Aktualności
20.01.2017

Spis z natury 2017 r

Przypominamy, że pomału, należy kończyć coroczny obowiązkowy spisu z natury tj. ustalanie ilości i wartości składników majątku, i dotyczy to podatników prowadzących księgi handlowe (KH), podatkową książkę przychodów i rozchodów (PKPiR) oraz ryczałt ewidencjonowany.

Spis z natury, co do zasady, najczęściej wykonujemy na dzień 31 grudnia – co nie oznacza jednak że spis mamy przeprowadzić 31 grudnia. Może to być każdy inny dowolny dzień nowego roku podatkowego i może to trwać jakiś czas mając na uwadze ilość i obszar występowania naszych składników majątkowych.

Powołujemy komisję spisową – wyznacza ona:

 • datę spisu, następnie szczegółowo określa towar i inne inwentaryzowane składniki majątku wskazując:
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia wynikającego z korekty kosztów z uwagi na brak zapłaty, a na zakończeniu arkusza spisowego –
 • zamieszczamy iformacje „Spis zakończono na pozycji…”. Oczywiście muszą być:
 • podpisy osób sporządzających spis, oraz podpis właściciela (wspólników spółek osobowych) lub zarząd spółki z o.o.

Spisem z natury obejmuje się:

 1. towary handlowe, w tym towary w drodze, tak własne jak i naszych kontrahentów, w tym znajdujące się za granicą, co do których własność już uzyskaliśmy, oraz te które są nadal naszą własnością, bo nie zostały przeniesione jeszcze na nabywcę,
 2. materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 3. półwyroby,
 4. produkcja w toku,
 5. wyroby gotowe,
 6. braki i odpady.
 7. nieruchomości, jeśli stanowią towar handlowy,
 8. nie zakończone roboty budowlane,
 9. inwentarz żywy,
 10. towary obce znajdujące się w zakładzie podajemy tylko ilościowo – nie podlegają one wycenie z tym, że wskazujemy czyją stanowią własność.

Co do wyceny to zgodnie z przepisami:

1)   materiały i towary handlowe są wyceniamy – według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia;

2)   półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji – według kosztów wytworzenia;

3)   odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową – według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania;

4)   niesprzedane wartości dewizowe – według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy;

5)   wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej;

6)   produkcję niezakończoną dla działalności usługowej i budowlanej– wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej;

7)   produkcję zwierzęcą – wycenia się według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

UWAGA:

przez cenę zakupu rozumiemy – cenę za jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek VAT podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia, zaś w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Cena nabycia – to cena zakupu składnika majątku powiększoną o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w magazynie, według ich cen zakupu, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze;

Koszt wytworzenia – to wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

W spisie nie ujmujemy (lub dokonujemy zapisu ujemnego – stornujemy wydatki wg ceny zakupu) towarów, które zostały nam skradzione, albo są trwale uszkodzone (z tym, że nie z naszej winy). Wynikająca wówczas z tego tytułu strata, może być uwzględniona w naszych kosztach podatkowych – jako pozostałe wydatki.

Przypominam, remanent jest konieczny dla ustalenia prawidłowego dochodu z działalności gospodarczej na koniec roku (z tym, że niektórzy są dodatkowo czasem zobligowani do remanentów miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych), i jest to najkrócej rzecz ujmując, różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania, z tą jednak uwagą, że wyłącza się z kosztów te wydatki, które ponieśliśmy w trakcie roku, uwzględniliśmy już w rozliczeniu z fiskusem, ale które dotyczą składników majątku wskazanych w przepisach prawa podatkowego, które jeszcze nie wygenerowały przychodu podatkowego.