – niżej wymienione ulgi zostały zlikwidowane, lecz odliczenia w ich ramach mogą być nadal dokonywane w przypadku realizacji praw nabytych do tych ulg:
a) na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, do wysokości 30% poniesionych wydatków, nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny.

Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności, wyłącznie na tym samym rachunku, w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową;

b) wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe (pomoc domowa), z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, w wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie.

Dotyczy to wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy, z tym że umowa ta musiała być zawarta z taką osoba przed dniem 1 stycznia 2007 r. Nie dotyczy  to wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem takiej umowy, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r;

c) ulgi uczniowskiej – ulga dotyczyła praktyk i szkolenia uczniów. Mogły z niej korzystać także osoby rozliczające się wg karty podatkowej (PIT-16).

ULGI I INNE SPOSOBY POMNIEJSZAJĄCE DOCHÓD:

Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci –  osoby rozliczające się wg skali podatkowej mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia wspólnie dziećmi. Pod uwagę można brać:

 • dzieci małoletnie (które nie ukończyły 18 lat),
 • dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny w skutek choroby,
 • dzieci mające orzecznictwo o niepełnosprawności (bez względu na wiek)
 • dzieci do ukończenia 25 lat, które uczą się w szkołach (wskazanych w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym albo w wyższych szkołach zawodowych) – jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów. Wyjątkiem  są dochody zwolnione od podatku dochodowego (renty rodzinne oraz dochody w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolne 3.091 zł – stan na 2010 rok).

Samotny rodzic w zeznaniu podatkowym oblicza swoje dochody dzieląc je na pół i wyliczając podatek wg skali podatkowej w podwójnej wysokości. Prezentowaną ulgą objęte są również dzieci, które bez względu na wiek, pobierają nie tylko zasiłek pielęgnacyjny, ale także dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Skorzystać z tej możliwości nie mogą podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową (PIT-16).
Wspólne rozliczanie z małżonkiem – w zeznaniu podatkowym sumuje się dochody, dzieli je na pół i wylicza podatek według skali podatkowej w podwójnej wysokości. Jest to dobre rozwiązanie dla małżonków, z których jedno nie pracuje (lub zarabia niewiele), a drugi z małżonków zarabia powyżej kwoty 85.528 zł. Nie mogą skorzystać z tego rozliczania małżonkowie nie pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, u których nie istnieje wspólność majątkowa małżeńska przez cały rok podatkowy. Skorzystać z tej możliwości nie mogą również podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28) i kartą podatkową (PIT-16).

Wydatki poniesione na opiekę nad osobą niepełnosprawną – osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi (lub sami niepełnosprawni) mogą odliczyć od dochodu wydatki na rehabilitację oraz na wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Większość wydatków powinna być podana w wysokości faktycznie poniesionej. Z odliczenia mogą również skorzystać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, pod warunkiem, że dochody tych osób nie przekraczają 9.120 zł. i osoby te są zaliczane do I lub II grupy inwalidzkiej lub jest to dziecko niepełnosprawne (ma nie więcej, niż 16 lat).

Limitowane wydatki na rehabilitację –  odliczeniu w ramach limitu od dochodu ulgi rehabilitacyjnej podlega kwota 2.280 zł, z tym, że przysługuje ona obojgu rodzicom (4.560 zł). W ramach limitu mieszczą się takie wydatki, jak:

 • opłacanie przewodników i utrzymanie psa przewodnika – dla osób niewidomych,
 • używanie samochodu w związku z dojazdem na zabiegi rehabilitacyjne – dla osób zaliczonych do I lub II grupy inwalidzkiej lub zajmujących się dzieckiem niepełnosprawnym, które nie przekroczyło 16 roku życia.

Zakup leków – odliczeniu od dochodu podlega różnica między wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Warunkiem odliczenia jest stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że niepełnosprawny powinien stosować leki stale lub czasowo.

Opłaty za Internet –  osoby korzystające z Internetu mogą pomniejszyć swój dochód o 760 zł. Dotyczy to również użytkowania Internetu przez telefon komórkowy lub przez modem. Z kolei sama faktura może być wystawiona na nazwisko obojga małżonków, ale także i ich pełnoletniego dziecko, które uzyskuje opodatkowane dochody. Wówczas faktura ta daje podstawę do odliczeń od dochodów dla wszystkich trojga. Dotyczy to osób związanych miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. Należy pamiętać, że ulga ta związana jest z wydatkami pochodzącymi z tytułu użytkowania sieci Internet a nie np. instalacji, montażu czy zakup komputera, modemu itp.

Darowizny – przekazanie darowizn na różne cele może zmniejszyć kwotę dochodu. Można odliczyć darowizny, przeznaczone na cele:

 • organizacji pożytku publicznego (z tym, że jest to szerszy krąg organizacji pożytku publicznego, niż te, o których mowa w pkt 2 ulg odliczanych od podatku) – 6% dochodu osób fizycznych lub 10% dochodu osób prawnych (mogą to być pieniądze lub rzeczy) i muszą być przekazane do 31-12-2009 r;
 • krwiodawstwa – (130 zł za 1 litr krwi) – do wysokości 6%, z tym, że przy wyliczaniu limitu sumuje się wszystkie darowizny (dotyczy tylko osób fizycznych);
 • kultu religijnego – 6% osoby fizyczne lub 10% dochodu w przypadku osoby prawnej;
 • na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – bez limitu – (osoby fizyczne i prawne). Warunkiem jest wykonanie darowizny przelewem pieniężnym na konto oraz uzyskanie sprawozdania od kościoła, o wydatkowaniu tej sumy w okresie 2 lat od przekazania pieniędzy. Jeśli sprawozdania nie otrzymamy w ww. okresie, pozostaje skorygowanie zeznania i odliczenie w ramach limitu 6% lub 10% dochodu.

Ulga w ramach praw nabytych – (po dniu 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006 r). Ulga ta obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonych na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 264.810 zł.
Michał Kaczmarski – doradca podatkowy i specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego z biura Kognitariat z Warszawy, zaprezentował ulgi, które można wykorzystać podczas rozliczania swoich dochodów za rok 2011. Jeśli masz możliwość skorzystania z wymienionych ulg, ale nie wiesz, w jaki sposób tego dokonać, możesz skontaktować się z naszym biurem. Nasi pracownicy wykonają to dla Ciebie w sposób poprawny i rzetelny. Zapraszamy osoby z całej Warszawy, a w tym zamieszkałe w Śródmieściu oraz:

 • Pradze,
 • Żoliborzu,
 • Mokotowie,
 • Woli.